"handlingsram" - Englanninkielinen käännös

SV

"handlingsram" englanniksi

SV handlingsram
volume_up
{Yleinen suku}

1. Oikeustiede

handlingsram
Vi inser naturligtvis att den tredje gemenskapsstödramen har bidragit avsevärt till att skapa en institutionell och finansiell handlingsram för landsbygdsutveckling, vilken även omfattar kvinnorna.
Of course, we recognise that the third Community Support Framework helped enormously to create an institutional and funding action framework for rural development, which included women.

Esimerkkejä "handlingsram"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishFör första gången skapar dessutom denna strategi en handlingsram för EU som helhet.
For the first time too, this strategy creates a framework of action for Europe as a whole.
SwedishDet som saknas i den europeiska miljöpolitiken är en vetenskapligt baserad handlingsram.
What European environmental policy needs is a scientifically-based framework for action.
SwedishBetänkande om kommissionens vitbok: Anpassning till klimatförändring: en europeisk handlingsram (
Commission White Paper: "Adapting to climate change: Towards a European framework for action" (
SwedishAnpassning till klimatförändring: en europeisk handlingsram.
Adapting to climate change: towards a European Framework for action.
SwedishSave-programmet syftar till att föreslå en handlingsram för energieffektivisering.
Honourable Members, the SAVE programme is intended to provide a framework of action in the field of energy efficiency.
SwedishÅtgärdsprogrammeth ger oss en handlingsram.
The Action Platform provides us with a framework for action.
SwedishVi får först och främst inte glömma att G20 har betytt mycket för krishanteringen genom att utgöra en kollektiv handlingsram.
First, we need to remind ourselves that the G20 did play an important role in addressing the crisis.
SwedishJag röstade för betänkandet om kommissionens vitbok: Anpassning till klimatförändring: en europeisk handlingsram.
I voted for the report on the Commission White Paper: 'Adapting to climate change: Towards a European framework for action'.
SwedishHandlingsram för finansiella tjänster
SwedishI det skede vi nu befinner oss i har de tre institutionerna erkänt dokumentets politiska värde inom unionens handlingsram.
At this stage the three institutions have recognised the political value of the document within the Union's framework of action.
SwedishI det skede vi nu befinner oss i har de tre institutionerna erkänt dokumentets politiska värde inom unionens handlingsram.
At this stage the three institutions have recognised the political value of the document within the Union' s framework of action.
SwedishUtan tvekan är det absolut nödvändigt att uppnå en säker handlingsram för företag och konsumenter för att lösa dessa konflikter.
Without doubt, establishing a safe framework for businesses and consumers to operate in is essential in resolving these conflicts.
SwedishDenna rättssäkerhet kan i betraktande av de vittgående skillnaderna mellan de nationella bestämmelserna för övertagandebud bara uppnås genom fastställande av en, om än minimal, rättslig handlingsram.
Given the wide differences between national provisions on takeover bids, this legal certainty can only be achieved by fixing a legal framework of action, however minimal.
SwedishDe utmaningar som turismen står inför kräver en konsekvent politisk respons på EU-nivå - en övergripande och konkurrensinriktad handlingsram med specifika kvantitativa och kvalitativa mål.
The challenges facing tourism call for a coherent policy response at EU level: a comprehensive and competitive framework for action, with specific quantitative and qualitative targets.