SV göra slut på
volume_up
{verbi}

göra slut på (myös: ta bort, döda, utesluta, slå ut)
För höga böter skulle göra slut vanliga tillverkare.
Excessive fines would eliminate general manufacturers.
Det är handel, inte bistånd, som kan göra slut världens fattigdom och påskynda en hållbar utveckling.
It is trade, not aid, that will eliminate world poverty and accelerate sustainable development.
Att göra slut kommunismens fördärvliga arv är en förutsättning för en fredlig framtid i Europa.
Eliminating the pernicious legacy of communism is a prerequisite for a peaceful future in Europe.
göra slut på (myös: upphöra, avsluta, sluta, avslutas)
Demokratisering är den enda lösningen för att göra slut den situation som råder där.
Democratization is the only solution that can end the situation there.
Det skulle också göra slut rättsosäkerheten och hotet om sanktioner för flygbolagen.
It would also end legal insecurity and remove threats of sanctions for the airlines.
Det tror jag skulle göra slut skatteplanering och gränsfiffel.
I think that would put an end to tax avoidance and to cheating in frontier regions.
göra slut på (myös: äta upp, upphöra, polera, avsluta)
Men när nu detta väl är sagt så skulle det förmodligen göra slut honom om Tony fick höra det.
Though having said that, this will probably finish him off if it gets back to Tony.
We should go back in there and finish him off.
göra slut på (myös: förbruka, använda, visa, uttömma)
Den har inte tvingat oss att göra slut all vår flexibilitet nästa år eller att ta pengar från andra viktiga program.
It has not obliged us to use up all our flexibility next year or to take money from other important programmes.
Det föreslagna systemet kommer att göra slut de förseningar som präglar det nuvarande systemet för erkännande.
If we wish to increase the use of rivers for transport purposes, we really must succeed in putting intermodality into practice.
En sådan ordlista skulle kanske göra slut en del av förvirringen om exakt vad som menas med de olika begrepp vi använder.
Such a glossary would perhaps remove a lot of the confusion about what precisely is meant by the particular terms we use.
göra slut på (myös: utplåna, upphäva, slopa)
göra slut på (myös: avbryta, falla sönder, knäcka, bryta av)
Faktum är att vi i EU måste göra slut vårt fullständiga beroende av rysk energi.
The reality is that we in the EU need to break down our absolute dependence on Russian energy supplies.
göra slut på (myös: avboka, avbeställa, stänga av, slå av)
göra slut på (myös: avbryta, klara upp, knäcka, spränga)
göra slut på (myös: förbruka, tömma, utarma)
göra slut på (myös: förbruka, trötta ut, pumpa ut, suga ut)
Annat skulle vara att öppna på ett lock som snart skulle göra slut respektive fond.
To not do this would be to open the floodgates which would quickly exhaust the fund in question.
göra slut på (myös: döda)
göra slut på (myös: avsluta, använda upp, , komma fram)
göra slut på (myös: genomsöka, anta, uthärda, gå igenom)
göra slut på (myös: klara upp, uppklara, avtala, komma överens om)
göra slut på (myös: prägla, krossa, stämpla, trycka)
göra slut på (myös: avbryta, upphöra, avsluta, sluta)

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "göra slut på":

göra slut på

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "göra slut på" englanniksi

göra verbi
göra
English
slut substantiivi
slut adjektiivi
slut adverbi
English
slut prepositio
English
slut- adjektiivi
adjektiivi
English
adverbi
English
prepositio

Esimerkkejä "göra slut på"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishYttervärlden ansåg 1945 att man för evigt måste göra slut dessa staters existens.
In 1945, the outside world agreed that these states should cease to exist permanently.
SwedishUnder 2003 lyckades kommissionen inte ens göra slut dessa små tillgångar.
In 2003, the Commission did not even manage to spend these meagre funds.
SwedishSå varför behöver ni mer pengar om ni inte kan göra slut de pengar ni har?
So why do you need more money if you cannot spend the money you have?
SwedishDetta är det budskap som vissa i denna kammare sänder ut, och vi måste göra slut det.
This is the message some people in this chamber are giving out and we must kill that off.
SwedishDe bör göra slut uppfattningen i en del huvudstäder att gemenskapen "gör av med alltsammans" .
They should put to rest the notion in some capitals that the Community 'spends it all' .
SwedishDe bör göra slut uppfattningen i en del huvudstäder att gemenskapen " gör av med alltsammans ".
They should put to rest the notion in some capitals that the Community'spends it all '.
SwedishAtt göra slut kommunismens fördärvliga arv är en förutsättning för en fredlig framtid i Europa.
Eliminating the pernicious legacy of communism is a prerequisite for a peaceful future in Europe.
SwedishVill vi göra slut EU:s textilsektor för gott?
Do we want to deliver the final blow to the European textiles sector?
SwedishFör att faktiskt göra slut strafflöshetens pansarglas behövs det en internationell brottmålsdomstol.
This International Criminal Court is, in fact, needed to do away with this protective shield of impunity.
SwedishDen första utmaningen är att göra slut protektoraten.
The first challenge is to do away with protectorates.
SwedishHon kommer göra sitt för att göra slut krigen.
And she will do her small part to turn this nation from war.
SwedishDen stora utgiften kommer att göra slut infrastrukturella flaskhalsar; detta är i bästa fall ett grått fall.
The capital expenditure will get rid of infrastructural bottlenecks; the case is at best a grey case.
SwedishLåt oss göra slut denna diskriminering i EU.
Let us do away with this discrimination within the EU.
SwedishÄr det inte detta EU som vi måste göra slut på?
Is it not this Europe that we need to do away with?
SwedishVi nämner det således för att göra slut de evinnerliga maktkamperna mellan Europaparlamentet och rådet.
We particularly mention this in order to put a stop to the eternal power struggle between Parliament and the Council.
SwedishMen EU kan inte göra slut de pengar som finns; miljardtals euro i regionala sammanhållningsfonder går inte åt.
Yet the EU is unable to spend the money available; billions of euro in regional cohesion funds remain unspent.
SwedishMen detta hotas av den långvariga osäkerhet som riskerar att göra slut finansieringen och köra fast investeringarna.
But this is being threatened by the prolonged uncertainly which risks drying up funding and stalling investments.
SwedishDet är nu hög tid att göra slut de sista resterna av det lagliga tillbakasättandet av en stor del av vår befolkning.
It is high time we tore down the last vestiges of statutory discrimination against a large proportion of our population.
SwedishDet skulle göra slut alla svårigheter.
SwedishDet är dags att göra slut detta dubbla avgiftsuttag en gång för alla, och så blir fallet med detta direktiv som instrument.
It is time double-charging was singled out for the chop, and so it will be through the instrument of this directive.