SV

gå upp {verbi}

volume_up
1. yleinen
gå upp (myös: leda, åka upp, öka, resa)
Vi behöver ett flexibelt system så att bidragen vi betalar kommer att upp och ner.
We need to employ a flexible system, and the subsidies we pay will go up and down.
Så vi kunde upp dit och spruta honom ur sängen med brandslangen.
So we can go up there and blast him out of bed with a fire hose, man.
Jag tror att den siffran troligen kommer att upp.
I think that number's probably going to go up.
Vi har ett importbehov som kommer att upp till 65 procent 2030.
We have an import requirement which will rise to 65% in 2030.
Om bussoch bilutsläppen behålls på nuvarande nivåer skulle medeltemperaturen kunna upp med 2 % jämfört med nivåerna 1990.
If bus and car emissions are maintained at their current levels then the average temperature could rise by 2 % compared to 1990 levels.
Med andra ord skulle euron kunna stanna inom sin historiska värdeskala för byteshandel och gladeligen nu kunna falla med ytterligare 23 procent eller upp med 188 procent.
In other words, the euro could stay within its historic trading range and happily now either fall by a further 23% or rise by 188%.
gå upp (myös: piska, banka, bulta, besegra)
gå upp (myös: sjunka in)
gå upp (myös: stiga)
3. rahoitus: "i pris"
gå upp

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "gå upp" englanniksi

verbi
upp adverbi
English
upp verbi
English
upp prepositio
English

Esimerkkejä "gå upp"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishJag vill ta upp fyra viktiga punkter som uppnåtts genom detta direktiv.
I would like to go back over four important points achieved in this directive.
SwedishJag låter nu Hannes Swobodas förslag om att skjuta upp omröstningen till omröstning.
I now put to the vote Mr Swoboda's proposition that the vote should be delayed.
SwedishSlutligen en mindre fråga som en kollega som tvingades tidigare tog upp med mig.
Finally, a minor point that was raised with me by a colleague who had to leave early.
SwedishNi minns säkert bestämmelserna för att upp på stegar som nyligen lades fram för oss.
You will remember the provisions recently presented to us on climbing ladders.
SwedishLåt oss gå, låt oss gå?, medan de hoppar upp och ned på stället.
They are singing 'Let us march, let us march', while jumping up and down on the spot.
SwedishDetta är också ett välkommet klargörande, men ordalydelsen skulle att strama upp.
That is also a welcome clarification but the wording could be tightened up.
SwedishLåt oss gå, låt oss gå?, medan de hoppar upp och ned på stället.
They are singing 'Let us march, let us march ', while jumping up and down on the spot.
SwedishDen generella tendensen i alla medlemsländer är att dessa går ner i stället för att upp.
The general trend in all the Member States is for this to go down instead of up.
SwedishMen det som oroar dem är att inflationen kommer att upp till 5 procent i år.
Their concern, however, is that inflation will reach 5% this year.
SwedishDu vet att jag har blåskatarr, och måste upp varannan timme.
You know how I have that bladder infection and I have to get up every two hours?
SwedishVi kan inte begära att hela köttberget skall upp i rök genast.
We should not be demanding that the whole stockpile be put up the chimney at once.
SwedishOm så inte är fallet måste jag besluta att högre upp eller inte.
If that were not the case, I would have to decide whether or not to take it further.
SwedishEftersom så inte är fallet låter jag begäran om att skjuta upp omröstningen till omröstning.
As no one wishes to speak, I shall put to the vote the request to postpone the vote.
SwedishOm kommissionen inte agerar tillräckligt snabbt kommer hela projektet att upp i rök.
If the Commission does not get active quickly enough, the whole project will end up in smoke.
SwedishHan skall just nå E:et, men han säger: "Oops, bäst att tillbaka upp och börja om på nytt."
He's just about to reach the E, and he says, "Oops, better go back up and do it again."
SwedishDet måste vidare och sluta upp med att stöta bort väljarna på ett sätt som kan bli ödesdigert.
It needs to move on to stop alienating the electorate in a dangerous way.
SwedishVi måste se till att småspararna inte får se sina ansträngningar upp i intet över en natt.
What we need to guarantee is that small savers do not see their efforts destroyed overnight.
SwedishDet är labourpartiet som riskerar att upp i rök i Storbritannien.
It is the Labour Party that is facing annihilation in Britain.
SwedishJag kan hit och dela upp subsahariska Afrika i dess länder.
I can go here and I can split sub-Saharan Africa into its countries.
SwedishMin prins, repen är dåliga, och de vägrar upp i masten.
My prince, the ropes are fouled, and these men refuse to climb the mast.