"drift" - Englanninkielinen käännös

SV

"drift" englanniksi

volume_up
drift {yleiss.}
EN

"drift" ruotsiksi

SV

drift {Yleinen suku}

volume_up
1. yleinen
drift (myös: kampanj, attack, slag, driv)
But actually, it's a drive.
Men vi måste komma ihåg att offentliga medel inte används väl om de inte används till människor som har en nyfiken drift och kunskapsengagemang för dess egen skull.
But we must remember that public funds will not be well spent unless they are spent on people who have the drive of curiosity and the commitment to knowledge for its own sake.
Två, drift av ett nät: dirigering och transport av kommunikationsinnehåll.
The second relates to network operation: routing and transporting of communications content.
Innovationen bör blir ett område som integreras i temaprogrammens drift.
Innovation should become a concern to be included in the operation of theme-based programmes.
Vi tillhandahåller programpaketering och drift av datorsalar.
We provide program packaging and operation of computer rooms.
En olycka, en maximal olycka, som blir alltmer sannolik ju längre dessa reaktorer är i drift, skulle drabba hela Europa.
An accident would affect the whole of Europe and the longer these reactors are working the greater the likelihood of total meltdown.
Det finns i dagsläget 14 medlemsstater med kärnkraftsanläggningar, vilket motsvarar 149 reaktorer, och de reaktorer som är i drift är i genomsnitt äldre än 20 år.
There are currently 14 Member States with nuclear plants, which corresponds to 149 reactors, and the working reactors are on average more than 20 years old.
Även om man betonar förpliktelsen att hålla de apparater som är i drift i gott skick kan emellertid infriandet av ett sådant löfte ifrågasättas.
Despite the fact that the report stresses the obligation to maintain operational appliances in good working order, the likelihood of fulfilling this desire can, however, be questioned.
drift (myös: skämt, godmodig drift)
drift (myös: impuls, stöt, ingivelse)
Jag anser att det är en drift med våra väljare, och att det på intet sätt motsvarar deras önskemål.
I believe that this makes a mockery of our voters, and that it corresponds in no way to their wishes.
It is a mockery of the people.
Illusionen av osårbarhet kombinerat med ett stark mord drift.
Delusions of invincibility combined with a strong homicidal urge.
Bara för att det finns en liten befolkningsgrupp som på grund av något slags nationalistisk drift känner ett behov av befrielse kan vi inte säga att det är samma sak.
We cannot say, just because there is a small population which feels, due to some particular nationalist urge, the need to be liberated, that this is the same thing.
2. "av kreatur"
drift (myös: kampanj, attack, slag, driv)
But actually, it's a drive.
Men vi måste komma ihåg att offentliga medel inte används väl om de inte används till människor som har en nyfiken drift och kunskapsengagemang för dess egen skull.
But we must remember that public funds will not be well spent unless they are spent on people who have the drive of curiosity and the commitment to knowledge for its own sake.
EN

drift {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
drift
2. Merenkulku
drift

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "drift":

drift

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "drift":

drift

Esimerkkejä "drift"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishUnder det första året som SOLVIT var i drift behandlade Litauen 10 klagomål.
In the first year of SOLVIT being operational, Lithuania dealt with 10 complaints.
SwedishAndra linjer är fortfarande i drift när sunt förnuft säger att de inte borde vara det.
Others are still in service when common sense suggests that they should not be.
SwedishI dagsläget finns 165 reaktorer i drift inom Europa, Ryssland ej medräknat.
There are currently 165 operational reactors in Europe, not including Russia.
SwedishMen hur som helst kan vi inte ta avstånd från förvaltningssättet med drift i egen regi.
In any case, however, we cannot give up direct rule as a method of management.
SwedishVi skulle rentav kunna betala för tre Eurofighters per år, om de någonsin tas i drift.
We could even pay for three Eurofighters a year, if they ever reach squadron service.
SwedishMen systemet är i drift, parlamentet har redan godkänt det flera gånger.
The system is up and running, however, and Parliament has endorsed it several times.
SwedishSIS II kan uppenbart inte tas i drift förrän dessa problem har lösts.
The SIS II clearly cannot start operating until these issues have been solved.
SwedishVi kommer alla att drabbas av följderna av denna gaslednings byggande och drift.
We will all suffer the consequences of the construction and exploitation of this gas pipeline.
SwedishDe investeringar som krävs kan göra kontrollsystem effektivare och billigare i drift.
The investment entailed could make control systems more efficient and cheaper to operate.
SwedishDet kräver hög kvalitet på produktionen och en hög grad av naturnära drift.
This presupposes high-quality production and a high degree of ecologically sound farming.
SwedishDär var man överens om att de kärnkraftverk som inte är säkra bör tas ur drift.
Everybody there was of the opinion that nuclear plants which are not safe should be shut down.
SwedishDärför är det på kort sikt nödvändigt att ha ett fungerande SIS i drift.
For this reason it is necessary for a functional SIS to be operational in the short term.
SwedishDetta beslut fattades trots att Trident skulle ha kunnat hållas i drift i ytterligare 20 år.
This decision was taken although Trident's life could be extended for another 20 years.
SwedishAnläggningarna måste också kontrolleras innan de öppnar och medan de är i drift.
The supervision of facilities must also be ensured before they open and while they are operational.
SwedishGränserna är nu stängda, men det förväntas att ytterligare en miljon kommer på drift.
The borders are now closed, but it is expected that another million people will end up fleeing.
SwedishJag vill att VIS ska tas i drift och kunna börja användas så snart som möjligt.
I want the VIS to work and to get going as soon as possible.
SwedishPå grundval av det har det avtalats att 243 fartyg skall tas ur drift.
On that basis, it was decided to take 243 vessels out of circulation.
SwedishSju kärnkraftverk har för närvarande tagits ur drift i Tyskland.
Seven nuclear power stations have currently been taken offline in Germany.
SwedishSedan 2005 har flera ERTMS-utrustade järnvägslinjer tagits i drift.
Since 2005, several ERTMS equipped lines have been put into service.
SwedishDet kostar flygbolagen mellan 25 000 och 80 000 ecu om dygnet, när flygplan inte är i drift.
It costs the airlines between ECU 25 000 and 80 000 per day when aircraft are out of service.