"förmodan" - Englanninkielinen käännös

SV

"förmodan" englanniksi

volume_up
förmodan {vain yks.}

SV förmodan
volume_up
{Yleinen suku}

förmodan (myös: antagande, tro, hypotes, förutsättning)

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "förmodan":

förmodan

Esimerkkejä "förmodan"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishMen jag har en stark förmodan att vi överhuvudtaget inte har röstat om det.
However, I have the strong suspicion that this amendment was not voted on at all.
SwedishDet kan finnas en förmodan om att ett visst ämne är dåligt, men inga bevis.
It is suspected that a certain substance presents a risk, but no proof exists.
SwedishVi vill inte gå längre än att vederlägga möjligheten till en förmodan om enhetlighet.
We would not go further than allowing for the rebuttal of a presumption of conformity.
SwedishDu har rätt när du bekräftar Werner Langens förmodan att det rör sig om en förordning från rådet.
You are right when you confirm to Mr Lange that it is a Council regulation.
SwedishSkulle vi mot förmodan inte nå dit så blir det ju inget avtal.
If - contrary to expectation - we do not, then there will be no agreement.
SwedishOm ditt europeiska sjukförsäkringskort mot all förmodan inte skulle godtas, kan du be om hjälp.
In the unlikely event that your European Health Insurance Card is refused, you can ask for help.
SwedishOm man skulle ta bort dem med dagens metoder - om man mot förmodan hade de pengarna - skulle man behöva 1 000 år.
Using current technology, it would take 1000 years to get rid of them all - even if the money were available.
SwedishDetta var jordbrukarnas märkbara misstro och mångas förmodan att jordbrukare är någon slags fiender mot hälsan och miljön.
This was the noticeable mistrust of farmers and an assumption by many that farmers are somehow enemies of health and the environment.
SwedishDet är vikigt att komma ihåg att mot all förmodan, hade en kaskelottval materialiserats högt över en främmande planets yta.
It is important to note that suddenly, and against all probability, a sperm whale had been called into existence several miles above the surface of an alien planet.
SwedishÄven om de mot förmodan inte skulle bryta mot provstoppsavtalets bokstav, så är det uppenbart att de bryter mot själva avtalet i andan.
Even if, contrary to expectations, they did not contravene the letter of the test ban treaty, it is clear that they contravene the spirit of the treaty.
SwedishRådet har grundat sin beräkning på en förmodan om att kommissionen skall öka antalet lediga tjänster och på så sätt göra betydande besparingar.
The Council has achieved its reduction by assuming that the Commission would increase the number of vacant posts and thus realise important savings.
SwedishOm detta senaste försök att inte begränsa antal mandatperioder en president får sitta får majoritet, så betyder det att Lukasjenko med stor förmodan kommer att sitta minst fem år till.
Ever since Lukashenko took office as president in 1994, he has been dictatorial in strengthening his position in that role.
SwedishDessutom har man på intet sätt tillgodosett behovet av ett välfungerande system för rättsligt skydd om stadgan mot all förmodan skulle bli rättsligt bindande.
What is more, no provision whatsoever has been made for an effective system of legal protection, should the Charter become legally binding, God forbid.
SwedishDet var en besökssal, vilket beslutades efter er förmodan att det skulle komma ett stort antal människor, vilket ni också hade meddelat parlamentstjänsten om.
It was a visitors' room, and this arrangement was made precisely because you anticipated a large number of visitors and had informed our services accordingly.
SwedishDet var en besökssal, vilket beslutades efter er förmodan att det skulle komma ett stort antal människor, vilket ni också hade meddelat parlamentstjänsten om.
It was a visitors ' room, and this arrangement was made precisely because you anticipated a large number of visitors and had informed our services accordingly.
SwedishDet som tycks ske här med denna förmodan om att det inte ska bli något gemensamt åtagande är samma sak som håller på att hända med den ekonomiska politiken på EU-nivå.
What seems to be happening here with this assumption of no joint commitment is the same thing that is happening with economic policy at European level.
SwedishOppositionen har små möjligheter att organisera sig, och om de, mot all förmodan, lyckas får de inte chansen att mäta folkets stöd i val.
Oppositions are given little opportunity to organise themselves and if, despite everything, they succeed, they are not given the chance to measure their public following at election time.
SwedishJag är mycket glad över att kommissionen var så tydlig i vad som kommer att hända om lagen, mot förmodan får man väl säga, ändå träder i kraft i sin ursprungliga form.
I am extremely pleased that the Commission has been so clear about what will happen if, contrary to expectation, the law enters into force in its original form.
SwedishVid förmodan om att säkerhetsföreskrifterna inte följs måste flygplan från tredje land kontrolleras i Europeiska unionen och om det behövs åläggas flygförbud.
When a breach of the safety regulations is suspected to have taken place, aeroplanes from third world countries should be checked within the Union, and if necessary, should be grounded.
SwedishOm det - mot förmodan - skulle finnas någon regel som säger att de inte skulle ha rätt att uttrycka kritik vore det ett dramatiskt steg tillbaka för yttrandefriheten i EU.
If, contrary to expectation, there is a rule which says that they do not have a right to criticise, it would represent a dramatic step backwards for free speech in the European Union.