"framstående" - Englanninkielinen käännös

SV

"framstående" englanniksi

SV framstående
volume_up
{adjektiivi}

framstående (myös: utmärkt, utomordentlig, berömd, lysande)
Som den framstående kollega han är, har han bemödat sig om att förbättra kommissionens förslag.
This distinguished colleague endeavoured to improve the Commission's proposals.
De behöver den " europeiska själen ", som en framstående spansk professor en gång sade.
They need a 'European soul ', as a distinguished Spanish professor once said.
Min framstående kollega, professor Tim Congdon, har gjort en skrivelse om detta.
My distinguished colleague, Professor Tim Congdon, has written a pamphlet on this.
framstående (myös: betydelsefull, betydande, ivrig, hög)
volume_up
great {adj.}
Vissa stater som förföljer meningsmotståndare anses vara framstående demokratier.
Certain States that persecute dissidents are considered to be great democracies.
Till sist vill jag bli talman för en framstående och viktig EU-institution.
Finally, I aspire to become President of a fine and great European Union institution.
What a magnificent achievement, proving our great farsightedness!
Landet har en proeuropeisk premiärminister och en framstående proeuropeisk president.
It has a pro-European prime minister and an outstanding pro-European president.
Våra hjärtan och själar säger oss att ni kommer att bli en framstående kommissionär.
Our hearts and souls tell us you will be an outstanding Commissioner.
Inrättandet av konventet förblev dock den enda framstående prestationen.
The inauguration of the Convention was, though, the only outstanding achievement.
framstående (myös: iögonfallande, slående, känd)
framstående (myös: ansedd, enastående, utmärkt, utomordentlig)
Kommissionen har hjälpt till att främja nätverksbyggandet mellan framstående experter på detta område.
The Commission has helped to foster network-creation between eminent specialists in the field.
I det här avseendet kommer Europeiska polisakademin (Cepol) att ha en framstående roll och en viktig uppgift.
An eminent role awaits the European Police College, with an important task to perform.
Denna betydelsefulla grupp som hyser några av våra mest framstående arkitekter kommer att få detta erkännande.
This significant group containing some of our most eminent architects will receive this recognition.
framstående (myös: utmärkt, tunn, ståtlig, elegant)
volume_up
fine {adj.}
Till sist vill jag bli talman för en framstående och viktig EU-institution.
Finally, I aspire to become President of a fine and great European Union institution.
Till sist vill jag bli talman för en framstående och viktig EU-institution.
Finally, I aspire to become President of a fine and great European Union institution.
Det ungerska folket är en etnisk minoritet med en framstående historia och utmärkta traditioner.
The Hungarian people are an ethnic minority with a fine history and splendid traditions.
Det är också en allmännyttig tjänst som har en framstående geografisk dimension.
It is also a public service which has a notable territorial aspect to it.
För några år sedan åt jag middag tillsammans med ett visst framstående stort företag som beskrev de små företagen som snyltgäster.
There was one notable large business I had dinner with a few years ago that described small businesses as freeloaders.
Egypten är utan tvekan det mest framstående av arabländerna.
. - (CS) Madam Commissioner, ladies and gentlemen, Egypt is without doubt the most notable of the Arab countries.
framstående (myös: egendomlig, unik, sällsynt, ovanlig)
Framstående personer i det moldaviska samhället kräver en förklaring.
Prominent persons in Moldovan society are asking for an explanation.
Lech Wałęsa är den mest framstående personifieringen av solidaritet och dess framgång.
Lech Wałę sa is the most prominent personification of Solidarity and its success.
En framstående afrikansk ledare kom med en mycket relevant kommentar.
A prominent African leader made a very pertinent comment.

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "framstående":

framstående

Esimerkkejä "framstående"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishDet baserar vi på uppgifter från de mest framstående kärnvapenforskarna i världen.
We base this on information from the world's leading nuclear weapons scientists.
SwedishJag anser att EIT kan bli ett framstående flaggskepp för innovation inom EU.
I believe that the EIT can be a flagship of excellence in innovation for Europe.
SwedishUnder de två senaste åren har vi uppnått vissa framstående konkreta resultat.
In the last two years, we have reached a number of substantial, concrete results.
SwedishFör tre år sedan inledde vi tävlingen ”Framstående europeiska resmål” (Eden).
Three years ago, we launched the European Destinations of Excellence (EDEN) competition.
SwedishFörst då kan EU spela en ledande roll i världen som en framstående global civil maktfaktor.
Only then would EU be able to lead the world as a foremost global civilian power.
SwedishEn annan faktor som gjorde caféerna så framstående är hur platserna var utformade.
But the other thing that makes the coffeehouse important is the architecture of the space.
SwedishKommissionär Fischler, i kommissionen har du säkerligen tillgång till framstående fackfolk.
Commissioner, I am sure that you have excellent specialist staff at the Commission.
SwedishDet finns vissa enskilda framstående kompetenscentrum, men ingen samordning.
There are some individual beacons of excellence, but no coordination.
SwedishNå, under Mobutu-regimen fanns ett samarbete mellan de mer framstående oppositionspolitikerna.
Under the Mobutu regime cooperation existed between the able opposition people.
SwedishÅtgärder mot klimatförändringar och för energisäkerhet har gjort ert ordförandeskap framstående.
Action on climate change and energy security had made yours a noteworthy Presidency.
SwedishJag tror inte att det utskottet skulle tycka om att hon har uppnått en så framstående position.
I think that committee would not like the fact that she has broken through the glass ceiling.
SwedishDet ungerska folket är en etnisk minoritet med en framstående historia och utmärkta traditioner.
Do not try to tell me that this resolution is about anything else.
SwedishTvärtom intar den en framstående plats på våra dagordningar.
On the contrary, it continues to feature prominently on our agendas.
SwedishVi vet att den stora chefen Schweitzer är en framstående försvarare av de franska socialistiska politrukerna.
We know Mr Schweitzer to be a typical example of the French socialist apparatchiks.
SwedishI sammanhanget vill jag även tacka de medarbetare som arbetar på ett framstående sätt under fredagarna.
In this regard, I would also like to thank the staff who work so exceptionally on Fridays.
SwedishVi vet att den stora chefen Schweitzer är en framstående försvarare av de franska socialistiska politrukerna.
We know Mr Schweitzer to be a typical example of the French socialist apparatchiks .
SwedishFör två årtionden sedan var Japan den näst största ekonomin i världen och en av de mest framstående.
Two decades ago, it was the second largest economy in the world, and one of the most advanced.
SwedishJag var inte särskilt framstående, som jag ville, inom ett specifikt område man ser det på betygen.
And I have a sense that I probably copied this from a book.
SwedishMånga av dem är framstående och välutbildade, och har ansvarsfulla roller inom olika samhällssektorer.
Many of them are cultured and well-educated and have responsible roles in various sectors of society.
SwedishHan har redan uppnått framstående resultat inom detta område i sina tidigare befattningar i hemlandet Österrike.
In his former posts in his native country of Austria, he did an excellent job in this area.