"få tag i" - Englanninkielinen käännös

SV

"få tag i" englanniksi

SV få tag i
volume_up
{verbi}

1. yleinen

få tag i (myös: , skaffa, anse, påträffa)
Det finns nu fem miljoner ungdomar under 25 år som inte kan tag i ett jobb.
There are now five million young people under the age of 25 who cannot find a job.
I need to find Felix.
Vi måste dock fortfarande tag i detta nya samhällskontrakt i kunskapssamhället mellan upphovsrätt och skyddet av grundläggande rättigheter.
However, we have still to find this new social contract in the knowledge society between copyright and the protection of fundamental rights.
få tag i (myös: , hämta, förarga, straffa)
Åtminstone hur en Indier försöker tag i en av dessa Amerkanska böcker i Park Slope, glöm det.
At least an Indian trying to get one of these American books in Park Slope, forget it.
Allvarligt talat, hur ska vi tag i de pengar som vi har utlovat till anpassning och skogsskydd?
Really, how do we get the money that we promised for adaptation and forest protection?
Det är nödvändigt för att kunna tag i grödan.
It is necessary to do that in order to get the crop.
Använd militären och polisen - inte för att förtrycka befolkningen, inte för att utestänga de lokala myndigheterna - utan för att tag i de verkliga brottslingarna.
Use the military and the police - not to suppress the people, not to keep local authorities out - but to get hold of the real culprits.
få tag i (myös: lägga till, landa, dra upp, fånga)
få tag i (myös: vinna, förvärva, erövra, segra)

2. "söka få tag i, skaffa (fram)"

Numera är det nästan omöjligt att tag i information utan internet.
It is almost impossible these days to obtain information without the Internet.
Lobbyisterna som sitter bakom har också detta material, men vi folkvalda kan inte tag i det.
The lobbyists, who sit behind, also have them, but we elected representatives cannot obtain them.
Det är känt att vattenbolag har allt mindre möjligheter att tag i rent dricksvatten.
It is well known that water companies have fewer and fewer opportunities to obtain clean drinking water.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "få tag i" englanniksi

adjektiivi
English
verbi
pronomini
English
tag substantiivi
I substantiivi
English
i prepositio
substantiivi
English
tåg substantiivi

Esimerkkejä "få tag i"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishGör det här för mig...... så ska du få några TS Intel som inte ens du kan tag i.
Do this for me right...... I'm gonna hook you into some TS Intel that even you can't reach.
SwedishNumera har alla användare och olika individer som inte går att tag i tillgång till dem.
By now, it is in the hands of users and parties who cannot be traced.
SwedishI de fall de kan tag i dem får de betala, och det sker i alla våra medlemsstater.
In those cases where they catch them they do make them pay, and that happens in all our Member States.
SwedishVar kan man tag i den?  Utan dessa uppgifter kommer inte bidraget att kunna höstas till SwePub.
If these data is not present, the contribution will not be possible to harvest by SwePub.
SwedishOm du bryter mot lagen...... kommer jag att göra allt jag kan för att tag i dig och sätta dig fängelse.
If you break the law...... l'll do all I can to hunt you down and put you behind bars.
SwedishDenna garanti gör det möjligt för nyupprättade små och medelstora företag att tag i kapital.
This guarantee facility enables SMEs which are starting or have just started out to gain access to capital.
SwedishDe får inte tag i dokumentet eller glasögonen.
Well, we don't want them to have the Declaration, or the glasses.
SwedishVi vet att barn som läser mycket och har lätt att tag i böcker löper mindre risk att drabbas av dyslexi.
We know that children who read a lot and have easy access to books are less susceptible to dyslexia.
SwedishI mitt eget hemland, Irland, finns det för närvarande inget lagligt lokalbedövningsmedel för boskap att tag i.
In my own country, Ireland, there is no legal local anaesthetic to use on cattle at this point in time.
SwedishMen vi måste tag i verktygen för att göra detta.
But we have to grasp the tools to do that.
SwedishNi har vårt fulla stöd för allt ni har gjort hittills när det gäller att tag i bättre information om genomförandet.
You have our full backing on everything you have done in getting better information on implementation for us so far.
SwedishDe kan lätt tag i billig arbetskraft.
They can easily procure a cheap labour force.
SwedishInternet används tyvärr av vissa individer som tillhandahåller detaljer om sin lumpenhet och adresser för att tag i barn.
Unfortunately, some individuals use the Internet to provide details of their base acts and addresses where children can be procured.
SwedishDe är svåra att tag i, Alvin
SwedishDet är mycket svårt att tag i en födelseattest i Jemen, där enligt Unicef endast 22 procent av alla födslar registreras officiellt.
Obtaining a birth certificate is a serious problem in Yemen where only 22% of births are officially registered, according to UNICEF.
SwedishOm en plånbok blir stulen i Bryssel, då kan det handla om en enskild gärning av en kriminell person som vill tag i pengar, kanske för att köpa narkotika.
If a briefcase is stolen in Brussels, this may be an individual act by a criminal who wants money, perhaps to buy drugs.
SwedishMan kan naturligtvis inte tag i dessa pengar på annat håll.
Cumulatively, EUR 3 billion will have been raised in this field in the coming years; of course, this money cannot be found elsewhere.
SwedishSå jag kan faktiskt inte säga om det går att göra något, och ifall något bör göras, tills vi lyckats tag i och analyserat ytterligare information.
So I cannot really say whether anything can be done, and whether anything should be done, until further information is obtained and analysed.
SwedishFortfarande har ingen velat säga var de kassetter som registrerade trafiken i tunneln har tagit vägen, och som det i dag inte går att tag i.
So far, no one has been able to tell us what has happened to the video cassettes which record movement through the tunnel and which have yet to be found.
SwedishDet har inte förekommit några prisfluktuationer på årtionden och det har aldrig varit några påfrestningar för Europa, som inte har några svårigheter att tag i kol.
There has been no fluctuation in prices for decades, and there has never been any pressure on Europe, which has no difficulty in obtaining coal.