"handläggning" - Englanninkielinen käännös

SV

"handläggning" englanniksi

SV handläggning
volume_up
{Yleinen suku}

1. yleinen

Det är en utomordentligt viktig fråga, som har att göra med insyn och korrekt handläggning.
I think it is an extremely important issue, because it has a bearing on transparency and proper administration.
I årsrapporten för 2002 noteras de framsteg som gjorts i handläggningen av klagomål, främjandet av god förvaltning och för att göra institutionen mer känd bland medborgarna.
The Annual Report for 2002 records the progress that has been made in handling complaints, promoting good administration and making the institution better known to citizens.
handläggning (myös: bearbetning)
I betänkandet framhåller man också med rätta de enorma dröjsmålen i handläggningen av asylansökningarna och staternas ovilja att bevilja asyl.
Likewise, the report quite rightly highlights the huge delay in processing asylum applications and the fact that the Member States are unwilling to grant asylum.
Följden blir att det till exempel i Nederländerna hotar uppstå kaos med handläggningen av eventuellt tiotusentals klagomål.
This ruling applies to all delays over the preceding five years, threatening chaos in the Netherlands, for example, in terms of processing the tens of thousands of possible claims.
Förslaget medger att de administrativa kostnaderna för förvaltning och handläggning av stöden i många fall inte motsvarar den stödsumma dessa små jordbrukare erhåller.
The proposal recognises that in many instances the administrative costs of managing and processing the aid do not match the amount of aid that these small-scale farmers receive.

2. liike-elämä

handläggning
volume_up
dealing, {subst.}
Detta gäller framförallt med tanke på att kommissionen vid handläggning av fusioner har något av en dubbelroll.
This applies particularly in view of the fact that, in dealing with mergers, the Commission has something of a double role.
Läs mer om Socialstyrelsens rekommendationer för handläggning av personal inom vård och omsorg avseende MRSA på deras hemsida.
Read more about the Board's recommendations for dealing with staff in nursing and care for MRSA on their website.
Vilka problem finns det i handläggningen av framställningarna?
What problems arise in dealing with these petitions?
handläggning
volume_up
hearing {subst.}
handläggning
volume_up
trial {subst.}

Esimerkkejä "handläggning"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishUnder samma omständigheter kan domstolen också besluta att skjuta upp sin handläggning.
In the same circumstances, the Court of Justice may also decide to stay the proceedings before it.
SwedishDet är välgjort och grundligt, så ingen kan anklaga kommissionen för en snabb eller slarvig handläggning.
It has done a most thorough job, so no one can accuse it of proceeding hastily and without due care.
SwedishJag hoppas att ni ger EFSA en påstötning så att myndigheten snabbar på sin handläggning och löser det här problemet.
I hope you will push the EFSA to work more quickly and to get a resolution to this problem.
SwedishVi måste lämna förslag till parlamentet i denna riktning för en bättre handläggning av ärendena.
We shall have proposals to present to Parliament to this effect in order to ensure better examination of the files.
SwedishEn annan sak som ligger mig varmt om hjärtat, är nödvändigheten att etablera en snabbare handläggning av fusionsfall.
Another thing I feel very strongly about is the need to arrange for mergers to go through more quickly.
SwedishStrikt handläggning och disciplin från medlemsstaternas sida är nödvändig för att vi skall kunna hantera den inre marknaden.
Strict management and discipline are required from the Member States if the single market is to be preserved.
SwedishVi måste samtidigt garantera en effektiv rättslig handläggning och ett tillvaratagande av individernas rättigheter.
We must, simultaneously, guarantee the effectiveness of prosecutions and the safeguarding of the rights of individuals.
SwedishEtt stort ansvar för mörkläggning och för nonchalant handläggning bär också den föregående kommissionen.
The previous Commission also bears a large measure of responsibility for the cover-up and for its indifferent management of the affair.
SwedishInternrevisionstjänsten har utfärdat 48 rekommendationer om handläggning av bidrag.
The Internal Audit Service (IAS) has made 48 recommendations on grant management, 27 of which even fall into the 'critical' category.
SwedishTrots att kommissionens förslag presenterades på korrekt sätt och i rätt tid så har Ministerrådet sannerligen varit söligt i sin handläggning av det.
Although the Commission proposal was made properly and in due time, the Council of Ministers has been laggardly indeed in the way it has dealt with it.
SwedishFör att klara av kampen mot brottsligheten behövs en förenkling av det rättsliga samarbetet mellan medlemsstaterna för en snabbare handläggning.
To succeed in the fight against crime, simplification of the legal cooperation between the Member States is required if matters are to be dealt with more quickly.
SwedishDen 21 oktober antog kommissionen ytterligare två viktiga texter, en om kvalifikationsdirektivet och den andra om direktivet om handläggning av asylärenden.
On 21 October, the Commission adopted two other important texts: one on the Qualification Directive and the other on the Directive on asylum procedures.
SwedishFörenta staterna är det land i världen som under längst tid haft en befäst grundlag som samtidigt kan bli föremål för en domstols handläggning.
Mr President, the United States, we recall, is the country of the world which has had, for the longest time, an entrenched and justiciable bill of rights.
SwedishVårt avtal syftar till att garantera en konsekvent handläggning av klagomål i vilka man tar upp frågor som har att göra med uppgiftsskydd och att undvika onödigt dubbelarbete.
Our agreement aims to ensure the consistent treatment of complaints that raise issues of data protection and to avoid unnecessary duplication.
SwedishDet är i detta nya utkast till direktiv om handläggning av asylärenden som vi försöker införa kriterier som är sant objektiva och identiska och som gäller överallt.
It is in this new draft Directive on asylum procedures that we are trying to lay down criteria that are genuinely objective, that are the same everywhere.
SwedishRådet anser det viktigt med en snabb och bra handläggning av dessa ämnen och det nederländska ordförandeskapet kommer också att ge det hög prioritet.
The Council attaches great importance to the need to have these issues tackled swiftly and efficiently and the Dutch presidency will also give these things high priority.
SwedishJag lade ner min röst i slutomröstningen om detta betänkande främst på grund av förändringarna av dess handläggning och några tvetydigheter som kommit av detta.
I have abstained from the final vote on this report primarily because of the vicissitudes that have characterised its progress and because of some of the resulting ambiguities.
SwedishJag konstaterar att andra behandlingen, där vi skall anta internationella fiskeriavtal som inte gett upphov till några större problem, är en enkel handläggning.
I would like to point out that the second reading, in which we are going to approve the international fisheries agreements which have not caused any great problems, is a mere formality.
SwedishDå tror jag att många kan instämma i tveksamheterna vid en noggrann analys av skillnaderna i formuleringar om utvidgad asylrätt, snabbare handläggning och överklagandeförfarande.
Therefore, when we look at the wording on the extension of the right to asylum, the fast-track procedure and the appeals procedure, I think that, on careful analysis, my doubts will be widely shared.
SwedishDe har rätt till en seriös och djupgående handläggning av den regim som de är beroende av för sin existens och som i det närmaste fullständigt har överförts till de europeiska institutionerna.
They are entitled to serious and in-depth consideration of the system on which they depend for their livelihood and control of which has passed almost totally to the European institutions.