RO a marca
volume_up
{verbi}

a marca
Pentru mulţi oameni cu mijloace modeste, Opel reprezintă o marcă rezonabilă ca preţ.
For many people of modest means, Opel represents an affordable brand.
Această "marcă a Europei” trebuie purtată de ambasadori adevărați.
This 'brand Europe' must be borne by true ambassadors.
Subiect: Vânzarea online de parfumuri, haine şi produse de marcă
Subject: On-line sale of perfumes, clothing and brand products
Reuniunea de la Barcelona va marca angajamentul nostru faţă de regiunea mediteraneeană.
The meeting in Barcelona will mark our commitment to the Mediterranean.
Puteți marca un dispozitiv ca fiind de încredere prin simpla selectare a unei casete.
You can mark a device as trusted just by selecting a check box.
Puteți marca un dispozitiv ca fiind de încredere prin simpla selectare a unei casete.
You can mark a device as trusted just by ticking a checkbox.
a marca (myös: a însemna)
a marca
O semnătură digitală este o marcă de securitate electronică care poate indica editorul software-ului, precum și dacă cineva a modificat conținutul inițial al pachetului driverului.
A digital signature is an electronic security mark that can indicate the publisher of the software, as well as whether someone has changed the original contents of the driver package.
a marca (myös: a melița)
Aveți posibilitatea să utilizați creionul de tabletă pentru a marca textul din notă.
You can use the tablet pen to mark up text in the note.
Importați (imprimați) un document sau alt fișier într-o notă de Jurnal, apoi utilizați creionul de tabletă pentru a marca nota.
Import (print) a document or other file into a Journal note and then use your tablet pen to mark up the note.
După ce importați documentul, acesta apare ca imagine în fundalul notei Jurnal și aveți posibilitatea să utilizați creionul de tabletă pentru a marca textul din notă.
After you import the document, it appears as an image in the background of your Journal note, and you can use the tablet pen to mark up the text in the note.
a marca (myös: a semnala, arăta)
a marca (myös: a dovedi, a stabili, a proba, a vădi)
Marca comercială comunitară, desenul şi modelul industrial comunitar înregistrate constituie poarta de acces la piaţa unică.
The Community trade mark and the Community registered design are the gateway to a single market.
În primul rând, mărcile înregistrate sunt grupate în 45 de clase diferite de bunuri și servicii și putem avea aceeași marcă în clase diferite în cadrul aceluiași registru.
First of all, trademarks are registered in 45 different classes of goods and services and you can have the same mark in different classes in the same register.
a marca (myös: afirma, a zice, a suna, a spune)
Așa cum am spus de multe ori, o marcă de calitate este un lucru pe care îl putem avea în vedere pentru viitor.
As I have said many times, a quality mark is something that we could only envisage in the future.
Cred că acest an va marca începutul unui real interes al Parlamentului în acest domeniu, pe care cineva l-a numit coloana vertebrală a societăţii noastre.
I think that this year will mark the beginning of Parliament showing a true interest in this area, which someone called the backbone of our society.
Dorim să arătăm că 2014 este anul care ar marca începutul unei perioade îndelungate de pace sau care ar continua perioada îndelungată de pace care a început deja.
We want to show that 2014 is the year that would mark the start of a long period of peace, or would continue the long period of peace that has already started.
a marca
a marca (myös: a sublinia)

Esimerkkejä "a marca"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

RomanianMarca "fabricat în Europa” ar trebui să reprezinte produsele cele mai ecologice.
Made in Europe should indeed stand for the most environmentally friendly products.
RomanianAceastă marcă nu poate reduce singură distanța dintre public și Uniunea Europeană.
The label alone cannot bridge the gap between the public and the European Union.
RomanianApare problema diferitelor reglementări naţionale în cazul în care păstrăm doar marca unică.
We have the problem of different national regulations if only single branding remains.
RomanianNoua marcă a patrimoniului european ar putea fi de ajutor întocmai în această privință.
The new European Heritage Label may be helpful in just this respect.
RomanianÎn orice caz, Consiliul European de primăvară va marca începutul, nu sfârşitul, procesului.
In any case, the spring European Council marks the beginning, not the end, of the process.
RomanianAstăzi adoptăm un simbol, și anume Marca patrimoniului european.
Today, we are adopting a symbol, namely the European Heritage Label.
RomanianBerea cehă se bucură de renume mondial, mai ales marca Pilsner.
The Czech Republic produces world-famous beer, including Pilsner.
RomanianPrin urmare, personalizarea sub marcă proprie a URL-urilor nu este acceptată de Microsoft Online Services.
Therefore, URL branding is not supported by Microsoft Online Services.
RomanianFellowes este un partener licenţiat pentru tehnologia Microsoft U2 pentru produsele cu marca Fellowes.
Fellowes is an authorized Licensee of Microsoft’s U2 technology for their Fellowes branded products.
RomanianFellowes este un partener licenţiat pentru tehnologia Microsoft U2 pentru produsele cu marca Fellowes.
Fellowes is an authorised Licensee of Microsoft’s U2 technology for their Fellowes branded products.
RomanianCred că siturile care vor primi Marca patrimoniului european vor beneficia cu siguranță de aceasta.
I believe that the sites that will receive the European Heritage Label will definitely benefit from it.
RomanianVa fi necesar să cunoașteți marca și modelul plăcii video.
You'll need to know the make and model of your video card.
RomanianToate acestea la 25 de ani de la Cernobîl - pentru că într-adevăr, vom marca trista aniversare pe 26 aprilie.
All this 25 years after Chernobyl - for indeed, we will be marking a sad anniversary on 26 April.
RomanianStatele membre pot propune situri la fiecare doi ani: marca poate fi acordată unui singur sit pentru fiecare ţară.
EU countries may propose sites every two years: one site per country may be awarded the label.
RomanianÎn această eră a globalizării şi digitalizării acest lucru va fi marca politicii europene privind cultura.
In this age of globalisation and digitalisation it will be the trademark of European policy on culture.
RomanianÎntr-adevăr, aceste lucruri au fost întotdeauna marca care ajută Uniunea Europeană să se remarce în lume.
Indeed, these things have always been the hallmark that makes the European Union stand out in the world.
RomanianÎn 2007, mai multe state membre ale Uniunii Europene s-au întâlnit pentru a crea o marcă a patrimoniului european.
In 2007, several European Union Member States came together to create a European Heritage Label.
RomanianAcco Brands este un partener licenţiat pentru tehnologia Microsoft U2 pentru produsele cu marca Kensington.
Acco Brands is an authorized Licensee of Microsoft’s U2 technology for their Kensington branded products.
RomanianAcco Brands este un partener licenţiat pentru tehnologia Microsoft U2 pentru produsele cu marca Kensington.
Acco Brands is an authorised Licensee of Microsoft’s U2 technology for their Kensington branded products.
RomanianCreșterea loialității față de o marcă
Become a Dynamic Retailer with Microsoft Dynamics AX 2012 for Retail.