"befrämja" - Englanninkielinen käännös

SV

"befrämja" englanniksi

SV befrämja
volume_up
{verbi}

En huvuduppgift under Irlands halvår kommer att vara att befrämja Lissabondagordningen för social, ekonomisk och miljöpolitisk förnyelse.
A key task during Ireland's tenure will be to advance the Lisbon agenda of social, economic and environmental renewal.
Det var ett modigt beslut av det tyska ordförandeskapet att lägga fram och befrämja idén om en stadga med grundläggande rättigheter.
It was a brave decision of the German Presidency to table and to advance the idea of a charter of fundamental rights.
befrämja (myös: leda, bidra)
befrämja
befrämja (myös: stödja, sporra, hetsa, egga)
Exporten av förnybar energi gynnar en hållbar ekonomi; det finns därför all anledning att befrämja denna.
Madam President, exporting renewable energy is in the interests of a sustainable economy, and there is therefore every reason to encourage it.
För det första kvinnornas betydelse för små och medelstora företag, och nödvändigheten av åtgärder för att befrämja kvinnliga företagare och medarbetande hustrur.
Firstly, the importance of women to small and medium-sized businesses, and the need for measures to encourage female entrepreneurs and assisting spouses.
Jag tror starkt på samarbete över hela EU som kommer att komplettera de transplantationssystem som fungerar i varje land och befrämja högsta standard på kvalitets- och säkerhetskrav.
I strongly believe in cooperation across the EU which will complement the transplant systems operating in each country and will encourage the highest standards in quality and safety requirements.
befrämja (myös: utveckla, gynna, uppfostra, nära)
Lika viktigt är att befrämja och utnyttja kreativiteten hos alla som medverkar i produktionsprocessen.
It is just as important to promote and foster the creativity of all those involved in the production process.
Genom att befrämja samarbete och utbyte mellan lärare och student kan vi bidra till samordningsvinster på forskningsområdet och samtidigt till att en europeisk identitet stärks.
By fostering cooperation and teacher and student exchanges, we contribute to synergies in the area of research as well as to the strengthening of a European identity.
befrämja (myös: bistå, hjälpa till, servera, befordra)

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "befrämja":

befrämja

Esimerkkejä "befrämja"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishUnionen måste visa även dem att den strävar efter att på allvar befrämja folkhälsan.
The Union must show them too that it seriously intends to improve public health.
SwedishJag tror att parlamentet är öppet för att i princip befrämja detta.
I believe Parliament is disposed to support the principle of combined transport.
SwedishVi är gärna beredda att göra allt som står i vår makt för att befrämja denna process.
We are very ready to do everything in our power to support this process.
SwedishLåt oss använda detta betänkande som ett medel att befrämja en fortsatt reflexion och debatt.
Let us use this report as a means of promoting a continued debate on this subject.
SwedishEMU-projektet måste befrämja medborgarnas välstånd och sysselsättning.
The EMU project must promote the welfare and employment of citizens.
SwedishEn eventuell diskussion om aktiva system kommer inte att befrämja det.
Holding a debate on active systems would not be conducive to this.
SwedishDen bästa lösningen är att befrämja demokratin över hela världen.
The best solution is the promotion of democracy throughout the world.
SwedishDetta innebär att vi måste arbeta med större målmedvetenhet än tidigare för att befrämja jämställdheten.
This means that we have to work more single-mindedly than ever to promote equality.
SwedishGenom att behärska ankomst- och avgångstider kan vi befrämja konkurrensen.
We can promote competition through proper control of slots.
SwedishTill att börja med måste Georgien befrämja ännu fler demokratiska reformer.
First, Georgia should promote further democratic reforms.
SwedishDet handlar om att åstadkomma insyn och befrämja kommunikation.
Their function is to create transparency and promote communication.
SwedishDésir gör ett duktigt försök att befrämja öppenhet och demokrati i den internationella handeln.
Mr Désir is making a creditable attempt to promote openness and democracy in international trade.
SwedishDet är ett offentligt uppdrag att aktivt befrämja den kulturen.
It is a public task to actively promote this culture.
SwedishInget av dessa preparat är något som kan sägas befrämja vare sig miljö eller hälsa på lång sikt.
None of these preparations can be said to enhance either the environment or people's health in the long term.
SwedishI åtgärdsplanen uppmanas regeringarna att befrämja självregleringen via ett omfattande samarbete.
In an action plan, governments are urged to promote self-regulation through an extensive network of cooperation.
SwedishEuropeiska unionen syftar till att befrämja freden i Europa.
The European Union aims to promote peace in Europe.
SwedishDet tycker jag är riktigt, eftersom vi på detta sätt kan befrämja utvecklingen av nya betalningsmedel.
That is the correct approach, in my view; in this way, we can promote the development of new means of payment.
SwedishJordbruket skall göra det möjligt att bevara landsbygden, skydda miljön och befrämja landsbygdens livskraft.
It must be made possible to preserve the countryside, protect nature and promote a thriving countryside.
SwedishVi behöver sammanhållning och givetvis bör politiken fortfarande befrämja emancipation och kvinnors rättigheter.
We need coherence, and it goes without saying that the policy should still be aimed at emancipation and women's rights.
SwedishMen fackförbund och arbetsgivare har gjort mycket litet för att befrämja närvaron av kvinnor i deras organisationer.
Trade unions and employers, however, have done very little to promote the presence of women in their organisations.