"hantering" - Englanninkielinen käännös

SV

"hantering" englanniksi

SV hantering
volume_up
{Yleinen suku}

hantering (myös: handhavande)
volume_up
handling {subst.}
Kommissionens hantering av Eurostataffären är också ett exempel på insyn.
The Commission's handling of the Eurostat case is also an example of transparency.
Information om inköp registrering förvaring och hantering av kemiska produkter på avdelningen
Information on Purchasing Registration Storage and Handling of Chemical Products
Välj den metod för leverans och hantering som passar bäst för dina behov.
Make sure to select the shipping and handling method that best suits your needs.
hantering (myös: förvaltning, ledning, skötsel, styrelse)
Det ena är tullhantering, och det andra är hantering av skatteintäkter.
One is the management of customs, and the other the management of tax revenue.
Endast en decentraliserad hantering av känslig infrastruktur kan minska riskerna.
Only a devolved management of sensitive infrastructures can reduce the level of risk.
Varför behövs det då en effektivare hantering av migrationsprocesserna?
And what makes more effective management of immigration processes necessary?
hantering (myös: verksamhet, bruk, arbete, verkan)
volume_up
operation {subst.}
Riskerna för människors hälsa och miljön ökar ytterligare genom hantering som inte uppfyller normerna för materialåtervinning/återvinning i utvecklingsländerna.
Risks for human health and the environment are further increased by sub-standard recycling/recovery operations in developing countries.
Hans förslag om en samlad ledning och en mer effektiv hantering av mekanismen i fråga samt förlängningen av programmet, som vi ställer oss bakom, träffar också mitt i prick.
His proposals on integrated management and more efficient operation of the relevant mechanism and the extension of the programme, which we support, are also to the point.
Likaså kommer den effektiva hanteringen av de europeiska rättsliga nätverken och den av rådet inrättade ordningen för den ömsesidiga utvärderingen att prioriteras av ordförandeskapet.
The effective operation of the European judicial network and the mechanism set up by the Council for mutual assessment will also be priority issues for the presidency.
hantering (myös: vana, bruk, behandling, användning)
volume_up
usage {subst.}
Det saknas fortfarande åtgärder för att skydda hanteringen av personuppgifter mot obehörigt tillträde till e-post, telefonsamtal och Internetanvändning.
We are still lacking measures to protect data privacy against snooping on e-mails, telephone calls and Internet usage.

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "hantering":

hantering

Esimerkkejä "hantering"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishJag vill gratulera Gilles Savary till hans hantering av ämnet.
(PL) Mr President, I congratulate Mr Savary on his treatment of the subject.
SwedishDet finns det några andra användningstips för hantering av förankringsbara fönster.
Refer to the Operating Tips for more details on working with dockable windows.
SwedishDet betyder att en riktig hantering av fördragskriterierna inte finns för 1998.
This means that there is no chance of meeting the Treaty criteria by 1998.
SwedishDenna hantering tillmäts allt större betydelse av konsumenterna i Europeiska unionen.
In the European Union, consumers attach ever greater importance to the use of them.
SwedishDetta väcker frågan om säker hantering av slaktavfall från köttförädlingssektorn.
This raises the question of the safe disposal of offal from the meat-processing sector.
SwedishFörpackningar kan bli ett exempel på en modern hantering av miljöproblemen.
Packaging could be used as an example of a fresh approach to environmental problems.
SwedishProjekten stöder kemisk förstörelse och hantering av plutonium avsett för kärnvapen.
The projects support chemical destruction and the disposal of weapons-grade plutonium.
SwedishDessa ändringsförslag står inte på grund av maximal otur i administrativ hantering.
This proposed amendment is not included because of very bad luck in the administration.
SwedishDenna hantering måste erkännas över hela Europa och accepteras som grundval.
This method of farming must be recognised EU-wide and generally accepted.
SwedishFrågan om nedmontering och hantering av kärnavfall är mycket allvarlig.
Madam President, the issue of the decommissioning of nuclear waste is a very serious one.
SwedishDenna export har en enda orsak, nämligen existensen av exportbidrag för denna hantering.
These exports have only one cause, the existence of export subsidies for this trade.
SwedishDet verkar som om det åter rör sig om hantering av avfall.
Mr President, Commissioner, it again looks like a case of waste disposal here.
SwedishDetta innebär även att systemen för tillsyn och hantering av strukturfonderna bör stärkas.
It also means reinforcing systems for monitoring and managing the structural funds.
SwedishKommissionens hantering var mycket famlande, och parlamentet var inte nöjd.
The Commission was very hesitant in dealing with this, and Parliament was not satisfied.
SwedishVi har mycket stora erfarenheter när det gäller hantering av traditionella läkemedel.
We have very considerable experience of the use of traditional herbal medicinal products.
Swedish" Angolagate-skandalen " har avslöjat européernas roll i denna hantering.
The Angolagate scandal has revealed the role of Europeans in this affair.
SwedishJag hyser respekt för Frankrikes och för EU:s hantering av krisen.
I respect the response by France and the European Union response to the crisis.
SwedishI Sverige är all hantering av narkotika förbjuden, förutom av medicinska skäl.
In Sweden, any use of drugs, except for medical reasons, is banned.
SwedishEU:s kritik av Kinas hantering av de mänskliga rättigheterna är i sig något bra.
EU criticism of human rights in China is a good thing in itself.
SwedishFör det femte måste problemet med hantering av fast avfall lösas.
Fifthly, we must tackle the problem of the treatment of residues and solid waste.