"hämta" - Englanninkielinen käännös

SV

"hämta" englanniksi

SV hämta
volume_up
[hämtade|har hämtat] {verbi}

Nu skall man som utlänning i Danmark vara 24 år för att hämta sin fru i hemlandet.
Now, a foreigner in Denmark must be 24 to bring in his wife from her home country.
Om det är så, hämta då åtminstone upp de ekologiska visionerna!
If that is the case, please at least bring your environmental visions up into the daylight again!
Vi kan inte skicka ut människor i rymden och hämta hem dem igen.
We cannot send people into space or bring them back again.
Bilen som skulle hämta mig kom en halvtimme senare än avtalat.
The car that was supposed to collect me came half an hour later than arranged.
När det smutsades ned så blev de betalade för att hämta det igen.
When that was soiled, they were paid again to collect it.
Vad för information skulle du hämta upp på vägen?
What information were you to collect on the way?
hämta (myös: ladda ner, ladda ned)
Det finns ld nya meddelandesidhuvuden att hämta för diskussionen:.
There are ld new message headers to download for this newsgroup:.
Om du vill kunna hämta e-post avaktiverar du alternativeni inställningar för e-postserver.
To download your mail, turn off these options in the Mail Server panel of Preferences.
Detta behöver du för att kunna delta och hämta och lägga upp material.
What you need to participate and download and upload materials.
hämta (myös: avbilda, tappa, få ut, vinna)
Varifrån skall vi hämta styrkan till denna europeisering?
From where can we draw the strength we need for this step on the road to Europe?
Vi uppmanar alla medlemsstater att hämta inspiration från de irländska och italienska exemplen.
We urge all Member States to draw inspiration from the Irish and Italian examples.
Ett sådant Europa skulle hämta styrka ur den mångfald och rikedom som finns i alla dess regioner.
Such a Europe would draw strength from the diversity and richness of all its regions.
Because we don't need to extract the 8th spirit.
Ansträngningar görs nu för att hämta energi från havet och utvinna råmaterial för medicin, kosmetika och industrin.
Efforts are now being made to produce energy from the sea and to extract raw materials for medicines, cosmetics and industry.
Jag tackar självklart kommissionären för hans mycket ingående svar, av vilket vi dock kan hämta ett par nya element till denna thriller, om jag får kalla det så.
Of course, I thank the Commissioner for his very full answer, from which we can nevertheless extract some new elements in this thriller, if I may call it that.
Hey, lady, why don't you go fetch me a sandwich?
hämta (myös: , förarga, straffa, höra)
Välj Hämta certifikat om du vill hämta giltiga säkerhetscertifikat från en katalog.
To obtain valid Security Certificates from a Directory, press Get Certificates.
Du kommer att fastna där ute...... och jag måste hämta dig, innan en annan fisk gör det.
You'll get stuck out there... and I'll have to get you before another fish does.
Gå genom bakdörren och hämta materialet...... så uppehåller jag hushållerskan under tiden.
You go through the back and get the files and I'll distract the housekeeper.

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "hämta":

hämta

Esimerkkejä "hämta"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishDet är svårt att hämta in den förlorade tiden, men vi kan lära oss något av den.
It is difficult to make up that lost time, but we can learn something from it.
SwedishDe här länderna verkar ha börjat hämta in litet av försprånget den senaste tiden.
Indeed recently these countries seem to have embarked on a race to catch up.
SwedishJag fick hela tiden hämta fram dossieren från dammet hos Europeiska kommissionen.
I constantly had to prod the then Commission to dig this dossier out and dust it off.
SwedishSkrivskyddad extern cache kan förkorta tidendet tar att hämta en fil över nätet.
Using a read-only external cache can improvenetwork file retrieval time.
SwedishDen största potentialen från förnybar energi finns att hämta från båda ändar.
The biggest potential from renewables exists at the two ends of the scale.
SwedishFirandet fick ett brutalt slut och vi har knappt hunnit hämta oss från chocken.
These celebrations were brutally disrupted, and we have barely recovered from the shock.
SwedishDet kan göra tjänsten långsam eller förhindra dig från att hämta och visa bilagor.
It might make the service slow or prevent you from downloading and viewing attachments.
SwedishVisserligen kom ni sent, men jag skickade inte motorcykeleskorterna för att hämta er.
Admittedly, you once arrived late, but I did not send the motorcycle escorts for you.
SwedishDen som inte har grundläggande kunskaper vet heller inte var han skall hämta vetandet.
Those who do not have basic knowledge do not know where to acquire knowledge either.
SwedishHämta en ny lista med återkallade certifikat eller kontrollera systemets datum och tid.
Reload a new certificate revocation list or check your system data and time.
SwedishTvivlarnas argument då och i dag - det kan man hämta från historien - är nästan desamma.
History shows that the doubters' arguments, both then and now, are almost the same.
SwedishDet barbariska straffet avrättning har inget att hämta i den moderna världen.
This barbaric punishment by execution has no place in the modern world.
SwedishTvivlarnas argument då och i dag - det kan man hämta från historien - är nästan desamma.
History shows that the doubters ' arguments, both then and now, are almost the same.
SwedishJust där finns det stora vinster att hämta.
Take agriculture and transport, two areas where there is much to be gained.
SwedishDet är ett annat koncept, men jag tror att det finns mycket att hämta där.
This is a different approach, but I believe it has a great deal to offer.
SwedishJag hoppas att nästa möte i Europeiska rådet kommer att hämta inspiration från detta synsätt.
I hope that the next European Council will take inspiration from this approach.
SwedishSå jag kommer tillbaks för att hämta dem runt fem, om det är OK för er. ~~~ Va?
So I'll be back to pick them up around five, if that's OK with you.
SwedishFör det tredje: Korea behöver stöd för att hämta sig från statlig bankrutt.
Thirdly, Korea needs support to lift itself out of national bankruptcy.
SwedishDu kan också välja att hämta katalogen när du synkroniserar för att arbeta i nedkopplat läge.
Or, select the directory for downloading when you synchronize for working offline.
SwedishListan med återkallade certifikat som du försöker hämta är inte senare än den nuvarande.
The certificate revocation list you are trying to load is notlater than the current one.