"förbunden" - Englanninkielinen käännös

SV

"förbunden" englanniksi

SV förbunden
volume_up
{adjektiivi}

förbunden (myös: besläktad, släkt, allierad)
volume_up
allied {adj.}
förbunden (myös: associerad)
Importören, å sin sida, måste påta sig den normala ekonomiska risk som alltid är förbunden med varje kommersiell verksamhet.
The importer, for his part, must assume the normal commercial risk associated with all commercial transactions.
Ett element gäller att bekämpa den brottslighet som är förbunden med människosmuggling och dylikt.
One element involves fighting the criminality that is associated with trafficking in human beings and the like.
Pressfriheten är hur som helst nära förbunden med den demokratiska konkurrensen mellan idéer och program.
In any event, freedom of the press is closely associated with the democratic competition of ideas and manifestos.
förbunden (myös: förbunds-)
förbunden (myös: ålagd)

Esimerkkejä "förbunden"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishReligiöst våld bottnar i den dogmatism som är förbunden med alla religioner.
Religious violence is rooted in the dogmatism that is inherent in all religions.
SwedishDen är oskiljaktigt förbunden med ödet för vår och för nästa generation.
It is inextricably linked to the fate of our generation and future generations.
SwedishFör det nationella förbunden blir det ungefär 21 procent, och researrangärerna 54 procent.
Approximately 21 % will go to national associations and 5.4 % to tour operators.
SwedishJag är också glad att överenskommelsen också är förbunden med vissa villkor.
I am glad too that that agreement, that decision, comes with a few conditions attached.
SwedishDe nationella förbunden kommer på så sätt att ha lite fler biljetter till sitt förfogande.
The national associations will thus have a few extra tickets available to them.
SwedishVår turism, och i synnerhet vår jordbruksturism, är starkt förbunden med landsbygden.
Our tourism, and in particular our agri-tourism, are closely linked to the countryside.
SwedishFred är oupplösligt förbunden med rättvisa och däri ligger problemet.
Peace is inextricably linked with justice, and that is where the problem lies.
SwedishJag delar uppfattningen att energi från biomassa är nära förbunden med EU:s övriga politik.
I share the view that biomass energy is intimately linked to other European policies.
SwedishTransportpolitiken är förbunden med en lång rad andra politikområden.
The transport policy is related to a whole series of other areas of policy.
SwedishDe fackliga förbunden CNTG och USTG är nu huvudkraften i kampen för demokrati.
The trade union confederations CNTG and USTG are now the main force in the fight for democracy.
SwedishMan är förbunden med de bägge grannarna genom avtal och gemensamma ekonomiska intressen.
It is linked with both neighbours through agreements and economic ties.
SwedishDet är bekant att ökningen av utsläppen av vissa gaser är förbunden med jordens uppvärmning.
It is known that the increased emission of certain gases is linked to global warming.
SwedishSjälvreglering: ja, det är nödvändigt, men den skall vara förbunden med en utvärdering.
It is indispensable: self-regulation, yes, but matched by evaluation.
SwedishDärför är unionen förbunden att fortsätta stödja en realistisk syd-syd integration.
Therefore the Union is committed to continuing its support for realistic South-South integration.
SwedishNi sa med rätta att en avreglering är förbunden med rättvisa villkor för förnybar energi.
Lastly, I would like to thank all those colleagues who were with me.
SwedishNi sa med rätta att en avreglering är förbunden med rättvisa villkor för förnybar energi.
You rightly say that liberalisation is linked with fair conditions for renewable electricity.
SwedishJag tror att vi med detta har tillgodosett den politiska avsikt som är förbunden med denna reserv.
I think this satisfies our political intentions linked to this reserve.
SwedishKommissionen är förbunden att respektera de beslut som fattats i Nice.
The Commission is bound to respect the decisions taken in Nice.
SwedishLandets historia är förbunden med de europeiska medelhavsländernas.
The country's history is linked to the history of European countries around the Mediterranean.
SwedishVi måste slutligen stärka de verkliga idrottsaktörerna, förbunden och idrotten i skolan.
Finally, we must strengthen the real driving forces of sport, namely the federations and sport at school.