"inträda" - Englanninkielinen käännös

SV

"inträda" englanniksi

SV inträda
volume_up
{verbi}

Jag vill upplysa ordförandeskapet om att vi inte kan inträda i 2000-talet med ett fördrag som daterar sig från slutet av 1950-talet.
I wish to tell the presidency that we cannot enter the 21st century with a Treaty that dates from the end of the 1950s.
Därför är vår huvudprioritering när det gäller Kaliningrad att garantera den litauiska statens suveränitet och dess förmåga att inträda i Schengen.
Therefore, our number one priority on Kaliningrad is to guarantee the sovereignty of the Lithuanian State and its ability to enter Schengen.
För det tredje måste nya medlemsstater som vill inträda i euroområdet uppfylla ett stort antal penning- och finanspolitiska kriterier under de två åren närmast före inträdet.
Thirdly, new Member States which are preparing to enter the euro area have to comply with many monetary and fiscal criteria two years before entry.
inträda (myös: invadera)
inträda (myös: tillkomma)

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "inträda":

inträda
Swedish

Esimerkkejä "inträda"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishSlovakien fick godkännandet att inträda i euroområdet för några veckor sedan.
Slovakia was given the green light to join the euro zone a few weeks ago.
SwedishDet är bra att Slovakien har möjlighet att inträda i euroområdet.
(DE) Mr President, it is a good thing that Slovakia has the opportunity to join the euro area.
SwedishBolagsstämman beslutar om likvidationen ska inträda omedelbart eller vid ett visst datum.
The general meeting decides whether liquidation should be immediate or on a specific date.
SwedishVi måste också ha förståelse för att de nya medlemsstaterna snarast vill inträda i euroområdet.
Let us also accept that the new members want to join the euro area as quickly as possible.
SwedishVad de nu gör är att inträda i ett liknande system – men de kallar det förenad suveränitet i stället.
What they are doing is now entering a similar system – they just call it pooled sovereignty.
SwedishKommissionen stöder naturligtvis församlingens önskan om att inträda i en mer politiskt ambitiös roll.
The Commission clearly supports the Assembly's wish to take on a more politically ambitious role.
SwedishVintern kommer snart att inträda i Afghanistan, och deras vintrar är ovanligt kalla och svåra.
Winter is due to start very shortly in Afghanistan, and these winters are exceptionally cold and difficult.
SwedishVad de nu gör är att inträda i ett liknande system – men de kallar det förenad suveränitet i stället.
Certainly the Czechs and the Hungarians will well remember Brezhnev's doctrine of limited sovereignty.
SwedishAtt vägra Estland att, i enlighet med regelverket, inträda i euroområdet - vad skulle det sända ut för budskap?
What sort of signal will it give if Estonia is not accepted into the euro area, in accordance with the rules?
SwedishVi säger att fördraget bör ses över, men utan något konvent, så att rätten till denna bekräftelse kan inträda.
What we say is, yes, let the Treaty be revised, but without a Convention, so that a start can be made to the right to that confirmation.
SwedishFöljaktligen ser min grupp positivt på införandet av principen om successiv nedtrappning, som skulle inträda det tredje året.
Consequently, my group argues in favour of introducing the degressivity principle, which should kick-in in the third year.
SwedishFör det andra behandlas länder som vill inträda i den ekonomiska och monetära unionen annorlunda än de länder som redan är medlemmar.
Secondly, there is the unequal treatment of countries aspiring to economic and monetary union, and those already in it.
SwedishDet faktum att Slovakien kommer att inträda i euroområdet är grundat på sunda fundament och de anmärkningsvärda resultaten i den slovakiska ekonomin.
The reality that Slovakia will join the euro zone is based on sound foundations and the remarkable results of the Slovak economy.
SwedishVad beträffar Bosnien-Hercegovina håller jag helt med Cohn-Bendit: En konsolidering måste inträda, men vi måste nu äntligen även arbeta för detta!
On the question of Bosnia-Herzegovina, I entirely agree on the need for consolidation, but ultimately that also needs to be worked for!
SwedishTre steg bör prioriteras: För det första måste den serbisk-jugoslaviska offensiven upphöra och ett vapenstillestånd, om än informellt, måste inträda.
There are three priority aims here. First, the Serb-Yugoslav offensive must stop and a ceasefire must be observed, informally at least.
SwedishTillbakadragandet av trupperna från norra Irak är endast början på en lång process som Turkiet måste genomgå innan det kan inträda i unionen.
The withdrawal of troops from northern Iraq is only the beginning of a long process which Turkey must go through before it can accede to the Union.
SwedishDen inre marknaden kommer inom några veckor att inträda i den gemensamma valutans epok, och detta i ett mycket bättre tillstånd än för 18 månader sedan.
We can justifiably claim that in a few weeks the single market will move into the era of the single currency in a much better condition than it was 18 months ago.
SwedishDenna klausul möjliggör för gemenskapen att inleda suspenderingen av avtalet om en fundamental försämring av läget för de mänskliga rättigheterna skulle inträda i Uzbekistan.
This clause enables the Community to threaten Uzbekistan with the suspension of the agreement, should its human rights record significantly deteriorate.
SwedishEtt antal parlamentsledamöter är smått förolämpade på grund av att vi har bestämt att vår pensionsrätt skall inträda vid slutet av vårt sextiotredje levnadsår.
A number of Members of this House are somewhat outraged at our having stipulated that our entitlement to a pension will begin at the end of our sixty-third year of age.
SwedishVi är därigenom inget bra exempel för de länder som vill inträda i unionen, och av vilka vi på detta och många andra områden alltid kräver att de skall iaktta högsta standard.
This does not set a good example to those countries wishing to join the Union and which we expect to maintain the highest of standards in this as in other areas.