"förankrade" - Englanninkielinen käännös

SV

"förankrade" englanniksi

volume_up
förankrade {mennen ajan partisiippi}

SV förankrade
volume_up
{menneen ajan partisiippi}

förankrade
volume_up
entrenched {mennen ajan partisiippi}
Vi vet att sådana reformer möts av ett stort motstånd inom det djupt förankrade militära etablissemanget.
We know that such reforms are greatly resisted by the deeply entrenched military establishment.
Därför måste dessa väl förankrade samhällsbilder motverkas redan när ungdomarna uppfostras.
So, right from the outset, when we are educating young people, we need to counteract these entrenched social images.
Samtidigt måste vi dock undvika att straffa aktörer som redan är fast förankrade på marknaden, och vi måste konkurrera effektivt med jättarna på marknaderna utanför Europa.
At the same time, however, we must avoid penalising operators that are already securely entrenched in the market, and we must effectively compete with the giants of the markets outside Europe.

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "förankra":

förankra

Esimerkkejä "förankrade"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishDetsamma gäller för andra förankrade fönster som t.ex. Stylist eller Gallery.
You can do the same with other windows, such as the Stylist or Gallery.
SwedishSåväl ledamöterna som deras assistenter måste vara förankrade i sin nationella verklighet.
Both MEPs and their assistants must be rooted in the realities of their own country.
SwedishDe sprider information, de hittar, de är förankrade på platsen.
They are opinion formers, they know their business, they are based on the ground.
SwedishDeras utredningar avslöjar hur väl förankrade terroristerna är i våra länder.
Their enquiries have revealed the extent to which terrorists have set up bases in our countries.
SwedishÄven vi hade föredragit snabbare framsteg som var mer förankrade i EU:s system.
We, too, would have preferred more rapid progress that was more anchored in the system of the Union.
SwedishVi delar alla synen att Europeiska unionens finanser skall vara djupt förankrade i lagstiftningen.
We all share the view that European Union funding should be properly rooted in law.
SwedishI detta skede av arbetet med rapporten tycks två inslag vara särskilt väl förankrade.
At this point in the preparation of this report, two elements strike me as particularly consensual.
SwedishDet är där partierna är förankrade, det är där de har sina medlemmar, sina väljare.
That is where the parties have their grass roots; that is where they have their members and electors.
SwedishOm Du vid ett dolt fönster klickar på den (förankrade) raden till fönstret öppnas det i AutoShow-läge.
Click the docked edge of a hidden window to open the window in AutoShow mode.
SwedishBåde av detta skäl och av demokratiska skäl krävs nationellt förankrade lösningar.
Both for this reason and for democratic reasons, solutions rooted in the individual nations are required.
SwedishDet krävs rättsligt förankrade rättigheter, vilket även påpekas i detta betänkande, på internationell nivå.
We need legally-based rights, as this report points out, at an international level.
SwedishFör ramar som är förankrade " till tecken " finns ytterligare ett referensområde, nämligen "tecken ".
With frames that are anchored " to characters ", there is another reference area: " character ".
SwedishFör att riktlinjer skall kunna bidra till något, måste de vara förankrade i respektive medlemsland.
If guidelines are to be of any value, they must be firmly established in the relevant Member State.
SwedishLinjerna är grafikobjekt som är förankrade vid det aktuella stycket och som är centrerade mellan sidmarginalerna.
The lines are graphics anchored to the current paragraph and centered between the margins.
SwedishI Amsterdam förankrade vi till och med det i ett fördrag.
In fact, we even enshrined this in a treaty in Amsterdam.
SwedishDecentraliserade förnybara energikällor som är lokalt förankrade, samt deras integration i elnäten.
decentralised renewable energy sources embedded in local settings and their integration in electricity grids;
SwedishAutoHide-funktionen gäller alltid för alla fyra fönsterkanter för alla fönster som är förankrade i den här kanten.
The AutoHide function works for each of the four window edges, for all windows docked to that edge.
SwedishOm du inte vill att det ska vara så växlar du över till det fixerade läget, där det förankrade fönstret visas bredvid arbetsområdet.
Switch to the fixed state to display the docked window next to the workplace.
SwedishNär Du drar ett objekt med musen till ett dolt fönsters (förankrade) rand öppnar sig fönstret även i AutoShow-läge.
When you drag an object over to the docked edge of a hidden window, the window opens in AutoShow mode.
SwedishVi skulle göra dem mer fast förankrade i det regelbaserade system för världshandeln som är nödvändigt för framtiden.
We would anchor them more firmly into the rule-based system of global trade which is essential for the future.