"föras vidare" - Englanninkielinen käännös

SV

"föras vidare" englanniksi

SV

föras vidare {verbi}

volume_up
Det budskapet kommer förvisso att föras vidare till talmannen.
Mr Evans, that message will certainly be passed on to the President of Parliament.
Men självfallet kommer dessa extrakostnader - vilket är precis vad det handlar om - helt enkelt att föras vidare till slutkunden.
But surely the extra costs - for that is what they are - will simply be passed on to the end user.
Under senare år har frågan väckts om förvärvade, miljöpåverkade förändringar kan föras vidare till kommande generationer.
Over the past few years, the question has arisen whether inherited changes influenced by the environment can be passed down to future generations.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "föras vidare" englanniksi

för substantiivi
English
för adverbi
English
för verbi
English
för prepositio
för konjunktio
English
vidare adjektiivi
vidare adverbi
för- adjektiivi

Esimerkkejä "föras vidare"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishDet är inte vår sak att politiskt bestämma om detta bör föras vidare eller inte.
It is for us to decide politically whether this should go ahead or not.
SwedishDet blir upp till nästa kommission att besluta hur frågan ska föras vidare.
It will be up to the next Commission to decide how to take this forward.
SwedishEn rad viktiga åtgärder på miljöområdet kan därigenom föras vidare.
A series of important environmental measures can still be pursued by means of this.
SwedishMen processen måste föras vidare trots de besvikelser som den ibland ger upphov till.
However, it is a process that must be moved forward despite the disappointments that it sometimes involves.
SwedishRådets ordförande har gjort ett fint arbete och hans exempel måste efterlevas och föras vidare.
The President-in-Office has done a fine job and his example must be taken forward and replicated.
SwedishSåvida det inte finns några gemensamma miniminormer för processlagstiftning, bör denna fråga inte föras vidare.
Unless there are agreed common minimum standards for procedural law, this should not go ahead.
SwedishSå vi respekterar alla parlamentets beslut men den frågan kommer inte att omedelbart föras vidare.
So we all respect the decision of Parliament but there is not going to be immediate progress on that question.
SwedishJust i ett sådant läge tror jag dock att vi bör tänka på att hans livsgärning måste föras vidare.
I believe, however, that even at a moment such as this we should be focusing on the fact that his work must go on.
SwedishAlla överträdelser av sociala standarder och miljöstandarder måste föras vidare till tvistlösningsmekanismen.
Any violations of social and environmental standards must be subject to the standard dispute mechanism.
SwedishDetta arbete måste föras vidare och utvidgas betydligt.
This effort must be continued and increased manifold.
SwedishVår grupp stöder de kompromisser som utarbetats av föredraganden och hoppas att direktivet nu skyndsamt kommer att föras vidare.
As Mr Paasilinna just said, we in Finland have good things to say about cogeneration.
SwedishDen framgång som vi nu upplever, måste föras vidare!
The success we have achieved so far must be continued.
SwedishDe kommer att föras vidare, utvidgas och förstärkas.
They will be taken forward, extended and reinforced.
SwedishSom svar på frågan om hur detta skall föras vidare kan jag lugna er med att programmet kommer att förlängas.
In answer to the question about how will this go forward, I can tell you that there will be no problem, there will be a prolongation.
SwedishVår grupp stöder de kompromisser som utarbetats av föredraganden och hoppas att direktivet nu skyndsamt kommer att föras vidare.
Our group supports the compromises drafted by the rapporteur and hopes the directive will now speedily move forward.
SwedishBeslut som fattats av nämnden kan överklagas hos förstainstansrätten och ärendet kan sedan föras vidare till domstolen.
A right of appeal against a decision of the board lies with the Court of First Instance and from there to the Court of Justice.
SwedishEnligt min mening bör det i stället för "weitergeführt werden müssen" (måste föras vidare) heta "erhalten bleiben müssen" (måste upprätthållas, bevaras).
In my view, instead of "weitergeführt werden müssen" the wording should be "erhalten bleiben müssen" .
SwedishEn diskussion om det måste föras i en vidare ram där också livsmedelsförsörjningen, böndernas inkomster och miljöskyddet kommer upp.
Discussions on this must take account of broader issues such as food supply, farmers' incomes and environmental protection.
SwedishEn diskussion om det måste föras i en vidare ram där också livsmedelsförsörjningen, böndernas inkomster och miljöskyddet kommer upp.
Discussions on this must take account of broader issues such as food supply, farmers ' incomes and environmental protection.
SwedishSom svar på frågan om hur detta skall föras vidare kan jag lugna er med att programmet kommer att förlängas.
Just as Ireland found itself in civil disasters, these new countries will inevitably find themselves in situations where natural disasters will occur.