"enhet" - Englanninkielinen käännös

SV

"enhet" englanniksi

volume_up
enhet {yleiss.}

SV enhet
volume_up
{Yleinen suku}

enhet (myös: väsen, enheten, entitet)
volume_up
entity {subst.}
Utvidgningen kommer att medföra förändringar; vi skapar en annan politisk enhet.
Enlargement will bring change; we are creating another political entity.
Mr Napolitano spoke of establishing a supranational entity.
Europa är en ekonomisk enhet, men också ett samhälle som bygger på gemensamma värden.
Besides being an economic entity, Europe is a community based on common values.
enhet (myös: enighet, samstämmighet)
volume_up
oneness {subst.}
Det är som att den inledande fasen är över -- enhet: spädbarnstid, oformade, primitiva.
It's like that initial stage is over -- oneness: infancy, unformed, primitive.
Viktigare, vi har inte räknat ut hur man lever i enhet med jorden och alla levande varelser.
Crucially, we haven't been figuring out how to live in oneness with the Earth and every other living thing.
Alla mina sinnen är vakna och levande på ungefär samma sätt som ett barn kan känna -- den där känslan av enhet.
All my senses are alert and alive in much the same way as an infant might feel -- that feeling of oneness.
enhet (myös: avdelning, aggregat, apparat, lag)
volume_up
unit {subst.}
En enhet som denna är en energienhet av fossiltbränsle -- olja, kol eller naturgas.
One unit like this is an energy unit of fossil fuel -- oil, coal or gas.
Kommissionen har inrättat en enhet för konfliktförebyggande och krishantering.
The Commission has established a conflict prevention and crisis management unit.
I det nuvarande programmet är Irland bedömt som en enda enhet för fondering.
In the present programme Ireland is assessed as a single unit for funding.
volume_up
unity {subst.}
Enligt min uppfattning kan Europas enhet inte vara något annat än en politisk enhet.
In my view, the unity of Europe cannot but be political.
Det utgör inget hot mot deras nationella enhet eller deras territoriella integritet.
It will not endanger their national unity or territorial integrity.
Vi får inte glömma att den här unionen bygger på enhet i mångfald och inte på enhet i enhetlighet.
We must not forget that this Union is built upon unity in diversity and not unity in homogeneity.
Jag har nyligen förstärkt dess oberoende ställning och dess organisation, och det har inrättats en avdelning för bekämpning av korruption, och en rättslig enhet.
I have recently strengthened its independence and its organisation, and a dedicated anti-corruption cell and a legal unit have been set up.
Samarbetet mellan de civila och de militära sektorerna har upphöjts till en högre administrativ nivå, särskilt genom skapandet av en civil-militär enhet.
Cooperation between civilian and military circles has been raised to a higher operational level, in particular by the creation of a civil-military cell.
Inom den enheten avser kommissionen att inrätta en krishanteringssektion, som kommer att samordna olika gemenskapsinitiativ och erbjuda en brännpunkt för rådets incidentrapporteringscentrum.
Within that unit the Commission intends to establish a crisis management cell, which will coordinate various Community initiatives and provide a focal point for the Council situation centre.
enhet (myös: heltal)
volume_up
integer {subst.}

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "enhet":

enhet

Esimerkkejä "enhet"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

Swedish- vilka befogenheter varje intern enhet vid de europeiska institutionerna har,
– the remit of competences of each of the European Institutions’ internal units,
SwedishEU-myndigheterna skulle vilja att Europa utgjorde en enhet i världskonkurrensen.
The European authorities would like Europe to be a bloc in worldwide competition.
SwedishJag stöder i högsta grad inrättandet av en sådan enhet så snart det är möjligt.
I strongly support the creation of such a force at the earliest opportunity.
SwedishDärför hade vi föreslagit att man skulle skapa en oberoende administrativ enhet.
This is why we proposed the creation of an independent administrative body.
SwedishBeställningar som har gjorts via din mobila enhet visas med en mobiltelefonikon.
Orders displaying a mobile phone icon were placed with your mobile device.
SwedishEU:s motto ”Enhet i mångfald” är mycket lämpligt för projektet Europeana.
The EU motto 'United in Diversity' is very appropriate for the Europeana project.
SwedishJag behöver inte säga att de är en enda enhet, men att de fungerar som en enhet.
That is not to say that it is one service, but that it functions as one.
SwedishFaktum är att den används här på en Garmin-enhet som används av räddningsgrupper.
Witness the fact that it's here on this Garmin device being used by rescue team in Haiti.
SwedishSamma ändringsförslag lämnas därför för varje enhet, och det gäller alla tre betänkandena.
The same amendments are therefore proposed for each agency, in all three reports.
SwedishUnder fliken Enhet aktiverar du speciella alternativ för din skrivare.
On the Device tab page, you can activate the special options for your printer.
SwedishDärför är det särskilt nödvändigt att skapa en EU-enhet för snabba insatser.
The establishment of a European Rapid Reaction Force is therefore particularly necessary.
SwedishEndast på det viset kan vi lyckas forma Europa till en verklig enhet mitt i mångfalden.
That is the only way we can make Europe into a true union of diversities.
SwedishUnder århundraden har blodiga krig utkämpats för att åstadkomma denna enhet.
For millenniums bloody wars have been fought to make it a unification.
SwedishMen Europas politiska enhet avlägsnar sig ju mer vi närmar oss den.
Yet, the closer we get to political union, the further away it drifts from us.
SwedishDu får kvitton på alla fysiska och digitala köp från din mobila enhet.
Receipts are available for all physical and digital purchases from your mobile device.
SwedishDu får reda på när du har kopplat ihop den med en enhet och när batteriet är lågt.
It lets you know when you’ve successfully paired it with a device and when the battery is low.
SwedishVilken utrikespolitik skulle i detta fall denna diplomatiska enhet för gemenskapen tjäna?
In this particular case, what foreign policy will this Community diplomatic corps serve?
SwedishAllt vi gör på detta område måste hänga ihop och bilda en enhet.
Everything that is done in this area must hang together and form a coherent whole.
SwedishEU är världens största handelspolitiska enhet och har därför ett mycket stort ansvar.
The EU is the largest trading bloc in the world and therefore has considerable responsibility.
SwedishEuropaparlamentet har hittills saknat en enhet för konsekvensbedömningar.
The European Parliament has so far lacked an impact assessment body.