"bruka" - Englanninkielinen käännös

SV

"bruka" englanniksi

SV bruka
volume_up
[brukade|har brukat] {verbi}

bruka
Han gör det möjligt för oss att bruka den makt vi har med kontinuitet och konsekvens.
He is making it easier for us to make coherent and consistent use of the powers we have.
Indianerna har rätt att bruka jorden, men de har inte rätt till det som finns under.
The Indians have the right to use the land but do not have the right to what is underneath it.
Vi får bruka dem, men vi är ingenting annat än hyresgäster.
Humans only use them, we are just tenants.
Who will teach the people how to work the land?
Ungdomarna ger sig av; vem blir kvar för att bruka jorden?
The young are leaving, so who will remain to work the land?
Vanligtvis, herr talman, brukar människor äta där de råkar bli hungriga.
An internal market can work perfectly well with fiscal competition, as long as it is fair competition.
Slutligen, herr talman, med tiotusen års eftersläpning, tiotusen år efter bönderna på land, bör vi kanske fundera på att börja bruka haven.
Finally, with ten thousand years of catching up to do on those who work the land, consideration should perhaps be given to cultivating the sea.
bruka (myös: odla)
Å andra sidan är det omöjligt att kräva att jordbrukarna skall ägna mer tid till att fylla i papper än att mjölka kor eller bruka jorden.
Secondly, farmers should not be required to spend more time filling in forms than milking cows or tilling the earth.
Han gör det möjligt för oss att bruka den makt vi har med kontinuitet och konsekvens.
He is making it easier for us to make coherent and consistent use of the powers we have.
Indianerna har rätt att bruka jorden, men de har inte rätt till det som finns under.
The Indians have the right to use the land but do not have the right to what is underneath it.
Vi får bruka dem, men vi är ingenting annat än hyresgäster.
Humans only use them, we are just tenants.

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "bruka":

bruka

Esimerkkejä "bruka"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishKommissionen anser att det är viktigt att alla sidor avstår från att bruka våld.
The Commission believes it is important that all sides should refrain from using force.
SwedishDe vill nu att en resolution antas som ger dem möjlighet att bruka våld med automatik.
They now want to adopt a resolution that would allow them automatic recourse to force.
SwedishFrågan är om de kommer att bruka den på ett balanserat och positivt sätt.
The question is whether they will exercise it in a balanced and useful way.
SwedishDetta kan vi bara åstadkomma genom att låta jordbrukarna bruka sin jord.
This will only be achieved by allowing farmers to farm.
SwedishFör att kunna förebygga skogsbränder måste vi fortsätta att bruka jorden.
Fire prevention requires us to keep farming our land.
SwedishEuropeiska unionen kan inte lösa konflikter genom krig eller genom att bruka våld, utan genom förhandlingar.
It will be much easier for a state to become fully legitimate within the EU than outside it.
SwedishEuropeiska unionen kan inte lösa konflikter genom krig eller genom att bruka våld, utan genom förhandlingar.
The European Union will not resolve conflicts through war or by using force, but through negotiation.
SwedishJag skall bruka mitt förnuft när jag nu talar.
Mr President, I shall speak with right on my side.
SwedishMotorsågar är nödvändiga för att man skall kunna bruka skogsmark.
Chainsaws are vital for managing woodlands.
SwedishAtt reducera bullret från tåg i Europa och bruka samma bullerstandard längs livligt trafikerade järnvägar.
To curb the noise of trains at European level and prescribe the same noise standard along busy railway lines.
SwedishMan kan inte bruka systematiskt våld utan att tänka på att man till slut själv skall bli offer för detta våld.
Those who resort to violence regularly must be aware of the danger of having it turned against themselves.
SwedishAtt bruka våld och arrestera oppositionsföreträdare bidrar inte alls till att lösa politiska konflikter.
Using force and arresting opposition representatives do not provide any means at all of resolving political conflicts.
SwedishJag undrar om Franz Fischler kan ta hänsyn till att jordbrukarna skulle behöva bruka 80 procent eller mer av sin mark?
I wonder if Mr Fischler is in a position to consider that farmers should must farm 80% or more of their land?
SwedishDe grubblar över om de skall fortsätta att bruka sin jord eller ansluta sig till de många arbetslösa i städerna.
They are anxious about whether to continue to farm their land or to join the queues of the unemployed in the towns.
SwedishAtt minska bullret från nyttofordon i Europa och att bruka samma bullerstandard längs livligt trafikerade vägar.
To bring down the noise of lorries and cars at European level and prescribe the same noise standards along busy roads.
SwedishVid en tidpunkt då Folkrepubliken Kina hotar Taiwan med att bruka av vapenmakt skulle ett hävande av vapenembargot vara helt fel budskap.
It is not acceptable that armed force across the Taiwan Strait should be a means of making policy.
SwedishGivetvis bör det påpekas att vad man gör med blanketter inte säger någonting om hur man bestämmer sig för att bruka sin jord.
Of course, it also has to be said that what you do with forms is not actually going to decide how you farm your land.
SwedishSkulle en ny resolution antas får den inte på något sätt innehålla en princip om automatisk återgång till att bruka våld.
If a new resolution had to be adopted, under no circumstances must it include the principle of automatic recourse to force.
SwedishÅ andra sidan är det omöjligt att kräva att jordbrukarna skall ägna mer tid till att fylla i papper än att mjölka kor eller bruka jorden.
Secondly, farmers should not be required to spend more time filling in forms than milking cows or tilling the earth.
SwedishInför sina samtalspartner i Tirana lade delegationen tonvikten vid att de måste avstå från att bruka våld och att demokratin måste respekteras.
In talks with its opposite numbers in Tirana it particularly stressed the need to refrain from violence and to respect democracy.