"arbeta" - Englanninkielinen käännös

SV

"arbeta" englanniksi

SV

arbeta [arbetade|har arbetat] {verbi}

volume_up
Kommissionen fortsätter arbeta mot ett fullständigt genomförande av dessa avtal.
The Commission continues to work towards full implementation of these agreements.
Valet står därför mellan att arbeta sig själv till döds eller att inte arbeta alls.
The choice is therefore between working yourself to death and having no work at all.
Jag anser att vi måste arbeta för att leva och att vi inte lever för att arbeta.
I am of the opinion that we work to live and not the other way round.
Det innebär att politiker måste sörja för att polisen kan arbeta.
This means that the politicians need to ensure that the police can do its job effectively.
Patienterna har rätt till klarhet och rättslig klarhet och vi kan arbeta för det.
Patients have a right to clarity and legal certainty and we can work on that, that is our job.
Europeiska ungdomsportalen > Arbeta > Hitta jobb
European Youth Portal > Working > Finding a job
arbeta (myös: rulla, utarbeta, tynga, sträva)
volume_up
to labour {v.} [Brit. eng.]
Jag vill arbeta för att kvinnor skall få samma möjligheter på arbetsmarknaden som män.
I commit myself to women getting the same opportunities as men in the labour market.
Arbetstagare tvingas arbeta övertid i många timmar och barnarbete är heller inget ovanligt.
Workers are forced to work many hours’ overtime and child labour is also not uncommon.
Länkar till arbetslagstiftning hittar du däremot i avsnittet om att arbeta i Tyskland.
Links on labour law however, can only be found within the working category.
Det är anledningen till att jag anser att vi i framtiden måste arbeta lite annorlunda.
This is why I think that in future we ought to operate slightly differently.
Detta är den situation våra största företag tvingas arbeta i.
This is the scenario in which our major businesses are forced to operate.
Vi kommer att bli tvungna att arbeta på två nivåer för att bekämpa de här sjukdomarna.
We will have to operate on two levels to combat these diseases.
Vad som är viktigt är att se mot horisonten och fortsätta arbeta mot den.
What is important is to keep our eyes on the horizon and to keep working towards it.
Vi måste fortsätta att arbeta; vi måste driva denna typ av jämställdhetsfrågor framåt.
We need to keep on working, we need to keep driving gender equality policies forward.
Återigen kan jag bara uppmuntra er och rådet att fortsätta att arbeta med detta.
Again, I can only encourage you and the Council to keep on working on this.
Jag är en arbetshäst, och jag- -måste gå upp samma tid varje dag- -och svettas, arbeta och böka med det.
I'm a mule, and the way that I have to work is that I have to get up at the same time every day, and sweat and labor and barrel through it really awkwardly.

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "arbeta":

arbeta

Esimerkkejä "arbeta"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishI slutändan handlar allt om att arbeta tillsammans för att tjäna EU:s medborgare.
In the end, it is all about us working together to serve the citizens of Europe.
SwedishJag anser också att vi kan arbeta för detta i ett flertal europeiska sammanhang.
I believe we can make this contribution on several fronts at European level, too.
SwedishDet är viktigt att arbeta med tredje land under de kommande faserna av Galileo.
Cooperation with third countries in the future phases of Galileo is important.
Swedish. ~~~ Henry lärde mig att man kan fortsätta arbeta.
I learned a huge amount from Henry. Henry taught me that you can carry on working.
SwedishJag ser fram emot att få se medlemsstaterna tillämpa den och arbeta väl med den.
I look forward to seeing Member States implementing and working well with it.
SwedishI detta avseende kan jag lova att jag och min grupp kommer att arbeta med frågan.
In that sense, I would like to pledge my group and my time to working on that.
SwedishDärför anser jag att minimal harmonisering är rätt grund att arbeta vidare från.
That is why I consider that minimum harmonisation is the right working basis.
SwedishEnligt min mening är det bra att kommissionen vill fortsätta arbeta med detta.
In my opinion it is good that the Commission wants to continue working on this.
SwedishKort sagt måste vi ständigt arbeta på och värna om den europeiska integrationen.
In short, European integration must repeatedly be worked at and safeguarded.
SwedishJag kan försäkra er att vi har för avsikt att arbeta öppet och med full insyn.
I can assure you that we are intent on working in an open and transparent fashion.
SwedishTanken på att jag ska få arbeta med att föra ut kunskap gör mig väldigt glad.
The idea that I will be working with disseminating knowledge makes me very happy.
SwedishJag ser fram emot att få se medlemsstaterna tillämpa den och arbeta väl med den.
What does it mean to consumers, the people who will be affected by this legislation?
SwedishVi måste arbeta för en nödvändig gemenskapslojalitet i informationspolitiken.
We must ensure that there is Community honesty with regard to information policy.
SwedishJag ser verkligen fram emot att arbeta med parlamentet framöver i denna fråga.
I very much look forward to working with Parliament in the future on this subject.
SwedishNi borde arbeta fram ett europeiskt handlingsprogram mot Alzheimers sjukdom.
You should draw up a European-wide action programme against Alzheimer's disease.
SwedishFör det första att arbeta för obligatoriska mål för energieffektivitet i hela EU.
First, to promote mandatory targets for energy efficiency across the European Union.
SwedishDet har varit ett stort nöje att arbeta med Javier Solana under de senaste fem åren.
It has been a great pleasure working with Javier Solana over the last five years.
SwedishDärför skulle jag vilja arbeta för ett EU-sändebud för kvinnors rättigheter.
Therefore, I should like to put the case for a European Envoy for Women's Rights.
SwedishDet har varit ett stort nöje för mig att få arbeta med honom de senaste fyra åren.
He is someone that I have enormously enjoyed working with over the past four years.
SwedishJag hoppas att rådet skall arbeta för ett inkluderande angreppssätt som det heter.
I hope that the Council will commit itself to a so-called inclusive approach.