"ösa" - Englanninkielinen käännös


Tarkoititko osa, OSA
SV

"ösa" englanniksi

EN

SV ösa
volume_up
[öste|har öst] {verbi}

ösa (myös: kupa, koppa)
Det villkoret överträds fortfarande dagligen, men vi fortsätter att ösa in bistånd som om allt stod rätt till.
That stipulation continues to be breached on a daily basis, but we still pump in aid as if all was well.

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "ösa":

ösa
Swedish
os

Esimerkkejä "ösa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishPoul Nyrup Rasmussen och Margarita Starkevičiūttalade om att ösa pengar över ekonomin.
Mr Rasmussen and Mrs Starkevičiūttalked of pouring money into the economy.
SwedishProblemet är bara att den inte ens har hinkar att ösa vatten med.
The only problem is that it does not even possess buckets with which to draw water.
SwedishÄven om vi inte har börjat sjunka ännu är det hög tid att börja ösa.
Even if it is not yet sinking, it is high time we started bailing.
SwedishNär det gäller katastrofhjälp vid naturkatastrofer skall man ösa ur strukturfonderna.
So we are going to use part of the Structural Funds to finance emergency aid in the event of natural disasters.
SwedishIstället för att se deponier som ett problem, väljer man att se dem som en resurs, en gruva att ösa ur.
Instead of viewing landfills as a problem, we choose to see them as a resource, a mine to draw from.
SwedishMen sådant beröm kan vi inte ösa över strukturfonderna.
However, such praise cannot be heaped on structural funds.
SwedishMan trodde att det räckte att ösa pengar över olika arrangemang för att utveckla så kallad socialistisk medvetenhet.
It was believed that pouring money into events would guarantee the development of so-called Socialist awareness.
SwedishEtt stort antal fiskare i medlemsstaterna har letts att regelmässigt fiska i samma vatten och att ösa ur samma bestånd.
Many fishermen in the Member States are regularly forced to fish in the same waters, drawing from the same resources.
SwedishAtt ösa ur statskassorna och använda skattebetalarnas pengar för att rädda finanspolitiska brottslingar är mycket orättvist.
Moreover, dipping into national treasuries and using taxpayers' money to save budgetary delinquents is very unfair.
SwedishJag anser att det inte kan ge särskilt mycket att bara ösa in resurser utan att ha en stat som kan styra, som kan dirigera det hela.
I believe that to merely pour out resources without having a State that can govern, that can orchestrate all of that, will not amount to very much.
SwedishVi talar om ett sätt att investera resurser för att få fram nya arbetstillfällen i stället för att fortsätta att ösa ut pengar till de stora oljebolagen.
What we are talking about is a means of investing resources to create new jobs, instead of continuing to pay out to the large oil companies.
SwedishAlla hoppades vi på att detta land i södra Afrika skulle vara ett ekonomiskt löfte som vi med en förlorad kontinent i åtanke åter skulle kunna ösa ur.
We had all hoped this southern African country could hold the promise of economic growth, from which we could draw some hope again for this supposedly lost continent.
SwedishDet är likaledes en möjlighet för parlamentet att påpeka att det är dags att sluta ösa ur budgeten för EU:s yttre åtgärder för att finansiera stödåtgärderna för bananer.
Similarly, it is an opportunity for Parliament to point out that it is time to stop dipping into the budget for EU external action to finance the Banana Accompanying Measures.
SwedishVi måste ta en ny titt på det, och säga att detta är mer en fråga om marknadsföring och förädling och våra handelsregler, eftersom problemet inte löses genom att ösa in pengar.
We have to look at it again and say this must be more to do with marketing and processing and our trade regulations, because throwing money at it is not resolving the problem.
SwedishJag minns ritualen - och i juli kommer vi att få äran att fortsätta med denna ritual, - hur vi kämpar om varje euro, hur rådet går på knäna och beskyller oss för att ösa ur ett ymnighetshorn.
I remember the ritual - which we will have the honour of continuing in July - when we fight over every euro, with the Council sinking to its knees and accusing us of supping from a horn of plenty.