"förorena" - Englanninkielinen käännös

SV

"förorena" englanniksi

SV förorena
volume_up
{verbi}

förorena (myös: smutsa ned)
De utgör en administrativ, tilldelad och abstrakt rättighet att förorena atmosfären.
They represent an administratively allocated abstract right to pollute the atmosphere.
De giftiga kemikalierna skulle kunna förorena vattnet i Östersjön.
The poisonous chemicals would pollute the waters of the Baltic.
Det är även otänkbart att man skall befästa en rättighet att förorena.
It is equally unthinkable that people should cite the right to pollute.
förorena (myös: vanära, fläcka, besudla, smutsa ned)
förorena (myös: smutsa ned, fastna, ruffa)
förorena (myös: förgifta, kontaminera)
volume_up
to poison {v.} (poison environment)

Esimerkkejä "förorena"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishUtbildning är viktigt för att de som besöker landsbygden inte skall förorena.
We must educate people visiting the countryside to stop them from polluting it.
Swedishtermisk behandling av förorena koncentration och omvandling av avfall till värde.
thermal treatment for contaminate concentration and transformation of waste to value.
SwedishDessa transportmedel måste förorena mindre och bli mer energisnåla.
These means of transport must become less polluting and more energy efficient.
SwedishNej, det finns inte en chans att han skulle förorena stället för ett skämt.
No, there is no way he would risk contaminating the site as a joke.
SwedishI många fall anses vissa former av vattenbruk förorena eller försämra livsmiljön.
Certain fish-farming activities are indeed very often seen as polluting or are thought to harm the environment.
SwedishÄven om Afrika bidrar minst till att förorena luften känner det av effekterna starkast.
Although Africa contributes the least to polluting our atmosphere, it feels the repercussions most acutely.
SwedishDet är en märkningströskel, inte någon rätt att förorena.
It is a labelling threshold; there is no right to contaminate.
SwedishDärför måste det bli dyrt att förorena.
Consequently, pollution must be made expensive.
SwedishUtan korrekt förbehandling kan de mycket toxiska komponenterna förorena marken och grundvattnet, såväl som luften.
Without proper pre-treatment the highly toxic components can contaminate soil and ground water, as well as polluting the air.
SwedishFörbränning av sopor kan orsaka luftföroreningar, deponier kan förorena grundvattnet och producera metan, en växthusgas.
Incineration can cause air pollution, landfill can cause groundwater pollution and the production of methane, a greenhouse gas.
SwedishJag skulle vilja att några ekonomiska incitament eller belöningar infördes för att göra det möjligt för dem att upphöra att förorena vattnet.
I would like to see some financial incentives or rewards introduced to enable them to stop polluting water.
SwedishVi måste fråga varför fabriken inte har sanerats från giftigt avfall och fortsätter att förorena vattnet som omgivande samhällen är beroende av.
These are the bare brutal facts and today the people of Bhopal are still suffering from this horrifying legacy.
SwedishEnligt principen att allting kan köpas och säljas har det upprättats en marknad för rätten att förorena.
In light of the need to guarantee a high level of food safety and given that I endorse the move to define roles and responsibilities more clearly, I voted in favour.
SwedishLåt oss inte förstärka flodvågens tragedi genom att ordna så att odugliga fartyg lämnas att förorena dessa länders kustlinjer.
There is a real risk that the vessels sent to the Asian countries will be suited neither to those countries’ fishing habits nor to their environment.
SwedishEn annan sak som jag vill understryka är att handeln i rättigheter att förorena endast är tillåten i den mån huvuddelen av ansträngningarna görs på nationell nivå.
My second point is that emissions trading can only be allowed if the bulk of the effort is made at national level.
SwedishJag tycker inte vi ska oroa oss för sådana saker, utan bara sådant där det finns en berättigad oro för att det skulle kunna förorena marken.
We should not be worrying about things like that, but only about things where there is justified concern that they may contaminate the soil.
SwedishVi måste således väcka medvetenhet om det hos de utvecklade länderna som förorenar och de mindre utvecklade eller underutvecklade länderna som skall förorena!
The developed countries doing the polluting and the less developed or underdeveloped countries about to do so must be made aware of the situation.
SwedishGruvprojektet skulle förstöra landskapet och förorena floderna och sjöarna i hela regionen med cyanid, från Rumänien genom Ungern till Svarta havet.
The mining project would destroy the landscape, polluting the rivers and waters of the whole region with cyanide, from Romania through Hungary to the Black Sea.
SwedishMotorn skulle kunna vara gammal, förorena eller läcka ut olja i vattnet, men var den bara byggd när gränsvärdena infördes skulle den vara fullt laglig.
The engine could be old, polluting or spilling oil into the water but, as long as it was in existence at the time the limits were introduced, it would be perfectly legal.
SwedishDen bakomliggande principen om att förorenaren skall betala inbjuder dessutom till allvarliga invändningar eftersom den tillåter den som har ekonomiska resurser att förorena.
The underlying 'polluter pays' principle, furthermore, engenders serious reservations, as it permits those with economic clout to generate pollution.