"gångbar" - Englanninkielinen käännös

SV

"gångbar" englanniksi

SV gångbar
volume_up
{adjektiivi}

gångbar (myös: frisk, genomförbar, praktisk, livskraftig)
volume_up
viable {adj.}
Han har verkligen försökt nå en gångbar kompromiss.
He has really tried to achieve a viable compromise.
Jag har noterat er idé, men anser inte att den är gångbar i nuläget.
So I take note of your idea but I do not think it is viable at the moment.
Instrumenten har utformats på ett sådant sätt att de utgör en helhet som är så gångbar som möjligt.
The instruments have been drafted in such a way that they form a whole that is as viable as possible.
gångbar (myös: aktuell, allmän, nuvarande, dagens)
Dessutom är avsaknaden av en gångbar europeisk lagstiftning om gränsöverskridande förvaltningssamarbete mellan skattemyndigheterna problematisk.
Moreover, the lack of current European legislation on cross-border administrative cooperation between tax authorities is problematic.
Denna motsättning mellan ekonomisk frihet och sociala rättigheter har en anstrykning av det förra århundradet och är inte längre gångbar i vår europeiska politik.
That opposition between economic freedom and social rights smacks of the last century and is no longer current in the politics of our Europe.

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "gångbar":

gångbar

Esimerkkejä "gångbar"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishEn bra och gångbar målsida kan göra att du vinner kundernas förtroende så att de kommer tillbaka.
A good landing page experience can help you gain the trust of your customers and keep them coming back to your site.
SwedishVi får därför inte vara så fixerade vid idealen att vi misslyckas med att finna en gångbar lösning nu direkt.
We must not, therefore, be so focused upon the ideal that we fail to obtain a workable solution right now.
SwedishJag tycker att den ursäkten inte längre är gångbar.
I do not believe that excuse is any good anymore.
SwedishDet verkar som om denna grekiska folkliga maxim är helt gångbar i fallet med de högsta organen inom Europeiska unionen.
This Greek popular saying appears to be totally apposite to the case of the European Union's principal institutions.
SwedishDen version som nu föreligger är helt enkelt mer rättvis, mer resonabel och mer gångbar än den version som rådet lade fram.
It will lead to improvements in the quality of information and in the effectiveness of fisheries resources management.
SwedishDärför vill jag be kommissionsledamoten att mycket noggrant överväga den här frågan och lägga fram en gångbar lösning så snart som möjligt.
The need for a clear regulation in this field is evident.
SwedishI länder där lagstiftningen är mer gynnsam för arbetarna skulle stadgan däremot kunna vara gångbar mot den.
In countries whose legislation is more favourable to workers, however, the Charter may be cited to oppose the national legislation in courts of law.
SwedishSå väl rådet som Europaparlamentet måste vara så kloka att de kommer fram till en kompromiss som är gångbar för hela unionen.
Both the Council and the European Parliament must show enough understanding to reach a compromise workable for the Union as a whole.
SwedishVi vill ha en realistisk och gångbar förhandlingsstrategi men då klara prioriteringar saknas i denna rapport anser vi att detta mål ej uppfyllts.
We want a realistic and practicable negotiating strategy, but as no clear priorities have been set in this report, we feel that this goal has not been fulfilled.
SwedishEET-modellen, som innebär att premieinbetalningarna är skattebefriade och pensionsutbetalningarna är beskattade, uppfyller detta och är också gångbar i de flesta medlemsstater.
I hope that Parliament and the Commission will make the internal market for supplementary pension schemes a reality along these lines.
SwedishEn annan idé som är gångbar är att gradvis överge bidrag som är skadliga för miljön, enligt samma principer som kommissionen har följt för tobak.
Another idea that has mileage in it is to gradually abandon subsidies that are harmful to the environment, along the lines of what the Commission has done for tobacco.
SwedishEET-modellen, som innebär att premieinbetalningarna är skattebefriade och pensionsutbetalningarna är beskattade, uppfyller detta och är också gångbar i de flesta medlemsstater.
The EET model, where premium payments are tax-free and the retirement payout is taxed, meets this requirement and is also common in most Member States.
SwedishJag har inte heller skäl att misstänka att uppoffringar om för oss viktiga multilaterala villkor har betalats i form av en bilateral valuta som inte är gångbar hos oss.
Nor do I have any reason to suspect that concessions on multilateral conditions that are important to us have been paid for in bilateral money that is not legal tender for us.
SwedishDen ekvationen var gångbar då man talar om det gamla dieselbränslet. Med de nya åtgärderna kommer diesel att vara mindre förorenande än blyfri bensin, vilket innebär en helt ny situation.
This was true of old diesel, but, with these new measures, diesel will be less polluting than lead-free petrol, thus turning the whole situation on its head.