"handlingsförlamning" - Englanninkielinen käännös

SV

"handlingsförlamning" englanniksi

SV handlingsförlamning
volume_up
{Yleinen suku}

handlingsförlamning

Esimerkkejä "handlingsförlamning"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishEkofin-rådet uppvisade icke desto mindre återigen sin handlingsförlamning.
The Ecofin Council, however, once again demonstrated its inability to communicate.
SwedishVi är dock oroade av de libanesiska institutionernas långvariga handlingsförlamning.
However, we are concerned because of the long-term paralysis of the Lebanese institutions.
SwedishEuropas industri får inte gå under på grund av handlingsförlamning och delaktighet i sådana affärsmetoder.
Europe’s industry must not die of apathy and of complicity with such practices.
SwedishAtt fortsätta kräva enhällighet på detta område leder till handlingsförlamning och ineffektivitet.
The continued requirement of unanimity in this area is a factor leading to paralysis and ineffectiveness.
SwedishDet finns alltså två hot som man måste konfronteras med: hotet om upplösning och hotet om handlingsförlamning.
Thus we have to deal with two threats: on the one hand, explosion, and on the other, paralysis.
SwedishVi måste också bryta våra regeringars handlingsförlamning.
We must also stop the paralysis of our governments.
SwedishEuropas industri får inte gå under på grund av handlingsförlamning och delaktighet i sådana affärsmetoder.
I wish to begin by expressing my support for the proposal to adopt anti-dumping measures in the footwear sector.
SwedishNär jag lyssnade till rådets ordförande i dag insåg jag att stagnation och handlingsförlamning har tagit över.
Hearing the President-in-Office of the Council today, I realised that stagnation and paralysis have taken hold here.
SwedishVi kan inte längre tolerera denna handlingsförlamning.
SwedishOm allt detta finns, varför då denna handlingsförlamning?
SwedishDet finns inget utrymme för handlingsförlamning.
There is no longer any margin for inaction.
SwedishKommissionen kommer inte att ta den knapphändiga informationen på miljö- och hälsoområdet som ursäkt för handlingsförlamning.
The Commission will not use this lack of information in the field of environment and health as an excuse for inaction.
SwedishEU får emellertid inte drabbas av handlingsförlamning genom att de norra och södra medlemsstaterna har intagit motsatta ståndpunkter.
The EU should not be paralysed, though, by the opposing views adopted in the northern and southern Member States.
SwedishDet leder bara till handlingsförlamning.
SwedishEU får emellertid inte drabbas av handlingsförlamning genom att de norra och södra medlemsstaterna har intagit motsatta ståndpunkter.
   – Mr President, not even a year after the problems in the textile sector, Europe is about to engage in a fresh trade conflict with China.
SwedishJag anser inte att de problem vi nu har angående våra olika reaktioner på Irakkrisen behöver ge upphov till pessimism och handlingsförlamning.
I do not believe that our current difficulties over our divided response to the Iraq crisis should give rise to pessimism and paralysis.
SwedishDet kommer inte att finnas någonting för de nationella parlamenten eller för Europaparlamentet att behandla, eftersom det kommer att råda handlingsförlamning.
There will be nothing for national parliaments nor for the European Parliament to deal with because there will be paralysis.
SwedishMot den här bakgrunden är den förnyade sociala agendan ett steg framåt när det gäller social lagstiftning efter en lång period av handlingsförlamning.
In this context, the renewed social agenda represents a step forward in the field of social legislation after a long period of inertia.
SwedishI Nice slutligen ledde kravet på enhällighet till handlingsförlamning.
With the Maastricht Treaty conditions improved but it remained marginal; then in Nice it was held paralysed in the bonds of unanimity.
SwedishVi kan också fråga oss om denna handlingsförlamning inte har att göra med att majoriteten av mobiltelefonstillverkarna är europeiska företag.
We might even ask ourselves whether this inertia does not derive from the fact that the majority of mobile phone manufacturers are European companies.