"anledning" - Englanninkielinen käännös

SV

"anledning" englanniksi

volume_up
anledning {vain mon.}
EN

SV anledning
volume_up
{Yleinen suku}

1. yleinen

anledning (myös: hänsyn, grund, skäl, rätt)
volume_up
reason {subst.}
Av denna anledning innefattar programmet för 2004 några ofullbordade initiativ.
For this reason, the programme for 2004 includes some uncompleted initiatives.
Av denna anledning föreskrivs en standardnivå inom veterinärsektorn i förslaget.
For this reason, the proposal provides for a standard level in the veterinary sector.
Det finns ingen anledning att ge skatteförmåner åt en bestämd distributionsform.
There is no reason to give tax advantages to a particular form of distribution.
anledning (myös: ärende, angelägenhet, betydelse, skäl)
volume_up
matter {subst.}
Det finns naturligtvis ingen anledning att debattera denna fråga nu.
There is of course no question of us holding a debate on this matter now.
Det finns ingen anledning till självbelåtenhet i denna fråga.
The conclusion is clear: there is no room for complacency in the matter.
Av denna anledning kräver detta en lämplig politisk avvägning.
For that reason, the matter requires due political consideration.
anledning (myös: tillfälle, evenemang, orsak, tilldragelse)
volume_up
occasion {subst.}
Ordförandeskapet finner därför ingen anledning att kommentera dessa uttalanden.
The presidency therefore sees no occasion to comment on these statements.
Även här kommer vi utan tvekan att ha anledning att diskutera finansieringsfrågan ytterligare.
Here too, we will undoubtedly have occasion to discuss the financing issue further.
Måste det finnas en anledning för en far att köpa nåt till sin dotter?
Does a father need an occasion to dote upon his daughter?
anledning (myös: grund, skäl, sak, orsak)
volume_up
cause {subst.}
Tyvärr finns det ingen anledning att glädjas, men kanske anledning att utfärda varning!
Unfortunately, there is no cause for rejoicing, but there may be cause for concern.
Besluten om ratificering av Lissabonfördraget ger anledning till optimism.
The decisions on ratification of the Treaty of Lisbon are cause for optimism.
Detta ger dock inte på något sätt kommissionen anledning till självbelåtenhet.
However, this gives the Commission no cause whatsoever for complacency.
anledning (myös: ursäkt, skäl, förevändning, undanflykt)
volume_up
excuse {subst.}
There is no excuse for such behaviour.
Det finns ingen ursäkt för våldet, men anledning till eftertanke och reflektion.
There are no excuses for violence, but there are grounds for consideration and reflection.
Även om migrationsflödet är heterogent, så tycker inte vi att detta ger anledning till att inte särskilja de olika fallen.
Although the composition of this flow of migrants is undoubtedly varied, we do not believe that this is a valid excuse for failing to make the necessary distinctions.
anledning (myös: område, grund, skäl, motiv)
volume_up
ground {subst.}
Det finns alltså anledning till förhoppningar, men också anledning till besvikelse.
Therefore, there are grounds for hope, but also grounds for disappointment.
Utvecklingen därefter har inte heller gett någon större anledning till optimism.
Subsequent developments also give little ground for optimism.
Därför finns det ingen anledning att inte behandla Christodoulous betänkande.
Accordingly, there are no grounds for not dealing with Mr Christodoulou's report.
anledning (myös: skäl, ämne, motiv, orsak)
volume_up
motive {subst.}
Jag hade faktiskt en annan anledning att komma hit ikväll.
So I did have an ulterior motive in coming here tonight.
Mot sin sociala och ekonomiska bakgrund, blir fisket alltmer en anledning för fiskare i Polen bland andra länder, att demonstrera och protestera.
In view of its social and economic base, fishing is increasingly becoming a motive for demonstrations and protests by fishermen in Poland amongst other countries.
Detta är en anledning till att jag stöder den särskilda åklagarens senaste initiativ om att avslöja de politiska motiven bakom mordet på premiärminister Djindjić.
It is also for this reason that I support the recent initiative by the Special Prosecutor to uncover the political motives behind the assassination of Prime Minister Djindjić.
anledning (myös: märke, orsak, ställning, poängställning)
volume_up
score {subst.}
Det finns absolut ingen anledning till oro på den punkten.
There is absolutely no need for concern on that score.
Jag antar att jag därför av den anledningen borde säga: låt oss få fler sådana!
Therefore, on that score, I suppose I should say: let us have more of them!
Det är anledningen till att vi också är nöjda med kommissionens slutsatser på den här punkten.
This is why we are pleased with the Commission's conclusions on this score.
anledning (myös: stämning, betydelse, känsla, sinne)
volume_up
sense {subst.}
Av denna anledning är det klokt att införa en klausul om översyn i direktivet.
For that reason, including the revision clause in this directive is common sense.
Därför finns det anledning att välja ett mer omfattande initiativ i denna fråga.
That is why it makes sense to opt for a more comprehensive approach here.
Om vi inte kan erbjuda sysselsättning finns det ingen anledning att ge rättigheter.
If we cannot provide employment, there is no sense in granting rights.

2. liike-elämä

anledning (myös: motivering)
volume_up
rationale {subst.}

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "anledning":

anledning

Esimerkkejä "anledning"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishDet finns ingen anledning att dra in parlamentet i diskussionen om kommissionen.
There is no need for us to bring Parliament into the discussion on the Commission.
SwedishDe brödlösa direktörerna vid TV6 har dock i dag inte någon anledning att skratta.
However, the penniless directors at TV-6 have little to smile about these days.
SwedishDet är ytterligare en anledning till att harmonisera reglerna i medlemsstaterna.
That is further justification for harmonising the rules in the Member States.
SwedishLåt mig med anledning av förslaget till direktiv ge er litet bakgrundsinformation.
Allow me to summarise the historical background to this proposal for a directive.
SwedishPlötsligt kände han sig, av ännu okänd anledning, tvungen att lämna flygplanet.
Suddenly, for reasons as yet unknown, he felt the need to leave the aeroplane.
SwedishKan kommissionen upplysa mig om vilka åtgärder den vidtagit med anledning av detta?
Will the Commission say what specific measures it has taken in this connection?
SwedishTack så mycket, jag har ju anledning att återkomma också i slutet på denna debatt.
Thank you very much. I will, of course, speak again at the end of this debate.
SwedishDet finns ingen anledning för den ena eller andra sidan att stödja varje anförande.
There is no need to support each speech with approvals from one side or the other.
SwedishVi har inte använt ryska organisationer på ett sätt som kan ge anledning till oro.
We have not been using Russian organisations in a way that gives any concern.
SwedishDe har självfallet anledning att frukta domstolen och det är det som är avsikten.
They, indeed, have a great deal to fear from the Court, which is also the intention.
SwedishAv denna anledning skulle jag vilja uttrycka både ett beklagande och en förhoppning.
I would like to take this opportunity to express one regret and voice one hope.
SwedishAv denna anledning bör vi handla nu, och inte lämna människorna i Kosovo i sticket.
This is why we should act now and not leave the people of Kosovo in the lurch.
SwedishDet finns ingen anledning att fortsätta upprepa vart vi är på väg, det är hela tanken.
We should not repeat again and again where we are going: that is the whole idea.
SwedishEn annan anledning till oro är regeringens beslut att stänga av elförsörjningen.
Another issue of concern is the government's decision to cut off electricity supplies.
SwedishDet finns ingen anledning till oro, men om personen...... på skärmen över er...
There is no need for alarm, but if the individual pictured on the screen above you --
SwedishMot denna bakgrund ger situationen i både Nordkorea och Iran anledning till oro.
We support general nuclear disarmament and that is why we shall abstain from the vote.
SwedishTillåt mig, fru ordförande, att här säga ett ord med anledning av de sjuka.
Madam President, I would like to say a few words here about the patient groups.
SwedishMed anledning av detta kan jag stödja de principer som uttrycks i resolutionen.
For these reasons I can support the principles expressed in the resolution.
SwedishMed anledning av ovanstående röstar vi nej till betänkandet i slutomröstningen.
In light of the above, we shall vote against the report in the final vote.
SwedishDen nuvarande politiska situationen i Kambodja ger fortfarande anledning till oro.
Mr President, the current political situation in Cambodia remains of serious concern.