"behärskad" - Englanninkielinen käännös

SV

"behärskad" englanniksi

SV behärskad
volume_up
{adjektiivi}

behärskad
behärskad (myös: avsiktlig, lugn, sävlig, försiktig)
behärskad (myös: återhållsam, återhållen)
behärskad (myös: lugn, samlad)
volume_up
self-controlled {adj.} (calm and collected)
behärskad (myös: reserverad)

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "behärskad":

behärskad

Esimerkkejä "behärskad"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishI dag gläder vi oss över Cancún, men min glädje är fortfarande behärskad eftersom jag vill ha mer.
Today, we are happy with Cancún, but my joy is still slightly reserved, simply because I would like more.
SwedishGemenskapen, och detta har redan sagts, är fortfarande en behärskad användare av handelspolitiska skyddsåtgärder.
The Community - and this has already been said - is still firmly a moderate user of trade defence instruments.
SwedishNär Gill talar om en behärskad flerspråkighet är jag inte säker på att hon med det menar jämlikhet mellan alla språk.
When Mrs Gill speaks of controlled multilingualism I am not sure that that means equality for all languages.
SwedishVad beträffar omfattningen av betalningsbemyndigandena i budgetförslaget har rådet föredragit en begränsad och behärskad tillväxt.
As to the extent of payment appropriations in the draft budget, the Council has expressed a preference for limited and controlled growth.
SwedishJag tror att vi alla känner en behärskad tillfredsställelse och att vi alla ser de brister som ännu finns i landet och allt det som bör göras under kommande år.
I think we all feel a reserved satisfaction; we all see the continuing shortcomings in Afghanistan and we all know what has to be done over coming years.
SwedishUppdelningen av den finansiella ramen i utgiftstak för de olika kategorierna har bidragit till en behärskad och balanserad utveckling av budgeten.
The division of the financial framework into maximum expenditure figures for the various categories has helped the budget to achieve controlled and balanced development.
SwedishJag kan bara hoppas att framsteg kan ske inom det ena eller det andra området under rådets andra år, även om en behärskad bedömning är på sin plats efter ett år.
I can only hope that progress can be made in one area or another during the second year, even though a sobering interim assessment is in order after one year.
SwedishJag välkomnar ansträngningarna från föredraganden Luís Marinhos och ledamoten Eva Klamt, vilka har försökt få fram en behärskad text anpassad till det eftersträvade målet.
I welcome the efforts made by the rapporteur, Luís Marinho and by Eva Klamt, who have sought to produce a text that is balanced and which fulfils the stated objective.
SwedishDet enda som det egentligen talas mycket om, det är om en behärskad löneutveckling, och jag får ett intryck av att det då framför allt handlar om avtalsmässiga löner.
The only thing about which a lot is in fact said is the control of wage development, and I get the impression that this relates mainly to wages governed by collective agreements.