"funktionssätt" - Englanninkielinen käännös

SV

"funktionssätt" englanniksi

EN
SV

funktionssätt {neutri}

volume_up
funktionssätt (myös: jäsning, verksamhet, bearbetning, funktion)
Den internationella finansverksamhetens nya, hållbara funktionssätt måste grundas på rättvisa.
The new, sound workings of international finance will have to be based on fairness.
Medbeslutandeförfarandets funktionssätt under det senaste året har visat att det fungerar.
The working of the codecision procedure over the last year shows that it works.
EU:s funktionssätt är svårt att förklara för européerna.
Ladies and gentlemen, the workings of the European Union are difficult to explain to Europeans.

Esimerkkejä "funktionssätt"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishVi har kritiserat stabilitetspakten och Europeiska centralbankens funktionssätt.
We criticised the Stability Pact and the functioning of the European Central Bank.
SwedishKommer vi därför att dra några lärdomar av detta när det gäller EU:s funktionssätt?
Are we therefore going to learn any lessons from this for the way Europe operates?
Swedishmed beaktande av artikel 294.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
having regard to Article 294(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union,
SwedishJag välkomnar kommissionens initiativ för att förbättra fondens funktionssätt.
I welcome the Commission's efforts to improve the functioning of the fund.
SwedishVi måste konkretisera den ekonomiska unionen och säkerställa dess funktionssätt.
We need to give tangible shape to the economic union and safeguard its method of operating.
SwedishInstitutionernas funktionssätt kräver inte nödvändigtvis en fördragsrevidering.
The functioning of the institutions does not necessarily imply a revision of the Treaties.
SwedishEn betydelsefull faktor är emellertid själva marknadens funktionssätt.
What is a significant factor, however, is the operation of the market itself.
SwedishEG-fördraget döps om till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).
The latter is renamed the Treaty on the Functioning of the European Union.
SwedishEU:s funktionssätt är svårt att förklara för européerna.
Ladies and gentlemen, the workings of the European Union are difficult to explain to Europeans.
SwedishDen internationella finansverksamhetens nya, hållbara funktionssätt måste grundas på rättvisa.
The new, sound workings of international finance will have to be based on fairness.
SwedishDet överensstämmer med artikel 165 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
This is in accordance with Article 165 of the Treaty on the Functioning of the European Union.
SwedishFördraget om Europeiska unionen som helhet förbättrar unionens demokratiska funktionssätt.
The Treaty on European Union as a whole improves the democratic functioning of the Union.
SwedishDetta innebär inte att det inte finns utrymme att förbättra dessa förbindelsers funktionssätt.
That does not mean that there is not room to improve the workings of that relationship.
SwedishI första hand vill vi förbättra EU:s demokratiska funktionssätt.
In the first instance, we want to improve Europe's democratic functioning.
SwedishSka det vara artikel 215 eller artikel 75 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt?
Is it to be Article 215 or Article 75 of the Treaty on the Functioning of the European Union?
SwedishI artikel 13 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt fastställs uttryckligen följande:
In the Treaty on the Functioning of the European Union, the following is expressly stated:
SwedishDeras nuvarande funktionssätt är dock fortfarande motsägelsefullt.
Their functioning today, however, is still marked by contradiction.
SwedishDetta ska grundas på solidaritetsklausulen i artikel 80 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
This should be based on the solidarity clause contained in Article 80 of the TFEU.
SwedishFör det andra fäster Nederländerna stor vikt vid att förbättra unionens demokratiska funktionssätt.
Secondly, the Netherlands sets great store by improving the Union's democratic functioning.
SwedishArbetsmarknadsforskning, slutligen, innefattar arbetsmarknadens funktionssätt och reglering.
Finally, the labour market research includes the labour market's mode of operation and regulation.