SV gräva
volume_up
[grävde|har grävt] {verbi}

Den ärade ledamoten ber mig gräva djupt i frågan om behörighet och sammanhörande frågor.
The honourable Member invites me to dig deep into the soil of competence and its related terrain.
Han vet hur det är att gräva ett hål så djupt att man inte kommer upp.
He knows what it's like to dig a hole so deep you can't climb out.
(EN) Den ärade ledamoten ber mig gräva djupt i frågan om behörighet och sammanhörande frågor.
The honourable Member invites me to dig deep into the soil of competence and its related terrain.
Du kan gräva djupare i en särskild typ av utgift eller så kan du gå genom alla regioner och jämföra dom.
You can burrow down by a particular type of spending, or you can go through all the different regions and compare them.
, som låter vem som helst gräva ner sig i data.
. ~~~ It allows anybody to go there and burrow down.
Han undrade i vilken utsträckning lagstiftning borde gräva i detaljer och gav ett exempel som gällde hur människor höll i stegar.
He wondered to what extent legislation should delve into details and gave an example involving people holding ladders.
Det är slående att vi återigen hittar argument som låter bra för att gräva ännu djupare i parlamentets skattekistor, vilket är oacceptabelt i denna kristid.
It is striking that, time and again, we are finding nice-sounding arguments for delving even further into the tax coffers for this institution; an unacceptable practice in these times of crisis.
gräva (myös: muddra)
Man bör också bygga jordvallar och reservoarer nära vattendrag samt gräva vattenkanaler så att dräneringen blir mer effektiv vid en översvämning.
Embankments and reservoirs should also be built near water bodies and waterways should be dredged for more effective drainage in times of flooding.
Syftet var att gräva ut en krater i materialet och se vad som var under ytan på kometen, vilket vi lärde oss rätt mycket om.
The purpose was to make a crater to excavate the material and see what was underneath the surface of this comet, which we learned quite a bit about.
gräva (myös: slita, rota, träla, böka)
Varför sträva efter att gräva upp vinstockarna på vårt territorium när Chile, Australien och vingårdarna på den trettiotredje breddgraden planterar nya?
Why seek to grub up vineyards on our territory when Chile, Australia and the vineyards of the 33rd parallel are planting?
Att nu utöka den extraförmånen ytterligare är helt oacceptabelt, det är helt enkelt att på gammaldags vis gräva i den europeiska kassan och det får vi inte göra.
But now to extend this bonus is really unacceptable, it is simply old-fashioned grubbing about in the European cashbox and that we must not do.
But in order to mine, you need tools.
De behöver inte ens logga in för att kunna använda det här verktyget, att gräva i den här datan och hitta intressanta saker.
They don't even have to log in to come use this tool, mine this data, find interesting things out with this.
gräva (myös: rota, böka)
gräva (myös: mojna, sjunka, falla, avta)
Yeah, but we don't have to tunnel any more.
gräva (myös: ha, slita, nöta, bära)

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "gräva":

gräva
grav
Swedish

Esimerkkejä "gräva"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishLåt oss se ett större sammanhang i stället för att gräva ned oss i politiken.
Rather than being bogged down in mere politics, let us look to the bigger picture.
SwedishJag är inte beredd att ägna mig åt kortsiktigt tänkande och gräva ned huvudet i sanden.
I am not prepared to indulge in short-term thinking and bury my head in the sand.
SwedishVi ser att de skadade flyr genom att gräva ned sig djupare i patientens kropp.
You see the injured escape, burying or digging themselves deeper into the patient body.
SwedishÄven detta är rent nonsens, det är bara att gräva en grav åt förhandlingarna i mars nästa år.
That is also nonsense; these are just initial negotiating positions for next March.
SwedishRegeln sade att om man befann sig i en grop skulle man sluta gräva.
The rule said that if you were in a hole, you should stop digging.
SwedishNär vi började både arbeta och gräva djupare, fann vi att det är något som är en olaglig handling.
Now, when we started working deeper and digging deeper, we found that it's an illegal act.
SwedishNär man befinner sig i ett hål måste man sluta gräva, och därför ber jag honom att lägga alla papperna på bordet.
When in a hole, one should stop digging, and I therefore ask him to give us full disclosure.
SwedishTraditionella seder, som att gräva i trädgården på hösten och låta den vila över vintern är numera föråldrade.
Traditional practices, like digging your garden in the autumn and leaving it over winter, are now a no-no.
SwedishThailand står inför beslutet att gräva en kanal rakt igenom landet, precis som Suezkanalen eller Panamakanalen.
Thailand is about to decide on digging a canal right across the country, just like the Suez or Panama Canal.
SwedishHur snart kan du gräva fram dörrarna?
How soon can you have the doors to the church uncovered?
SwedishMan kan ju börja gräva där lukten är värst.
There is a disgusting smell when one walks around the area, and a start can therefore be made on digging where the smell is worst.
SwedishAtt gräva upp och ta tillvara materialet ger ett positivt utslag till koldioxidbalansen, om det sker på rätt sätt.
Digging up and utilising the material will yield a positive result for the carbon dioxide balance, if done correctly.
SwedishVi kan, som vi har hört, göra bättre ifrån oss, nämligen genom att hålla fast vid våra principer och gräva djupt ner i vår budget.
We, as we have heard, can do better: by sticking to our principles and by digging deep into our budgets.
SwedishDet finns inget annat sätt att förklara varför man vill gräva upp en död text och anta dess antidemokratiska bestämmelser.
There is no other way to explain the fact that it digs up a dead text and adopts its anti-democratic provisions.
SwedishResultatet av att gräva en grop åt andra blir att vi är de första att säga att det inte är möjligt att tillämpa ett sådant system.
The Commission's manoeuvre has backfired and we are the first to have said that such a system cannot work.
SwedishMalthusianismen finns överallt i unionen och i den gemensamma jordbrukspolitiken, när det gäller kvoter, markuttag och att gräva upp vinstockar.
Malthusianism is everywhere in the Union and in the CAP, regarding quotas, set-aside and the uprooting of vines.
SwedishDet sätt som förhandlingarna har framskridit på hittills gör att jag tyvärr tror att vi kommer att behöva gräva i 2004 års text igen.
The way the negotiations have gone so far makes me think that, unfortunately, we shall have to meddle with the 2004 text again.
SwedishJag föreslår att ni slutar gräva.
SwedishSvaret är att sluta gräva.
SwedishVi får inte förringa denna framgång, och vi får inte gräva ned oss i en alltför negativ diskussion om det nuvarande tillståndet i EU.
It is a success that we must not minimise and that we must not now drown in an overly negative discussion on the current state of Europe.