"behövande" - Englanninkielinen käännös

SV

"behövande" englanniksi

SV behövande
volume_up
{adjektiivi}

behövande (myös: fattig, nödlidande, i behov av hjälp)
volume_up
needy {adj.}
Programmen bekräftar att EU känner ett ansvar för de mest behövande medborgarna.
The programme confirms that the EU feels responsible for its most needy citizens.
Och de uttnyttjar de oskyldiga, de naiva, de i sorg, behövande människor där ute.
And they take advantage of the innocent, the naive, the grieving, the needy people out there.
Beslutet om beskattning av gåvor strider mot själva grundtanken med att hjälpa de behövande.
The decision to tax gifts runs counter to the very notion of helping the needy.
Madeira, Porto Santo och Azorerna är särskilt behövande öregioner inom Europeiska unionen.
Madeira, Porto Santo and the Azores are particularly deprived island regions in the context of the European Union.
Gemenskapen bör fortsätta att ge ekonomiskt stöd till de behövande i regionen och att gripa in när medborgarnas rättigheter kränks.
The Community should continue to give financial aid to the deprived in the region, and to intervene when citizens' rights are violated.
Jag vill emellertid betona att stödet till de mest behövande invånarna i gemenskapen får en ny - socialpolitisk - dimension med tanke på dagens finansiella och ekonomiska kris.
However, I would like to stress that faced with the current financial and economic crisis, support for the Community's most deprived residents takes on a new - social policy - dimension.

Esimerkkejä "behövande"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishDe är ett folk som utan tvekan är bland de mest behövande i dag.
They rank among those people who are without doubt most in distress today.
SwedishStigande priser gör att många av de mest behövande inte får tillgång till livsnödvändiga mediciner.
Rising prices are putting essential medicines out of the reach of many of the neediest.
SwedishHur stor del av detta bistånd har verkligen nått fram till de behövande?
How much of this aid has actually arrived in the field?
SwedishÅ ena sidan finns den mycket behövande gruppen artister.
On the one hand you have the deserving cases of the artists.
SwedishDet kan faktiskt inte vara politik att ta från ett ställe för att ge till behövande på ett annat ställe, helt tvärtom!
Robbing Peter to pay Paul can hardly be called a policy; on the contrary.
SwedishDe främsta utmaningarna är säkerheten, att nå behövande invånare och respekten för humanitära principer.
The primary challenges are security, reaching inhabitants in distress and respect for humanitarian principles.
SwedishNär det kommer till kritan innebär det att vi faktiskt hjälper oss själva när vi hjälper de behövande, vilket är vårt ansvar.
The Bible as always is right when it states that there is a giving which does not impoverish.
SwedishKvinnorna utför den största delen av oavlönat arbete i hemmet, inklusive vård av barn och av andra behövande personer.
Women do the majority of non-paid work in the home, including caring for children and other dependants.
SwedishI betänkandet tas flera ämnen upp som alla är mycket viktiga, särskilt för den mest behövande delen av befolkningen.
The report brings together many topics that are all of huge importance, especially for the needier sections of the population.
SwedishMan nämner brott mot de mänskliga rättigheterna, fall där biståndsmedel inte kommit fram till de mest behövande områdena och om ekonomiskt förfall.
It speaks of human rights abuses, cases of aid not reaching the most desperate areas and of economic deprivation.
SwedishTyvärr har de behövande människorna, de äldre och hemskt många pensionärer, knappt någonting att leva av och äter bara ett mål mat om dagen.
Sadly, the poor, the elderly and a great many pensioners hardly have enough money to live on and can only afford one meal a day.
SwedishAtt hjälpa behövande äldre personer runt om i Europa är ett av de mål som vi vore väldigt glada att se uppnås under de kommande fem åren.
The positive image of a predominantly Christian Europe has suffered as a result of the propaganda campaign led by the Left in this House.
SwedishVi får inte heller glömma bort det mänskliga ansiktet av denna katastrof och hur viktigt det är att stöden når de behövande så snart som möjligt.
Neither must we forget the human face of this disaster and the importance of the aid reaching its destination as soon as possible.
SwedishI en värld med begränsade resurser bör skuldlättnader för medelinkomstländerna inte leda till minskat bistånd för de mest behövande.
In a world of limited resources, debt relief granted to middle-income countries should not detract from the amounts available to the neediest ones.
SwedishJag kan inte acceptera att en sådan balans innebär att man skär av viktiga livlinor, bestående av EU-medel, till de fattigaste och mest behövande regionerna.
I cannot accept that such a balance means the cutting off of vital lifelines of EU funds to the poorest and neediest regions.
SwedishVärldsbanken har varit inne på fel spår alltför länge, och det är dags att ändra kurs så att utvecklingspolitiken äntligen kan gynna de mest behövande.
The consequence of this blind and generous investment: countries with disappointing results outnumber the countries making substantial progress.
SwedishDet skulle vara önskvärt, vilket också påpekats i betänkandet, att skapa en fond för stöd åt sysselsättningen i de mest behövande medlemsstaterna.
As the report rightly pointed out, it would be desirable to create a fund from which aid would be granted to help needier Member States to combat unemployment.
SwedishJag är mycket positiv till detta initiativ från den europeiska gemenskapens sida som syftar till att tillerkänna de mest behövande regionerna, såsom Tadzjikistan, konkret hjälp.
I am very much in favour of this European Community initiative which aims to grant practical aid to the most deserving regions, such as Tajikistan.
SwedishDe behövande befolkningarnas intressen i Asien och Latinamerika borde framför allt uppmuntra oss att göra vårt yttersta för att snabbt anta en högkvalitativ ny rättslig ram för samarbete.
I do not intend to re-open those discussions, and indeed it is the Commission’ s intention to remain absolutely faithful to that agreement.
SwedishAfghanistan är ett av de fattigaste och mest behövande länderna i världen, och man fastställer ett mycket skrämmande prejudikat om biståndsarbetare angrips p.g.a. sin tro.
Afghanistan is one of the poorest and neediest nations in the world and it sets a very frightening precedent if aid workers are attacked because of their faith.