"boskapsskötsel" - Englanninkielinen käännös

SV

"boskapsskötsel" englanniksi

SV boskapsskötsel
volume_up
{Yleinen suku}

boskapsskötsel (myös: kreatursavel, kreatursuppfödning)

Esimerkkejä "boskapsskötsel"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishMindre intensiv boskapsskötsel förefaller vara den enda riktiga lösningen.
Less intensive cattle farming seems the only real solution.
SwedishAndra frågor har tagits upp: boskapsskötsel i Namibia, tomater och mjölkpulver i Karibien.
Other issues have been mentioned: cattle-farming in Namibia, tomatoes and milk powder in the Caribbean.
SwedishFör närvarande används GMO endast i mycket begränsad omfattning vid boskapsskötsel och jordbruk i EU.
At present, only a little animal husbandry and agriculture in the EU involves the use of GMOs.
SwedishEU har i flera år försökt att upprätta standardiserade direktiv för frågor som rör boskapsskötsel.
For years the EU has been trying to attain standardised directives on matters relating to animal husbandry.
SwedishJag anser inte att odlingen av fodergrödor för intensiv boskapsskötsel påverkar klimatet negativt.
I do not think that the cultivation of feed crops for intense livestock breeding adversely affects the climate.
SwedishFlexibilitet också i den bemärkelsen att vi skall möjliggöra omställningen för dem som vill ägna sig åt ekologisk boskapsskötsel.
We must also be flexible in facilitating the transition for those who wish to change over to organic livestock production.
SwedishAtt införliva tidsfaktorn har inte satt punkt för detta, men det stöder indirekt boskapsskötsel som är anpassad för varje djurart.
Incorporating the time factor has not put an end to that, but it does now indirectly support species-appropriate animal husbandry.
SwedishDetta betänkande handlar inte om djurens välbefinnande per se utan om god boskapsskötsel och att undvika stress för djuren.
The report is not specifically concerned with animal welfare as such, but with good husbandry and avoidance of unnecessary stress to animals.
SwedishMen genom att ställa upp ett exempel av hälsosam, djurvänlig boskapsskötsel, visar jordbrukare som väljer den här vägen andra vad som kan göras.
But by setting an example of wholesome, animal-friendly stock-rearing, farmers who take this path are showing others what can be done.
SwedishFramförallt tar de inte itu med de akuta problem som alla djuruppfödare har inom boskapsskötsel, köttproduktion och uppfödning av får och getter.
More to the point, they do not address the acute problems of all livestock farmers, in cattle breeding, in meat production and in sheep- and goat-farming.
SwedishJag tänker då särskilt på lagstiftningen när det gäller normer för boskapsskötsel och herdeskjul som är omöjliga att genomföra i vissa bergsmassiv.
I am thinking in particular of legislation on bringing livestock rearing and shepherds' huts up to standard, which is difficult to implement in some mountain ranges.
SwedishJag tänker då särskilt på lagstiftningen när det gäller normer för boskapsskötsel och herdeskjul som är omöjliga att genomföra i vissa bergsmassiv.
I am thinking in particular of legislation on bringing livestock rearing and shepherds ' huts up to standard, which is difficult to implement in some mountain ranges.
SwedishDessa proteingrödor används främst inom boskapsskötsel, vilket äventyrar prissystemet eftersom prissvängningarna på de internationella marknaderna har ökat avsevärt.
These protein crops are mainly used in animal husbandry, which puts the price system at risk, since the volatility of these prices on the international markets increases exponentially.
SwedishDet spridda bruket med nomadiserande boskapsskötsel, som är särskilt vanligt i landets norra del, leder till ökenspridning och en upptrappning av krisen under årens lopp.
The widespread practice of nomadic pastoralism, which is particularly common in the northern part of the country, leads to desertification and an escalation of the crisis over the years.
SwedishSå även om den nuvarande trenden med intensiv boskapsskötsel nu stoppas och ses över, kommer det att ta 20 till 30 år innan Europas yt- och grundvatten är hälsosamma igen.
So even if the present trend towards intensive animal husbandry is stopped and reversed now, it will take some 20 to 30 years before the surface and ground waters of Europe are healthy again.