SV förbättrad
volume_up
{adjektiivi}

förbättrad
Det visar att det är nödvändigt med en förbättrad lagstiftning men också med en förbättrad kontroll.
It shows that improved legislation is required, but also improved monitoring.
Nio: förbättrad öppenhet och förbättrade konsumentgarantier, förbättrad märkning och spårbarhet.
Nine: improved transparency and consumer guarantees, labelling and traceability.
Från början låg tyngdpunkten i budgetramen på förbättrad konkurrenskraft.
Initially the emphasis in the financial frameworks was on improved competitiveness.
förbättrad (myös: förstärkt)
Bilden av unionen skulle går stärkt och förbättrad ur det.
The image of the Union would be reinforced and enhanced.
TOOLWEAR - Modellering av termo-mekaniska processer för förbättrad produktivitet och kvalitét
TOOLWEAR - Modeling of thermo-mechanical processes for enhanced productivity and quality
Vi kan visa henne följande annons förbättrad med brödsmulor:
We might show her the following ad enhanced with breadcrumbs:

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "förbättra":

förbättra

Esimerkkejä "förbättrad"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishEn nyckelfråga kommer att vara förbättrad mobilisering av EU:s naturabistånd.
One key issue will be improving the mobilisation of the EU's in-kind assistance.
SwedishJag förväntar mig en förbättrad livskvalitet och många goda, inspirerande idéer.
I expect a rise in the quality of life and numerous good and inspiring ideas.
SwedishAngående: Förbättrad kvalitet, tillgänglighet och finansiering av långtidsvård
Subject: Improvement of quality, availability and financing of long-term care
SwedishGemenskapens uppgifter om arbetsmiljön pekar på en allmänt förbättrad tendens.
Community data on health and safety at work reveal a general trend towards improvement.
SwedishDessa konsumenter måste gynnas mest av en förbättrad energieffektivitet.
These consumers must benefit most from the energy efficiency improvements made.
SwedishDetta arrangemang är faktiskt en nyckelfaktor för en förbättrad trafiksäkerhet.
This arrangement is, in fact, a key element as far as improving road safety is concerned.
SwedishMed rätta yrkar han på en förbättrad övervakning, även om det inte utesluter en kris.
He is right to call for tighter supervision, although that does not rule out a crisis.
Swedish(PT) Gemenskapens uppgifter om arbetsmiljön pekar på en allmänt förbättrad tendens.
(PT) Community data on health and safety at work reveal a general trend towards improvement.
Swedish. – Betänkandet innehåller många goda förslag till förbättrad trafiksäkerhet i Europa.
   The report contains many constructive proposals for improving road safety in Europe.
SwedishVi har numera uppnått en förbättrad rättspraxis genom EG-domstolen.
We now have a new quality to the case-law of the European Court of Justice.
SwedishFörbättrad ekonomisk styrning och stabilitetsram för EU, i synnerhet i euroområdet (
Improving economic governance and stability framework in the EU, in particular, in the euro zone (
Swedishförbättrad infrastrukturkapacitet och logistiska koncept?.
Another gem was the heading 'optimism in infrastructure capacity and logistical concepts'.
SwedishFörbättrad infrastruktur medför inte alltid betydande utveckling.
Indeed, improving infrastructure does not always go hand-in-hand with major development.
SwedishJag stöder Andreas Schwabs betänkande om koldioxidutsläpp och förbättrad vägsäkerhet.
Mr President, I support Mr Schwab's report on CO2 emissions and improving road safety.
SwedishVad jag avser är området för förbättrad rättshjälp inom straffrätten.
I am talking about improving mutual assistance in criminal matters.
Swedishförbättrad infrastrukturkapacitet och logistiska koncept?.
Another gem was the heading 'optimism in infrastructure capacity and logistical concepts '.
SwedishJag ska börja med den övergripande politiska frågan, om förbättrad insatskapacitet för EU.
I would like to start with the bigger policy issue, on the EU improving its response capabilities.
SwedishDetta är en väldigt viktig aspekt när det gäller förbättrad trafiksäkerhet.
This is a very important aspect of improving road safety.
SwedishDärför anser jag att det krävs mer samarbete, förbättrad samordning och större beslutsamhet.
It is not enough to be firm in protest, however; we must also be resolute and proactive in deed.
SwedishVi såg en tydligt förbättrad situation för EU:s offentliga finanser under perioden 2005-2006.
We saw a distinct upturn in the situation of Europe's public finances during the period 2005-2006.