"befogenhet" - Englanninkielinen käännös

SV

"befogenhet" englanniksi

SV befogenhet
volume_up
{Yleinen suku}

1. yleinen

befogenhet (myös: myndighet, anseende, nämnd, auktoritet)
volume_up
authority {subst.}
Vi önskar att instansens institutionella befogenhet skall erkännas och förstärkas.
We want the institutional authority of this body to be recognised and reinforced.
Vi konstaterar att Europol fortfarande inte har någon som helst befogenhet att agera.
We have established that as yet, Europol has no authority whatsoever to act.
Vem har högst befogenhet och ansvar när det gäller mötesdeltagarnas säkerhet?
Who has final authority and responsibility for the security of the Summit participants?
It goes well beyond the remit of the Commission.
- vilka befogenheter varje intern enhet vid de europeiska institutionerna har,
– the remit of competences of each of the European Institutions’ internal units,
Frågan om beskattning måste förbli en befogenhet för de enskilda medlemsstaternas regeringar.
The issue of taxation must remain the preserve and remit of the individual Member States ' governments.
befogenhet (myös: effekt, egenskap, utrymme, förmåga)
volume_up
capacity {subst.}
En exklusiv befogenhet bör även innebära en exklusiv finansiell förmåga att uppfylla den.
To have competence must mean having the financial capacity necessary to confront it.
Under två år har jag nu talat utifrån min nya befogenhet.
Mr President, I have now been speaking in my new capacity for two years.
Medlemsstaterna måste ha befogenhet att hjälpa sina bönder för allas bästa.
The Member States must have the capacity to help their farmers for the good of everyone.

2. liike-elämä

befogenhet
volume_up
power {subst.}
Europaparlamentet har inte befogenhet att avsätta en domare i EGdomstolen.
The European Parliament has no power to remove a European judge.
När medlemsstaterna utövar denna befogenhet ska de följa EU-lagstiftningen.
However, when exercising this power, Member States should comply with EU law.
Beskattningen förblir en exklusiv befogenhet för medlemsstaterna.
Taxation remains an exclusive power of the Member States.
befogenhet (myös: mandat)
volume_up
authority {subst.}
Vi önskar att instansens institutionella befogenhet skall erkännas och förstärkas.
We want the institutional authority of this body to be recognised and reinforced.
Vi konstaterar att Europol fortfarande inte har någon som helst befogenhet att agera.
We have established that as yet, Europol has no authority whatsoever to act.
Vem har högst befogenhet och ansvar när det gäller mötesdeltagarnas säkerhet?
Who has final authority and responsibility for the security of the Summit participants?
befogenhet (myös: fullmakt)
There are authorizations in the Amsterdam Treaty.
I fördraget står det entydigt att forskningen är en del av gemenskapspolitiken, och att parlamentet för dessa budgetfrågor har ett befogenhet tillsammans med rådet.
The treaty clearly states that research is integral to internal policies and that for such budgetary matters, joint budget authorization by Parliament and the Council applies.
befogenhet
Den handlar om att öka EU: s befogenheter och föra fram den politiska ambitionen om europeisk integration och ökad delaktighet.
It is about adding to European Union competences, taking forward the political ambition of European integration and empowerment.
befogenhet
volume_up
mandate {subst.}
Instansens befogenhet bör förbli endast rådgivande.
The mandate of this body must remain strictly consultative.
När kommissionen väl har godkänts av parlamentet kommer jag att ha befogenhet att göra de justeringar jag anser nödvändiga.
Obviously this also applies to any possibility of a reshuffle during the mandate of the next Commission.
Dessa åtgärder ligger emellertid utanför kommissionens befogenheter.
However, these measures are outside the Commission's mandate.
befogenhet (myös: fullmakt)
befogenhet (myös: fullmakt)
volume_up
proxy {subst.}

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "befogenhet":

befogenhet

Esimerkkejä "befogenhet"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishDet audiovisuella området är och förblir medlemsstaternas exklusiva befogenhet.
The audiovisual media continue to be the exclusive domain of the Member States.
SwedishNu har EU-delegationerna på stället fått större befogenhet och fler anställda.
Now, the EU delegations on the spot have been given more powers and more staff.
SwedishÄven ett tack för kontinuiteten i arbetet med att utvidga parlamentets befogenhet.
Recognition, too, for this continuity in the work to extend Parliament's competence.
SwedishFörslaget handlar främst om att ge kommissionen befogenhet att anta delegerade akter.
This motion is primarily about empowering the Commission to adopt delegated acts.
SwedishVi har varken pengar, den rättsliga grunden, eller befogenhet för att göra detta.
We have neither the money, nor the legal basis, nor the powers to do that.
SwedishNågot som är självklart, eftersom gemenskapen inte har någon befogenhet på denna punkt.
Of course there is none, since the Community has no jurisdiction on this matter.
SwedishMen ordningar för den organisationen som angavs ligger inte inom rådets befogenhet.
But arrangements for the organisation listed are not within the Council's competence.
SwedishJag vet naturligtvis vad svaret kommer att bli: det har vi inte befogenhet till.
Of course I know what the reply will be: that is not within our powers.
SwedishVi har försett Europeiska gemenskapen med befogenhet, att förfoga över pengar.
We have vested the European Community with powers of disposal over money.
SwedishEn befogenhet som vi hoppas skall utvidgas till de områden där den ännu inte gäller.
A competence which we hope will be extended to include areas where it does not exist.
SwedishDetta innebär att dessa frågor måste förbli de lokala myndigheternas befogenhet.
That is to say, these questions have to remain within the competence of local authorities.
SwedishVi borde inte bara ge dem pengar och dokument men även verklig befogenhet.
We should not just give them money and paper but give them real capacities.
SwedishFrämst är detta medlemsstaternas befogenhet och grundläggande ansvar.
First of all, this is the competence and basic responsibility of Member States.
SwedishAtt få denna befogenhet var ett historiskt tillfälle för Europaparlamentet.
Getting those powers was a historic moment for the European Parliament.
SwedishDetta väcker frågan om vem som har befogenhet att lämna en sådan försäkring.
This prompts the question as to who is in a position to provide this reasonable assurance.
SwedishDet återstår att se hur denna motsägelsefulla befogenhet kommer att fungera i praktiken.
It remains to be seen how these conflicting powers will resolve themselves in practice.
SwedishDet är en befogenhet som kommissionen för närvarande delar med medlemsstaterna.
The Commission currently shares this right with the Member States.
SwedishParlamentet har redan full befogenhet som institution att lägga fram fall för domstolen.
Parliament already has full rights as an institution to initiate cases before the Court.
SwedishDenna modell är mellanstatlig, och luftrummet är en nationell befogenhet.
This model is intergovernmental and airspace is a national competence.
SwedishEU-institutionerna har inte befogenhet att utvärdera denna dom, eller för den delen någon annan.
EU institutions are not empowered to evaluate that judgment, or indeed any other.