SV förmodade
volume_up
{adjektiivi}

förmodade
Det är den region där människor alltid har gjort uppror mot förmodade diktaturer - ett faktum som förklarar dessa människors aktuella misstro mot den nyckfulla inriktning som EU har valt.
It is the region in which the people have always risen up against putative dictatorships - a fact that explains their current distrust of the wayward direction taken by the EU.

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "förmoda":

förmoda
förmodad

Esimerkkejä "förmodade"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishDet väcker frågan: Vem ansvarar för denna förmodade överambitiösa reglering?
This raises the question: who is at fault for this supposedly overzealous regulation?
SwedishKommer kommissionen att vidta ytterligare åtgärder mot den förmodade utvecklingen?
Will the Commission take further action on the likely developments?
SwedishTio dagar senare kommer de säkra eller förmodade nej-länderna att träffas i Luxemburg.
Ten days later, the 'no' countries, acknowledged or presumed, will be meeting in Luxembourg.
SwedishSnabb lokalisering av alla förmodade sjukdomsfall genom effektiv övervakning.
rapid detection of all suspect cases through good surveillance,
SwedishIngen ifrågasätter kommissionens ansvar att bekämpa förmodade överträdelser av gemenskapsrätten.
Nobody questions the Commission's duty to pursue alleged infringements of Community Law.
SwedishIngen ifrågasätter kommissionens ansvar att bekämpa förmodade överträdelser av gemenskapsrätten.
Nobody questions the Commission' s duty to pursue alleged infringements of Community Law.
SwedishDen förmodade förekomsten av massgravar i den del av Kashmir som administreras av Indien
Allegation of mass graves in Indian-administrated Kashmir
SwedishÅtgärder som uteslutande stöds på förmodade orsakssammanhang blir med nödvändighet tvivelaktiga.
Measures based solely on suspected causal connections are, of necessity, of dubious effectiveness.
SwedishDen förmodade förekomsten av massgravar i den del av Kashmir som administreras av Indien (omröstning)
Allegation of mass graves in Indian-administrated Kashmir (vote)
SwedishResursernas tillhandahållande måste säkerställas innan den förmodade driftslängden för ett visst kärnkraftverk upphör.
Provision of resources has to be secured before the end of the assumed service life of a given nuclear plant.
SwedishResursernas tillhandahållande måste säkerställas innan den förmodade driftslängden för ett visst kärnkraftverk upphör.
The decommissioning of 50 or 60 reactors will involve expenditure that realistically will be close to EUR 50 billion.
SwedishDet gick jag med på eftersom jag förmodade att de andra grupperna behövde extra tid på sig för att behandla ärendet ordentligt.
I then agreed to this on the assumption that the other groups needed more time for a fully-fledged discussion.
Swedishförmodade man att ytterligare lagstiftningsarbete skulle göras i framtiden i fråga om allmännyttiga tjänster.
It was assumed then that in the future, further legislative work would be undertaken on the question of public utility services.
SwedishDenna gemensamma debatt omfattar fyra betänkanden vars förmodade mål är att åstadkomma bättre lagstiftning i EU.
Madam President, this joint debate encompasses four reports supposedly compiled to outline better regulation in the EU.
SwedishPrinciperna om suveränitet och icke-inblandning i en stats inre angelägenheter täcker inte dessa förmodade brott mot mänskligheten.
The principles of sovereignty and non-interference in countries' domestic affairs do not cover these cases of crimes against humanity.
SwedishRådet kommer i analysen av skälen till ett för stort underskott alltid att ta hänsyn till typen av utgifter och de förmodade effekterna på lång sikt.
The recent Kok report once again highlighted the need to make good the under-performance in relation to this target.
SwedishPrinciperna om suveränitet och icke-inblandning i en stats inre angelägenheter täcker inte dessa förmodade brott mot mänskligheten.
The principles of sovereignty and non-interference in countries ' domestic affairs do not cover these cases of crimes against humanity.
SwedishNästa punkt är en debatt om sex resolutionsförslag om den förmodade förekomsten av massgravar i den del av Kashmir som administreras av Indien.
The next item is the debate on six motions for resolutions on the allegation of mass graves in Indian-administrated Kashmir.
SwedishDessa skuldsatta länder har inte många andra alternativ än att acceptera fullkomligt otillräckliga penningsummor för detta förmodade privilegium.
These debt-ridden countries have little option but to accept grossly inadequate sums of money for this presumed privilege.
SwedishPå det här sättet äventyras trovärdighet och förtroende för att man verkligen vidtar åtgärder för att bekämpa förmodade bedrägerier i de egna leden.
This puts its credibility at risk and damages the confidence that steps are being taken against cases of suspected fraud in its own ranks.