"överskridande" - Englanninkielinen käännös

SV

"överskridande" englanniksi

EN

SV överskridande
volume_up
{neutri}

överskridande (myös: excess, överskott, överdrift, övermått)
volume_up
excess {subst.}
Vad menas med ett ”litet” eller ett ”tillfälligt” överskridande av referensvärdet?
What is meant by a ‘slight excess’ or a ‘temporary’ one?
Under 2009 har de tillåtna dagarna för överskridande av gränsvärdena för findamm i Krefelds hamn på nytt överskridits.
Even in 2009, the permitted number of days with excess fine particulate values was exceeded in the port at Krefeld.

Esimerkkejä "överskridande"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishAsyl, invandring och överskridande av medlemsstaternas yttre gränser (programmet Odysseus)
Asylum, immigration and external border crossing (Odysseus programme)
SwedishVi undrade också över möjligheten att auktorisera övergångsområden för överskridande av normerna.
We also wondered about the possibility of authorising transitional areas of exceedance.
SwedishEkonomiska påföljder vid överskridande av gränsvärdena borde göra att de genomförs mer effektivt.
Financial penalties when MRLs are exceeded should make their enforcement more effective.
SwedishEtt överskridande av dessa kvantiteter skulle leda till sanktioner och rätten till stöd skulle minska.
Exceeding these quantities would incur penalties, and entitlement to aid would be reduced.
SwedishFöredraganden föreslår ett rejält överskridande av det finansiella taket för utrikespolitiken.
The rapporteur proposes that we should go way beyond the ceiling on expenditure on external action.
SwedishSom bekant kan vi ju räkna 85 % av ett frivilligt markuttag mot överskridande av grande culture.
As you know, we can offset 85 % of any voluntary set-aside against overcultivation of the major crop.
SwedishSom bekant kan vi ju räkna 85 % av ett frivilligt markuttag mot överskridande av grande culture .
As you know, we can offset 85 % of any voluntary set-aside against overcultivation of the major crop.
SwedishEIS-konventionen är ett instrument för konventionen om överskridande av medlemsländernas yttre gränser.
The EIS Convention is an instrument of the Convention on Crossing External Frontiers of the Member States of the European Union.
SwedishAntalet dagar för överskridande kan lätt justeras, men detta är något man skall förhandla om först när det blir nödvändigt.
The number of days of exceedance could easily be adjusted, but that is something to negotiate only when necessary.
SwedishDet handlar om ett överskridande.
SwedishEtt överskridande av dessa kvantiteter skulle leda till sanktioner och rätten till stöd skulle minska.
Nonetheless, the Commission’ s communication suggests that all aid to olive oil would be calculated on the basis of aid received in the period 2000-2002.
Swedishför det andra: reglerna för personers överskridande av medlemsstaternas yttre gränser och utövandet av kontroll i samband med detta.
the rules governing the crossing by persons of the external borders of the Member States and the exercise of controls thereon;
SwedishDet står ”om överskridande”.
SwedishDet skulle givetvis inte förekomma något avsiktligt överskridande av kvoterna men det skulle uppmuntra fiskare att åtlyda regeln mot kastande överbord.
Obviously there should be no deliberate over-fishing but this would encourage fishermen to observe the no-discard rule.
SwedishProgrammet Odysseus anlägger en ny måttstock för medlemsstaternas samarbete på områdena asyl, invandring och överskridande av de yttre gränserna.
The Odysseus programme sets new standards of cooperation between Member States regarding asylum, immigration and exterior border trespass.
SwedishÄr rådet berett att anpassa domstolens behörigheter när det gäller överskridande av de inre gränserna (artikel 68.2 i EG-fördraget)?
SwedishDet till följd av ett överskridande av de finansiella medlen till följd av BSE-affären och rådets vägran att anpassa de finansiella medlen.
This is because the BSE affair has caused the Financial Perspective to be exceeded and because the Council refuses to modify the Financial Perspective.
SwedishDetta åstadkommer man genom undantagsbestämmelsen, som tillåter ett överskridande av svavelgränsvärdet vid en försvarbar svaveldioxidförorening.
This will be guaranteed primarily by the derogation provision which allows the sulphur limits to be exceeded in cases where SO2 pollution can be justified.
SwedishDen senare kategorin är särskilt viktig för att hantera lägen där det finns risk för överskridande av gränsvärdena för exempelvis partikelämnet PM10.
The latter category is particularly relevant to address situations where there is risk of exceeding the particulate matter PM 10 limit values, for example.
SwedishDärför stödde jag andra förslag som gällde böter för överskridande av utsläppsbegränsningar och särskilt skatteåtgärder och stöd till förnyelse av bilparken.
This is why I supported other proposals, related to fines for exceeding emission limits and especially fiscal measures and car fleet renewal support.