"förbättringsförslag" - Englanninkielinen käännös

SV

"förbättringsförslag" englanniksi

SV förbättringsförslag
volume_up
{vain monikko}

förbättringsförslag

Esimerkkejä "förbättringsförslag"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishVisserligen har vi, precis som föredraganden, några förbättringsförslag.
We do have, however, like the rapporteur, a few improvements to make.
SwedishOch är kommissionen redo, om gemenskapslagstiftningen är bristfällig, att lägga fram förbättringsförslag?
And if European rules are inadequate, will it make proposals for improving them?
SwedishDe flesta förslagen tar upp redaktionella förbättringsförslag.
Most of the amendments are proposals for improvements in the wording.
SwedishVi har från utskottets sida många förbättringsförslag.
We in the committee have come up with many suggestions for improvement.
SwedishDärför stöder jag de beskedliga förbättringsförslag som Maes lägger fram för oss för den första behandlingen.
That is why I support the modest improvements proposed by Mrs Maes for the first reading.
SwedishVi har även lagt fram viktiga förbättringsförslag för det fall att förslaget om förkastande blockeras.
We have also put forward important proposals for improvements in case the rejection proposal is blocked.
SwedishAvtalet innefattade förbättringsförslag från 70 avtalsparter om marknadstillträde och nationell behandling.
70 member countries submitted improved lists of offers concerning market access and national treatment.
SwedishVi diskuterar i dag på nytt förbättringsförslag i kampen mot de syntetiska drogerna.
Mr President, today we are once again discussing suggestions for improvements in the fight against synthetic drugs.
SwedishI de nationella handlingsplanerna saknas det signifikanta förbättringsförslag för att förverkliga försöket till jämställdhet.
In the NAPs no significant suggestions are made for improving performance in the equality initiative.
SwedishDet var för mig alltid ett stort nöje att gå till diskussionerna om dessa ändringsförslag och förbättringsförslag.
It always gave me great pleasure to engage in the discussions about these amendments and proposed improvements to the text.
SwedishMarinuccis betänkande innehåller en hel rad mycket konkreta förbättringsförslag för att göra det möjligt att förena yrke och familj.
The Marinucci report contains a whole series of very specific suggestions to make it easier for women to reconcile family and work.
SwedishDet betänkande jag kan lägga fram innehåller - jämfört med den år 1995 avslutade avtalslösningen - vissa förbättringsförslag i sak, som vi bör beakta.
My report contains a number of proposals which improve on the agreement that failed in 1995, and we would ask you to consider them.
SwedishSom positivt kan, trots all kritik och alla förbättringsförslag, nämnas att vi har en relativt hög tillväxt av bruttonationalprodukten.
One positive factor which deserves a mention in any critique or proposed improvement is the relatively high rate of growth in our Gross Domestic Product.
SwedishNu lades ytterligare 13 nya förbättringsförslag fram för oss, förutom de 60 i Manns betänkande om kommissionens förslag till direktiv.
However, we then had 13 improvement amendments to consider, in addition to the 60 contained in the Mann report on the directive proposed by the Commission.
SwedishDetta ska ske genom att lyssna på förbättringsförslag samt underlätta och bidra till deras implementering, men också genom att ta egna initiativ.
This will be achieved by listening to suggestions for improvement and to facilitate and contribute to their implementation, but also by taking their own initiatives.
SwedishEn modern, effektiv förvaltning bör omgående reagera på parlamentets kritik och förbättringsförslag, i synnerhet när missförhållanden måste klaras upp.
A modern, efficient administration should respond forthwith to Parliament's criticism and recommendations for improvement, particularly when misdemeanours need to be dealt with.
SwedishEn modern, effektiv förvaltning bör omgående reagera på parlamentets kritik och förbättringsförslag, i synnerhet när missförhållanden måste klaras upp.
A modern, efficient administration should respond forthwith to Parliament' s criticism and recommendations for improvement, particularly when misdemeanours need to be dealt with.
SwedishLDB-centrum kan nu åta sig att samla in en publik webbplats, analysera, komma med förbättringsförslag innan slutlig nedtagning sker samt paketera insamling och metadata för leverans till arkiv.
LDP center can now offer to collect a public website, analyze, suggest improvements and create a package of the final collection with metadata for delivery to an archive.