SV hejda
volume_up
[hejdade|har hejdat] {verbi}

Räddningspaketen kunde bara hejda den nedåtgående spiralen på kort sikt.
The rescue packages were only able to arrest the downward spiral in the short term.
Därför måste vi vidta allt i vår makt för att hejda denna utveckling.
Every possible step must therefore be taken to arrest this development.
Vi måste snabbt konsolidera den potentiella utdelningen från Liberias svårvunna fred och hejda den ekonomiska och finansiella blödningen.
We must quickly consolidate the potential dividends of Liberia’ s hard-won peace and arrest the economic and financial haemorrhaging.
hejda (myös: ha, bära, anordna, ordna)
Därför bör vi inte hejda lagstiftningsprocessen.
This is why we must not hold back the legislative process.
Hur som helst; jag är ledsen, men jag kunde inte hejda mig.
Anyway, I am sorry, I could not hold myself back.
Skulle vi uppmuntra EU att också angripa Irak, eller skulle vi försöka att hejda George Bush?
Would we encourage the EU to attack Iraq as well, or would we try to hold George Bush back?
Ett toppmöte som vill hejda klimatförändringarna och som blir ett verkligt eldprov för Kyoto-protokollet.
This is a summit which intends to slow down climate change and at which the Kyoto Protocol will undergo its ordeal by fire.
Rådet har påpekat att EU har för avsikt att uppfylla det globala målet och avsevärt hejda förlusten av biologisk mångfald till 2010.
The Council has pointed out that the European Union is committed to fulfilling the global aim within which it intends significantly to slow down the rate of loss of biodiversity by 2010.
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor välkomnar mål och åtgärder som bidrar till att hejda klimatförändringen och begränsa dess effekter.
Madam President, the Committee on Employment and Social Affairs welcomes targets and measures that help slow down climate change and mitigate its effects.
Det vidtar alla tänkbara åtgärder, men de räcker inte för att hejda denna ström.
It is taking all possible measures, but they are not sufficient to stem this tide.
Detta är det enda sättet för oss att hejda flyktingströmmen vid mynningen.
This is the only way in which we can stem the tide of refugees at its starting point.
Samtidigt kommer detta att bidra till att hejda den befolkningsminskning som vi upplevt de senaste årtiondena.
At the same time, this will help to stem the demographic decline of recent decades.
Att hejda nya tekniker leder bara till minskad lönsamhet för företag, stoppar tillväxten och leder slutligen till minskad sysselsättning.
Standing in the way of new technologies simply makes firms less productive, hinders growth and eventually leads to job losses.
Därför bör vi inte hejda lagstiftningsprocessen.
This is why we must not hold back the legislative process.
Vi kan naturligtvis inte hejda besluten i grunden bara för att främja kodifikationen.
Obviously, we cannot hold back basic decisions just for the sake of codification, and you would be the first to criticize us if we did.
hejda (myös: hindra)
De hade agerat för att hejda missilsystemet Trident på Clyde.
They had acted to impede the Trident missile system based on the Clyde.
Det är likväl en grotesk tanke att en av mina kolleger eller ett större företag i branschen på något sätt skulle kunna hejda all utveckling.
It is a grotesque idea, however, that an individual colleague of mine or a major firm within my industry should be able in some way to obstruct all development.
När jag ser på kreativitet, handlar det också om känslan eller oförmågan att hejda sökandet av associationer överallt.
So, when I look at creativity, I also think that it is this sense or this inability to repress, my looking at associations in practically anything in life.
hejda (myös: stoppa, stilla)

Esimerkkejä "hejda"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishDeras snabba respons bidrog i hög grad till att hejda spridningen av denna sjukdom.
Their quick reaction contributed considerably to the containment of this disease.
SwedishBåda parter bör enas om en gemensam strategi för att hejda klimatförändringen.
Both partners should agree on a common approach to containing climate change.
SwedishAngående: Att hejda steningen av en nigeriansk mor, Safiya Yakuba Hussaini
Subject: Halting the stoning-to-death of Nigerian mother Safiya Yakuba Hussaini
SwedishVi bör därför inte hejda utvidgningen, utan snarare främja en reformering av reglerna.
We must therefore not stop enlargement but rather promote reform of the rules.
SwedishAtt hejda spekulationerna är absolut nödvändigt, liksom att bekämpa klimatförändringen.
Stopping speculation is absolutely crucial, as is combating climate change.
SwedishVi delar därför samma klara önskan: vi vill hejda utarmningen av naturen.
We therefore share the same clear desire: we want to halt the impoverishment of nature.
SwedishJag tror inte att vi kommer att hejda dem med åtgärder av det här slaget.
I do not believe, however, that we are going to stop them through this kind of measure.
SwedishDenna kombination har visat sig vara det bästa sättet att hejda missbruket.
This combination has proved to be the best way of stopping drug abuse.
SwedishIstället sysselsätter sig EU med frågan om hur man skall hejda den ekonomiska nedgången.
Instead, the European Union is dealing with the question of how to halt economic decline.
SwedishKommer han att kunna hejda omröstningen i det ögonblick som vi röstar för offret?
But God was there to stay his arm. Will he be able to stop the vote when voting for the sacrifice?
SwedishDe kände inte till böldpestens orsaker och kunde inte hejda dess dödliga framfart.
They did not know the source of the bubonic menace and were unable to halt it in its deadly tracks.
SwedishDet är riktigt: Vi måste hejda förbrytaren Milosevic och hans soldatesk och mördarligor.
It is true that we have to restrain the criminal Milosevic and his bands of soldiers and murderers.
SwedishEuropaparlamentet är skyldigt EU: s medborgare att hejda utarmningen av den biologiska mångfalden i Europa.
I am afraid I noticed you too late during the previous debate, Mrs Brepoels.
SwedishDet vill säga, att vi kan öka tillväxten och samtidigt vara i stånd att hejda ett ökat energibehov.
That is, we can grow more and at the same time still contain growth in the demand for energy.
SwedishSom kommissionären sade vid ett annat tillfälle finns det ingenting som kan hejda integrationsprocessen.
As the Commissioner said on another occasion, the progress of integration is unstoppable.
SwedishNaturligtvis vore det ett misstag att hejda våra ansträngningar här.
Of course, it would be a mistake to stop our efforts here.
SwedishDärför kan vi bara hejda förlusten av biologisk mångfald genom att radikalt förändra vårt beteende.
Therefore, the only way to stop the loss of biodiversity is by radically changing our behaviour.
SwedishVad kan sägas om Indien och andra länder som inte kan hejda den galopperande befolkningstillväxten?
In order to make this happen, Europe must change its overly pessimistic and despondent position.
SwedishDet brittiska ordförandeskapet har gjort alla som kämpar för att hejda vapenexporten besvikna.
The UK presidency has misled all those who have been pleading for an effective control of arms exports.
SwedishMånga fransmän kände att de genom att rösta ”nej” skulle hejda EU:s ström av byråkrati.
Many French people will have felt that by voting ‘no’ they would have stopped the flow of European bureaucracy.