"fora" - Englanninkielinen käännös


Tarkoititko föra
SV

"fora" englanniksi

EN

SV fora
volume_up
{neutri}

fora (myös: forum)
volume_up
forum {subst.}
Vi kommer att öppna ett forum på Internet och skapa permanenta fora för diskussioner.
We will open an Internet forum and create permanent discussion forums.
Jag kommer att försvara hans inställning i alla väder på alla podier eller i alla fora i Europa.
I will defend his position anywhere, on any platform or forum in Europe.
Medlemsstaterna försöker också tillämpa dessa principer inom större internationella fora.
Member States are also seeking to apply those principles in wider international fora.

Esimerkkejä "fora"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishRådet ombeds därför uppge vilka åtgärder, och i vilka fora, det avser att vidta för
Can the Council state what action it intends to take, and in what quarters, to ensure that:
SwedishJag förordar också Interpol och internationellt samarbete i olika fora.
I am therefore in favour of working with Interpol and other international bodies too.
SwedishMedlemsstaterna försöker också tillämpa dessa principer inom större internationella fora.
Member States are also seeking to apply those principles in wider international fora.
SwedishTyvärr är många av de internationella fora som står till buds i vår värld väldigt tandlösa.
Unfortunately many of the world's international forums are quite toothless.
SwedishEtt betydande antal åtgärder för att bekämpa datorrelaterade brott är redan på gång inom internationella fora.
A considerable number of actions to fight cyber-crime are already under way in international fora.
SwedishEuropa måste bli mer aktivt i internationella fora.
Europe must become more active in international bodies.
SwedishDet är inte en angelägenhet endast för EU, och vi måste i internationella fora söka en internationell, global konsensus.
It is not solely a concern of the EU, and we must seek international and global consensus in international forums.
SwedishOch sedan vill man diskutera dödsstraffet och annat i fora som inte är lämpliga, nämligen i samband med handelsavtal.
And then we want to debate capital punishment and other subjects in fora for trade agreements where it is inappropriate.
SwedishDet är dock en fråga som berör både Italien och Brasilien och jag menar att vi måste hantera den i många fora.
However, it is an issue that affects both Italy and Brazil and there are many forums in which I believe we must tackle the issue.
SwedishUnionen har dessutom arbetat för avtalets generella giltighet i alla lämpliga fora och speciellt i Förenta nationerna.
The Union has also been promoting the universality of the Convention at all the appropriate fora, especially the United Nations.
SwedishDet material som framställts av lobbygruppen är av hög kvalitet, liksom även de fora, seminarier och konferenser som den anordnar.
The material produced by the lobby is high quality, as are the forums, seminars and conferences which they organise.
SwedishJag kommer att se till att arbetet framskrider, såväl bilateralt som i multilaterala fora, med utgångspunkt i FN i september.
I will see to it that work advances, both bilaterally and in multilateral fora, beginning with the United Nations in September.
SwedishDärför denna beslutsamhet, som många gånger har demonstrerats i olika nationella och internationella fora, att begränsa vissa typer av fiske.
That is why the various national and international institutions are usually determined to limit certain fishing activities.
SwedishVid valet av taktik tar unionen också hänsyn till utvecklingen inom olika fora, bland annat inom nedrustningskonferensen i Genève.
In deciding on its tactics the Union also takes account of developments in the various fora, including the Geneva Disarmament Conference.
Swedish3.Tänker kommissionen under den närmaste tiden i internationella fora ta upp frågan om förföljelser av kristna världen runt?
3.Does the Commission intend to raise the issue of the persecution of Christians around the world at the earliest opportunity at international level?
SwedishTack vare detta blandade förhållningssätt till partnerskap när detta är nödvändigt, kan vi skicka specifika budskap till olika politiska fora.
Thanks to this mixed approach to partnership when necessary, we will be able to send specific messages to the different political fora.
SwedishMin egen reflexion är att skapandet av ett nytt europeiskt område som en separat organisation lätt kunde medföra överlappningar med existerande fora.
My own thoughts are that creating a new European area as a separate organisation could easily come into conflict with the fora that already exist.
SwedishECB deltar numera fullständigt i alla debatter i alla internationella fora om den - som det nu kallas - " finansiella arkitekturen" i världen.
The ECB is now fully involved in all discussions in all international fora on the future of what is now called the "financial architecture" in the world.
SwedishGemenskapen måste vara mycket uppmärksam i olika internationella fora när det gäller att slå vakt om kvaliteten.
Finally, I agree with Mr Mulder that the Community needs to be very careful about protecting its quality policy in international forums.
SwedishNi har själv erkänt att debatten om medfinansiering inte borde ha hållits inom ramen för jordbruksförordningarna, utan i andra fora.
Commissioner, you yourself have acknowledged that the debate on cofinancing should not have been held in the context of agricultural regulations, but in other forums.