"hitta" - Englanninkielinen käännös

SV

"hitta" englanniksi

SV hitta
volume_up
[hittade|har hittat] {verbi}

Algoritmer utvecklas för att identifiera dessa funktioner och hitta sprickor.
Algorithms are being developed to identify these features and find cracks.
Netscape kan inte hitta certifikatet eller nyckeln:autentisering kan inte genomföras.
Netscape is unable to find the certificate or key necessaryfor authentication.
Communicator kan inte hitta volymen som du angav för profilkatalogen.
Communicator could not find the volume you specified for your profile directory.
Algoritmer utvecklas för att identifiera dessa funktioner och hitta sprickor.
Algorithms are being developed to identify these features and find cracks.
Vi måste hitta orsakerna till problemet och vidta nödvändiga motåtgärder.
We must identify the causes of this problem and take the necessary countermeasures.
Utmaningen för oss nu, är att hitta och stödja dessa och oräkneliga fler.
The challenge for us now is to identify and support countless more.
hitta (myös: träffa, drabba, slå, )
Jag tycker att man verkar ha hittat alla de ömma punkterna utan att betänkandet bara blir en uppsättning detaljer, som några av de gamla betänkandena.
It seems to hit on all the right points without just being like some of the old reports, a series of details.
Den ekonomiska krisen som har drabbat vårt samhälle har gjort det svårare för oss alla att hitta lämpliga lösningar på de nya och allvarliga sociala frågorna.
The economic crisis that has hit our societies has made it harder and more difficult for all of us to find suitable solutions to a new and serious social issue.
Frågan nu handlar inte om att hitta ett humant sätt att stänga fabriken på, utan om att hitta sätt att bibehålla arbeten i områden som detta, som kan drabbas extremt hårt.
The issue now is not about finding a humane way of closing a factory; it is about finding ways of retaining jobs in areas such as this, which can be extremely hard hit.

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "hitta":

hitta

Esimerkkejä "hitta"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishVi måste också hitta rätt balans mellan demokratiska rättigheter och skyldigheter.
The right balance must also be struck between democratic rights and obligations.
Swedishvi kan sudda ut det som hände i på skolan Vi får hitta på något att säga bara.
We can get rid of the school thing with a statement that will blow things over.
SwedishEuropeiska unionen har gjort stora ansträngningar för att försöka hitta en lösning.
The European Union has put a great deal of effort into searching for a solution.
SwedishBeträffande detta måste vi vara noggranna med att hitta rätt balans mellan två krav.
In this we must be careful to strike the right balance between two requirements.
SwedishAtt hitta på nya ord har dock aldrig varit en del av en god kommunikationsstrategi.
Coining new words, however, has never been part of a good communication strategy.
SwedishVi måste hitta rätt balans samtidigt som vi håller kommunikationsvägarna öppna.
We must strike the right balance whilst keeping the channels of communication open.
SwedishDetta är metoden, men här måste hitta en annorlunda lösning än i fallet med Renault.
In the case of Renault, it has transpired that this can have a positive outcome.
SwedishDen måste hitta en lösning för såväl produktionssystemet som medlemsstaterna.
A solution must be provided, to the production system and to the Member States.
SwedishJag vill be grupperna att träffas igen och se om de inte kan hitta en lösning.
May I ask the groups to get together again and see whether a solution can be found.
SwedishVi måste hitta en lösning till problemet med att vissa skolor är trångbodda.
A solution needs to be found to the problem of overcrowding in certain schools.
SwedishJust därför måste vi stödja medlemsstaterna i deras försök att hitta lösningar.
This is precisely why we need to support Member States in finding solutions.
SwedishJag hoppas att myndigheterna här kan hitta någon förklaring till dessa handlingar.
I hope that the authorities here can seek some explanation for these actions.
SwedishAtt hitta projekt och passa ihop dem med volontärer är en stor uppgift i sig självt.
Identifying projects and matching them with volunteers is a major task in itself.
SwedishSnarare anser kommissionen att det är en fråga om att hitta lösningar på problem.
Rather, the Commission believes that it is a matter of finding solutions to problems.
SwedishDet har fått deltagarna att försöka hitta lösningar på deras egna problem.
It has allowed the individuals involved to seek solutions to their own problems.
SwedishBegränsningarna för vår effektivitet kan vi hitta i de europeiska huvudstäderna.
The limitations of our effectiveness are to be found in European capitals.
SwedishBehöver man en sanktbernhardshund för att hitta något levande under lavinen?
Or how about a Saint Bernard that can detect signs of life below an avalanche?
SwedishVi måste hitta genomförbara politiska lösningar som bygger på klara principer.
Viable political solutions must be found rationally on the basis of clear principles.
SwedishVi har därför lyckats hitta den europeiska enighet som vi har försökt uppnå i åratal.
The European consensus that we have sought for years has therefore been found.
SwedishDenna 32-åriga rumänska sjuksköterska reste till Italien för att hitta ett bättre jobb.
This 32-year-old Romanian nurse had gone off to Italy in search of a better job.