"försvåra" - Englanninkielinen käännös


Tarkoititko försvara
SV

"försvåra" englanniksi

SV

försvåra {verbi}

volume_up
Jag vill inte att någon skall utnyttja situationen för att försvåra den redan så svåra och ömtåliga period som landet för närvarande genomgår.
I do not want to see anyone taking advantage of this to aggravate an already difficult and delicate situation.
Detta skulle kunna få väldigt allvarliga konsekvenser för den geografiska fördelningen av vårdpersonal och försvåra ett redan väldigt svårt läge i vissa medlemsstater.
This could have very serious consequences on the territorial distribution of health personnel and aggravate what are already very precarious situations in certain Member States.

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "försvåra":

försvåra

Esimerkkejä "försvåra"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishJag tror att detta kan försvåra uppgiften att finna en lösning på konflikten.
I think this could complicate the task of finding a solution to this conflict.
SwedishSlutligen får denna förordning inte försvåra för småproducenter och mikroföretag.
Finally, all of this regulation must not penalise small producers and micro-enterprises.
SwedishEtt sådant kort måste dock underlätta flödet av personer och inte försvåra det.
Such a card must, however, facilitate the flow of people, and not make it more difficult.
SwedishÅterigen har rådet gjort allt det kunnat för att försvåra vårt arbete som revisorer.
This year, the Council has again done everything it can to impede our work as auditors.
SwedishDet här förslaget får inte försvåra och byråkratisera handel som är civil.
This proposal must not make civil trade more difficult and subject to more bureaucracy.
SwedishDärför har Grekland ingen rättslig grund för att försvåra landets anslutningsprocess.
Therefore, there is no legal basis for Greece to obstruct the country's accession process.
SwedishFörmodligen kommer detta även att försvåra rekryteringen av kompetent personal till ämbetsverket.
This is also likely to hamper the recruitment of qualified staff for the agency.
SwedishVatikanen kan inte tillåtas försvåra för en aktiv jämställdhetspolitik på hemmaplan.
The Vatican cannot be allowed to put obstacles in the way of an active equality policy at home.
SwedishTrick används ofta för att försvåra tillgången till arbetsmarknaden.
Tricks are often used to make access to the labour market more difficult.
SwedishMen det skulle försvåra och skada allt det vi kan uppnå genom en öppen elmarknad.
But that would hinder and damage all the things that we can achieve by an open electricity market.
SwedishDenna information kommer att försvåra försäljning av stulna fordon i andra Schengenländer.
This information will make it more difficult to sell stolen vehicles in other Schengen states.
SwedishVarför skall vi försvåra livssituationen ytterligare för dessa familjer?
Why should we make life even more difficult for these families?
SwedishVilka krafter önskar att försvåra en normal parlamentarisk behandling?
Which powers wish to hamper a normal parliamentary discussion?
SwedishVi måste förstå att rådets beslut kommer att försvåra en strikt tillämpning av fördraget.
We have to understand that the Council’s decisions will make it harder to apply the Treaty rigorously.
SwedishAtt öppna upp inte bara regionalt, utan också globalt, borde försvåra prisdifferentieringen.
Opening up not only regionally, but also globally, should make price differentiation more difficult.
SwedishI sin nuvarande form kommer avfallsdirektivet tyvärr att försvåra en utökad användning av biogas.
In its present form, unfortunately, the Waste Directive will jeopardise expansion of biogas use.
SwedishAlexander Lukasjenko har vidtagit åtgärder för att försvåra för vitryssar att resa ut ur landet.
Mr Lukashenko has taken action to make it difficult for Belarusians to travel out of the country.
SwedishAlexander Lukasjenko har vidtagit åtgärder för att försvåra för vitryssar att resa ut ur landet.
Mr Lukashenko has taken action to make it difficult for Belarusians to travel out of the country.
SwedishFör att försvåra ännu mer, är det en väldigt ung planet.
So to make matters even more difficult, it's a very young planet.
SwedishDärför får vi inte försvåra finansieringsprocessen med krävande administrativa förfaranden.
For this reason, we must not complicate the process of raising funds with demanding administrative procedures.