SV förbättringar
volume_up
{monikko}

förbättringar
Föredraganden har lagt fram betydande förbättringar till kommissionens förslag.
The rapporteur has introduced notable improvements to the Commission proposal.
Dessa ändringsförslag antogs och ett antal förbättringar infördes således.
These amendments were adopted, thus introducing a number of improvements.
Det erbjuder en rad förbättringar gentemot Dublinkonventionen.
It offers an array of improvements in comparison with the Dublin Convention.

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "förbättring":

förbättring

Esimerkkejä "förbättringar"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishFrån Lomé I till Lomé VI har det skett ständiga förbättringar av avtalsinnehållet.
The content of the agreements has progressed steadily between Lomé I and Lomé VI.
SwedishDetta betänkande innehåller förslag till förbättringar av alla dessa aspekter.
This report contains proposals for making progress on all of these aspects.
SwedishEuropaparlamentet har åstadkommit avsevärda förbättringar i kommissionens förslag.
The European Parliament has significantly improved the Commission proposal.
SwedishJag måste säga att jag verkligen hoppas att rådet kommer att godta dessa förbättringar.
I have to say that I hope very much that the Council will take them on board.
SwedishSå vad oss beträffar måste klara förbättringar göras vad kontrollen beträffar.
So in our view the whole question of controls needs to be tightened up.
SwedishVi borde uppmana anslutningsländerna att åstadkomma förbättringar på det här området.
We should point out to the acceding countries that they need to improve this situation.
SwedishJag vill anföra ännu ett par punkter där vi gärna skulle vilja ha litet förbättringar.
I would like to bring up a couple of other items that we would like to see reinforced.
SwedishParlamentet genomförde avsevärda förbättringar av direktivet vid första behandlingen.
Parliament made significant progress on this directive at first reading.
SwedishDet finns alltså också förbättringar att göra i vår verksamhet inom detta område.
So there is also work to do to improve our activities in this field.
SwedishVi uppmanar ministerrådet att göra följande förbättringar i förslaget:
We call upon the Council of Ministers to improve the proposal in the following ways:
SwedishDessa är välkomna förbättringar och faktiska förtydliganden av förslaget.
These are welcome reinforcements and real clarifications of the proposal.
SwedishFörbättringar görs alltså i det rumänska rättssystemets oberoende.
So, things are improving in terms of the independence of Romania's justice system.
SwedishDet kan ju utifrån det bli nödvändigt att vidta vissa ändringar och förbättringar.
In the light of that it may of course prove necessary to make certain changes and adjustments.
SwedishVi skall sedan naturligtvis så långt det är möjligt göra alla förbättringar som är möjliga.
We will then, of course, do everything we can to rectify all the problems.
SwedishDe fem betänkanden som lagts fram för Europaparlamentet innehåller flera stora förbättringar:
The five reports submitted to the European Parliament contain several major advances:
SwedishDet är viktigt att förslag till förbättringar av miljön och energins kvalitet är balanserade.
It is crucial that proposals to improve environmental and energy quality be balanced.
SwedishDen 16 maj återförvisade vi rapporten och kunde under tiden åstadkomma vissa förbättringar i den.
We referred the report back on 16 May and in the meantime it has been improved.
SwedishDessa förbättringar har ägt rum trots att det finns betydande luckor i lagstiftningen.
These gains have been achieved even though important gaps remain within the legal framework.
SwedishDet krävs snabba förbättringar när det gäller till exempel bostäder och infrastruktur.
Things need to be improved rapidly, with regard, for example, to housing and infrastructure.
SwedishEuropas medborgare har gjort sig förtjänta av rejäla förbättringar i efterhand.
The people of Europe deserve a substantially improved outcome.