SV förkunna
volume_up
[förkunnade|har förkunnat] {verbi}

1. yleinen

Jag hörde den nye presidenten Medvedev med eftertryck förkunna sin avsikt att bevara Rysslands suveränitet och självständighet.
I heard President Medvedev, the new president, emphatically declare his intention to preserve Russia's sovereignty and independence.
Till de punkter som vi absolut måste nämna hör det faktum att revisionsrätten var tvungen att förkunna att felfrekvensen för användningen av sammanhållningsfonderna var 11 procent.
Those items which we must definitely mention include the fact that the Court of Auditors had to declare that the error rate for the use of cohesion funds was 11%.
Miljontals män och kvinnor har de här dagarna deltagit i omfattande demonstrationer för solidaritet genom att högljutt förkunna " inte mera våld " och genom att bejaka " frihet, fred och tolerans ".
In recent days, millions of such men and women have taken to the streets in an impressive display of solidarity, shouting 'End all violence ' and declaring 'Yes to freedom, peace and tolerance '.
Skatteharmonisering är till exempel inte en godtagbar idé för min delegation, så ni kan inte förkunna idéer som inte är politiskt godtagbara.
Tax harmonisation is not an acceptable idea for example to my delegation so you cannot promulgate ideas which are not politically acceptable.
Jag skulle välkomna om vi en gång för alla kunde reda ut saken här i Europaparlamentet och förkunna att szeklerna har rätt till territoriell självständighet.
I would welcome it if we could once and for all make things clear here in the European Parliament, and pronounce that the Székely people are entitled to territorial autonomy.
förkunna (myös: ringa, ljuda, klämta, tulla)

2. "tala om för hela världen"

volume_up
to proclaim [proclaimed|proclaimed] {v.} (make known publicly)
Förkunna frihet överallt i landet för alla invånare däri.
Proclaim liberty throughout all the lands, unto all the inhabitants thereof.
Det är enkelt att förkunna att det måste till ett europeiskt mandat, även när det gäller utlämning.
It is easy to proclaim that a European mandate must be obtained, also for extradition.
Att ut i tomma luften förkunna en frihet, utan att skapa tillräckliga medel, främst av ekonomisk art, för att utöva denna frihet är närmast att likna vid hyckleri.
The fact that a freedom is proclaimed in abstract, without ensuring the means, and in particular the financial and economic means, is virtually tantamount to hypocrisy.

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "förkunna":

förkunna

Esimerkkejä "förkunna"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishAtt ut i tomma luften förkunna en frihet, utan att skapa tillräckliga medel, främst av ekonomisk art, för att utöva denna frihet är närmast att likna vid hyckleri.
The fact that a freedom is proclaimed in abstract, without ensuring the means, and in particular the financial and economic means, is virtually tantamount to hypocrisy.
SwedishFlera regeringschefer anser, med tanke på sin maktlöshet när det gäller Irakkriget, att de nu inför allmänheten måste förkunna att målet är en europeisk försvarsunion.
Not a few heads of government, knowing how powerless they are in the face of the war in Iraq, now think that they must now publicise the objective of a European Defence Union.
Swedish. - (FR) Strasbourg är inte Qom och Europaparlamentet är inte den ”allenarådande ledaren” som har sänts ned för att förkunna anständighet och rättfärdighet inom hela unionen.
in writing. - (FR) Strasbourg is not Qom and the European Parliament is not the 'supreme leader' who has been sent down to dispense propriety and righteousness across the Union.
SwedishRådet är underrättat om de närmare omständigheterna i målet Housel, framför allt det faktum att Förenta staternas högsta domstol kan komma att förkunna en dom före årets slut.
The Council is aware of the details of the Housel affair and, in particular, of the fact that a judgement by the Supreme Court of the United States could be handed down before the end of the year.
SwedishMiljontals män och kvinnor har de här dagarna deltagit i omfattande demonstrationer för solidaritet genom att högljutt förkunna " inte mera våld " och genom att bejaka " frihet, fred och tolerans ".
In recent days, millions of such men and women have taken to the streets in an impressive display of solidarity, shouting 'End all violence ' and declaring 'Yes to freedom, peace and tolerance '.