"industriprodukter" - Englanninkielinen käännös

SV

"industriprodukter" englanniksi

SV

industriprodukter {monikko}

volume_up
1. liike-elämä
industriprodukter (myös: färdiga varor)
Ett typiskt exempel: När skall vi börja ifrågasätta Europas protektionistiska politik på det kommersiella området när det gäller industriprodukter, men även när det gäller jordbruksprodukter?
One example will suffice: for how long will we continue to discuss Europe's protectionist trade policies which are restricting the manufactured goods markets and the agricultural products market too?

Esimerkkejä "industriprodukter"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishVi är de främsta importörerna av marockanska fiske- jordbruks- och industriprodukter.
We are the main importers of Moroccan fisheries, agricultural and industrial products.
SwedishMarknadstillträde för industriprodukter och tjänster är nyckelfrågor i rundan.
Market access in industrial products – NAMA – and services too are key issues in the Round.
SwedishVi bör också upprätthålla det gemensamma åtagandet utöver jordbruks- och industriprodukter.
We also need to preserve the single undertaking outside of agriculture and industrial goods.
SwedishIndustriprodukter utgör i dag majoriteten (drygt 85 procent) av Latinamerikas och Västindiens import från EU.
The bulk (over 85%) of LAC imports from the EU today are industrial products.
SwedishMarknadstillträde för industriprodukter och tjänster är nyckelfrågor i rundan.
Ladies and gentlemen, Commissioner, as the Spanish poet, Antonio Machado, said, ‘ Traveller, there is no path.
SwedishTullarna på industriprodukter mellan medlemsstaterna minskas till hälften av 1957 års nivå.
Customs duties on industrial products between member countries are reduced to 50% of their level of 1957.
SwedishEuropeiska unionens handelsbalans, vad gäller industriprodukter, måste förbättras i förhållande till 1998.
The European Union's trade balance for industrial products should improve in relation to 1998.
SwedishBeträffande industriprodukter gjorde samma fackförbund samma anmälan för jordbruksprodukter den 1 januari 1997.
On 1 January 1997, the same unions filed the same complaint with regard to agricultural products.
SwedishI Briebetänkandet har vi dessutom en försäkran om att industriprodukter kan göras så säkra som möjligt.
Moreover, in the Brie report, we have an assurance that industrial products can be made as safe as possible.
SwedishFrivilligt märkningssystem i punktskrift på förpackningar för industriprodukter (skriftlig förklaring)
Voluntary system of labelling in Braille format on the packaging of industrial products (written declaration)
SwedishDe rika länderna köper billiga jordbruksprodukter och säljer dyra industriprodukter, inklusive mediciner.
The rich countries buy cheap agricultural produce and sell expensive industrial goods, including medicines.
SwedishAndra industriprodukter som etanol ingår också.
Other industrial products such as ethanol are also included.
SwedishPå grund av kvalitetsproblem har lettiska industriprodukter svårt att få tillträde till EU: s västmarknad.
Because of quality problems Latvia's manufactured products find it difficult to enter the EU's western markets.
SwedishDenna strategi karakteriseras av en önskan att exportera industriprodukter på bekostnad av jordbruksprodukter.
This approach is characterised by a desire to export industrial products at the expense of agricultural ones.
SwedishDetta omfattar inte bara tullavgifter på jordbruk och jordbruksprodukter, utan också industriprodukter, tjänster och regler.
These include not only agriculture and farm tariffs, but also manufacturing, services and rules.
SwedishPrecis som Europeiska unionen och Förenta staterna kommer Kina med stor sannolikhet att producera ett brett utbud av industriprodukter.
Just like the EU or the US, China is likely to produce a broad range of industrial products.
SwedishEU och Burma ingick i december 1994 ett avtal om allmänna tullförmåner för vissa industriprodukter.
In December 1994, the European Union and Burma entered into an agreement giving certain industrial products generalised tariff preferences.
SwedishDessa åtgärder beviljar dessa länders jordbruks- och industriprodukter förmånstillträde till gemenskapsmarknaden.
These measures accord preferential access to the Community market for agricultural and industrial products produced by these countries.
SwedishFör att mildra de ädla avsikterna här är mitt motförslag att handelsmedgivandena bör beviljas för andra industriprodukter.
In order to moderate the virtuous intentions here, my counter-proposal is that concessions should be made on other industrial products.
SwedishTillfälligt upphävande av de autonoma tullarna i Gemensamma tulltaxan för importer av vissa industriprodukter till Kanarieöarna (
Temporary suspension of autonomous Common Customs Tariff duties on imports of certain industrial products into the Canary Islands (