"överdriven" - Englanninkielinen käännös

SV

"överdriven" englanniksi

SV överdriven
volume_up
{adjektiivi}

överdriven (myös: häftig, våldsam, omåttlig, orimlig)
De motverkar överdriven konsumtion och driver på effektiviteten.
They will discourage excessive consumption, and they will drive efficiency.
Herr ordförande, den här budgeten är både överdriven, klientilistisk och kosmetisk.
Mr President, this budget is excessive, cosmetic and intended to curry favour.
Med dialogen gör vi inte heller anspråk på överdriven samstämmighet eller styrning.
Neither does the dialogue intend excessive consensus nor authoritarianism.
överdriven (myös: fantastisk, skandalös, upprörande, skamlig)
överdriven (myös: uppumpad, överblommad)
överdriven (myös: extrem)
volume_up
ultra {adj.}
överdriven (myös: otillbörlig, obörlig)
volume_up
undue {adj.}
I betänkandet betonar man det negativa, fäster överdriven vikt vid ofta okontrollerade påståenden och extremisters och minoriteters åsikter, och ingen värme eller vänskap kommer till uttryck.
It emphasises the negative, places undue weight on the often unverified allegations and views of extremists and minorities, and there is no warmth or friendship.
Även om jag välkomnar utarbetandet av Francesco Musottos betänkande anser jag att föredraganden fäster överdriven vikt vid att beskriva förhållandet mellan öar och olaglig invandring.
While I welcome the drawing up of Mr Musotto's report, I think that it places undue emphasis on describing a relationship between islands and illegal immigration.
överdriven (myös: konstlad, falsk, sentimental)
volume_up
hokey {adj.}

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "överdriven":

överdriven

Esimerkkejä "överdriven"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishDetta betänkande är grundat på en överdriven tolkning av försiktighetsprincipen.
The report is based on an exaggerated interpretation of the precautionary principle.
SwedishOckså därför tycker jag att denna iver för nationella symboler är lite överdriven.
I therefore consider this enthusiasm for national symbols to be going a bit too far.
SwedishJag är övertygad om att rädslan för Kinas ekonomiska framväxt egentligen är överdriven.
(SV) I am convinced that fear of China's economic growth really is exaggerated.
SwedishIbland kan en överdriven självtillräcklighet leda till konflikter som orsakar obalans.
Too much presumption can sometimes lead to conflicts which cause imbalances.
SwedishEn överdriven bevakning av gränserna under dessa omständigheter löser inte problemet.
Obsessive policing of the borders under these circumstances will not solve the problem.
SwedishVi behöver vidta åtgärder för att motverka överdriven spekulation på råvarumarknaderna.
Action must be taken to fight against the excesses of speculation on commodity markets.
SwedishDetta väcker frågan om huruvida vår oro över säkerheten på flygplatser är överdriven.
This begs the question as to whether our concern with security in airports is exaggerated.
SwedishJag tycker att subsidiaritet är bra, men inte så överdriven subsidiaritet.
Subsidiarity is all very well, but should not be taken to such lengths.
SwedishJag anser också att det har framgått tydligt hur överdriven nolltoleransen är.
I also believe that the exaggeration existing in the zero tolerance policy has been made clear.
SwedishDet handlar om att försöka ta itu med omåttlig och överdriven konsumtion bland ungdomar.
To try to deal with young people binge drinking and drinking to excess.
SwedishJämförelsen kan tyckas överdriven, men vid närmare eftertanke så ligger det en del i den.
The comparison could be seen as exaggerated, but on reflection it has a lot of truth in it.
SwedishVi kommer att rösta emot denna bestämmelse som förefaller oss mycket överdriven och t.o.m. farlig.
We will vote against this clause, which we think is exaggerated and dangerous.
SwedishÖverdriven sparsamhet i dag kan leda till alla möjliga olika utgifter i morgon.
Parsimony today may lead to all kinds of expenses tomorrow.
SwedishVi noterar också ett visst mått av uppror mot en överdriven tolkning av subsidiariteten.
We also note a degree of rebelliousness against an exaggerated interpretation of subsidiarity.
SwedishFår jag också påminna honom om att den nämnda förlusten av arbetstillfällen är betydligt överdriven.
May I also remind him that the job losses referred to are widely exaggerated.
SwedishDen nedslående bananaffären påminner oss om att det är lätt att bli överdriven i sin liberalism.
The sad banana affair reminds us that it is easy to slip on the excesses of liberalism.
SwedishEtt sådant steg skulle innebära en kraftigt överdriven reaktion såväl som en olaglig sådan.
Such a step would be a gross overreaction as well as being illegal.
SwedishAdvokatsamfundens lobbying mot denna gemensamma ståndpunkt har varit något överdriven.
The lobbying of lawyers' organisations against this common position has been somewhat exaggerated.
SwedishAdvokatsamfundens lobbying mot denna gemensamma ståndpunkt har varit något överdriven.
The lobbying of lawyers ' organisations against this common position has been somewhat exaggerated.
SwedishAv den anledningen övergår denna förälder till överbeskyddande, eller till överdriven disciplin.
This parent becomes over-protective and exerts too much discipline.