"handlingsförlamad" - Englanninkielinen käännös

SV

"handlingsförlamad" englanniksi

volume_up
handlingsförlamad {mennen ajan partisiippi}

SV handlingsförlamad
volume_up
{menneen ajan partisiippi}

handlingsförlamad
volume_up
incapacitated {mennen ajan partisiippi}

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "handlingsförlamad":

handlingsförlamad
Swedish

Esimerkkejä "handlingsförlamad"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishVarje annan lösning skulle göra unionen handlingsförlamad och ineffektiv.
Any other solution would inevitably lead to an inactive and ineffective Union.
SwedishEller är det i själva verket meningen att den skall vara handlingsförlamad?
SwedishOmvärlden känner till vad som pågår i Sudan, men står trots detta handlingsförlamad inför denna humanitära tragedi.
Ladies and gentlemen, a humanitarian disaster on an almost unimaginable scale is taking place right now in Sudan.
SwedishNi har tyvärr bekräftat en del av mina misstankar om att den spanska regeringen har varit helt handlingsförlamad på denna punkt.
Unfortunately, you have confirmed some of my suspicions about the Spanish Government’s inertia in this connection.
SwedishOmvärlden känner till vad som pågår i Sudan, men står trots detta handlingsförlamad inför denna humanitära tragedi.
The surrounding world is aware of what is happening in Sudan but, in spite of this, is powerless to act faced with this humanitarian tragedy.
SwedishEfter det enorma steget med inrättandet av den gemensamma valutan, verkar unionen i dag verkligen vara handlingsförlamad.
Following the enormous step that was the creation of the single currency, the Union appears today to be in a genuine state of paralysis.
SwedishNi är inte rädd eller handlingsförlamad, ni väntar inte på Irland utan ni fortsätter ratificeringen samtidigt som ni försöker påverka Irland.
You are not like a rabbit caught in the headlights, you are not waiting for Ireland, but are continuing the ratification process whilst approaching Ireland.
SwedishI bästa fall kan det leda till att EU kommer att få en handlingsförlamad kommission under ett halvår.
At best, it may result in the EU having a lame-duck Commission for six months, a period in which there are more important things on the agenda.
SwedishDet värsta som vi nu i parlamentet skulle kunna göra är att göra kommissionen handlingsförlamad till exempel genom att inte bevilja den ansvarsfrihet för 1996-års räkenskaper.
The worst thing we in Parliament could do now would be to render the Commission powerless, for example by refusing discharge for the 1996 accounts.
SwedishTrots att vi inte har ozonstrategin på grund av att kommissionen är handlingsförlamad, vet vi att gränsvärdena för utsläpp förr eller senare måste bringas i nivå med den.
Although we do not yet have the ozone strategy because of the paralysis in the Commission, we know that sooner or later the emissions limit values will have to come in line with it.