SV

handling {Yleinen suku}

volume_up
1. yleinen
handling (myös: åtgärd, verksamhet, verk, effekt)
Det finns tre prioriteringar för rådet för tillfället: handling, handling och handling.
There are three priorities for the Council at the moment: action, action and action.
Ibland ökar ni förtroendet genom handling och ibland genom icke-handling.
Sometimes you boost trust through action, and sometimes by non-action.
Han gav mig några goda råd: handling, handling och åter handling.
He gave me some good advice: action, action, and action.
handling (myös: åtgärd, nummer, lag, gärning)
Det är därför en slags instiftande handling, en handling som vi behövde.
So this was a kind of inaugural act, an act which was necessary.
Europeiska kommissionen fördömer kraftfullt denna grymma och fega handling.
The European Commission vigorously condemns this cruel and cowardly act.
Men den möjligheten finns inte vid en oåterkallelig handling som dödsstraff.
With an irreversible act such as the death penalty, that is not possible.
handling (myös: verk, dåd, gärning, avtal)
Vi stöder inte terrorismen, varken i ord eller i handling.
We do not support terrorism in either word or deed.
Det börjar nu verkligen bli dags att vi i ord och handling får se att den är värd det förtroendet.
It is now high time that they proved to us - in word and deed - that they are worthy of this trust.
Alla dessa rättigheter förnekas regelbundet av IRA, både i ord och handling.
They are all denied by the IRA, by word and by deed, on a regular basis.
handling (myös: akt, bevis, urkund, dokument)
Hennes tal var i intellektuellt hänseende Europaparlamentets konstituerande handling.
Her speech was the intellectual foundation document of the European Parliament.
Det kommer att tas med i protokollet som en handling av viss betydelse.
This will appear in the Minutes as a document of record of some substance.
För det andra: begreppet " handling " måste få en bredare betydelse.
Secondly, the term " document " should be taken in a broad sense.
Tydligt nog för att skapa förtroende, förtroende hos medborgaren för att det nu äntligen efter alla dessa utsvävande tal, efter denna stora mängd papper också måste komma handling.
Clear enough to inspire trust, trust on the part of the citizen that finally, after all those exaggerated stories, after that huge amount of paperwork, there will be action.
handling (myös: slag, drag, grepp, stöt)
2. liike-elämä
handling (myös: urkund, avtal)
Vi stöder inte terrorismen, varken i ord eller i handling.
We do not support terrorism in either word or deed.
Det börjar nu verkligen bli dags att vi i ord och handling får se att den är värd det förtroendet.
It is now high time that they proved to us - in word and deed - that they are worthy of this trust.
Alla dessa rättigheter förnekas regelbundet av IRA, både i ord och handling.
They are all denied by the IRA, by word and by deed, on a regular basis.
3. "för att nå ett mål"
handling (myös: verksamhet, rörelse, svängrum, pjäs)
Jag vill avsluta med att försäkra er om att kommissionen, innan den skrider till handling, alltid noggrant kommer att granska alla till frågan hörande fakta.
In finalising my comments, I wish to assure you that in any future actions the Commission will carefully examine all factors at play.
Vi som parlament har haft en grundläggande roll i detta, men nu måste vi gå från samtal och uttalanden till konkret handling.
Parliament has played a fundamental role in this dialogue, but it is now time to move on from dialogue and declarations to concrete action.
Budskapet är alltså att vi övergår från medkänsla till aktiv handling och att målet är att dessa personer skall bli helt och fullt delaktiga i det ekonomiska och sociala livet.
So the message is that we are moving from an awareness to practicalities and that the aim is to ensure that these people play a full part in economic and social life.
4. Kirjallisuus
handling
5. Elokuva & TV
handling
6. Lääketiede
handling (myös: åtgärd)
7. Oikeustiede
handling (myös: skrivelse)
EN

handling {substantiivi}

volume_up
handling (myös: management, operation, usage)
The Commission's handling of the Eurostat case is also an example of transparency.
Kommissionens hantering av Eurostataffären är också ett exempel på insyn.
Information on Purchasing Registration Storage and Handling of Chemical Products
Information om inköp registrering förvaring och hantering av kemiska produkter på avdelningen
Make sure to select the shipping and handling method that best suits your needs.
Välj den metod för leverans och hantering som passar bäst för dina behov.
Evaluation also includes drying parameters and practical handling during drying on an industrial scale.
Utvärdering görs även av torkningsparametrar samt praktiskt handhavande vid torkning i industriskala.
Evaluation also includes drying parameters and practical handling during drying on an industrial scale.
Utvärdering görs även av torkningsparametrar samt praktiskt handhavande vid torkning i industriskala.

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "handling":

handling

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "handling":

handling

Esimerkkejä "handling"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishHan tar med sig sitt id-kort från banken, som är en giltig id-handling i Sverige.
He took his bank card with him – in Sweden, it's accepted as proof of identity.
SwedishMedborgarna förväntar sig nu att vi stöder dem och låter ord följas av handling.
Our fellow citizens now expect us to support them by matching our words with actions.
SwedishOm den politik som målas upp ska vara trovärdig måste vi låta ord följas av handling.
If the policies described are to be credible, we need to match actions to words.
SwedishEnkla svar på internationella kriser är ofta svåra att överföra i handling.
Simple answers to international crises are often difficult to put into practice.
SwedishDet som vi talar om under och efter viktiga möten måste omsättas i handling.
What we talk about during and after important meetings must be put into practice.
SwedishDe är vana att avfärda våra ord, eftersom vi aldrig stöder dem med handling.
They are used to dismissing our words because we never back them up with deeds.
SwedishÄnnu en gång läggs handelsfrågor fram som om de vore en handling av generositet.
Once again, commercial concerns are being portrayed as acts of generosity.
SwedishDetta måste inte bara ingå i konstitutionen, utan måste även omsättas i handling.
This must not only be included in the constitution, it must also be put into practice.
SwedishAlla måste inom sitt eget sakområde sträva efter att gå från ord till handling.
Everyone, within their own area of expertise, must endeavour to turn words into deeds.
SwedishReformen av kommissionen är en viktig handling för våra institutioners framtid.
The reform of the Commission is crucial to the future of our institutions.
SwedishOm det allmänna intresset är stort måste en handling ändå offentliggöras.
In the case of huge public interest, documents are to be disclosed nevertheless.
SwedishVi försöker omsätta dem i praktisk handling.
We agree, we take them on board and we will try to translate them into reality.
SwedishMan behöver inte hoppas för att skrida till handling eller lyckas för att framhärda.
You do not need to hope in order to try, or to succeed in order to persevere.
SwedishDet krävs en starkare politisk handling för att förlåta tidigare misstag.
There is a need for a more powerful political gesture to exorcise past misdeeds.
SwedishNu behöver vi praktiska resultat: det är dags att låta orden följas av handling.
Now we need practical results: it is time for actions rather than words.
SwedishVisserligen är det bara ord än så länge, och först måste man gå från ord till handling.
True, so far all we have to go on are words, which must be translated into deeds.
SwedishDen handling som Javier Solana tog fram 2003 var ett positivt bidrag då.
The paper produced by Mr Solana in 2003 was a positive contribution at the time.
SwedishI detta avseende hoppas jag verkligen att våra ord kommer att följas av handling.
In this regard, I sincerely hope that our words are followed by actions.
SwedishFör även i detta fall gäller att ord är en sak, men handling är det som räknas.
For here too it holds that words are one thing, actions are what counts.
SwedishI denna svåra tid måste dessa ord dock mer än någonsin åtföljas av handling.
However, at this difficult time these words must be followed more than ever by deeds.