"zrekompensować" - Englanninkielinen käännös

PL

"zrekompensować" englanniksi

PL

zrekompensować {verbin perfekti}

volume_up
1. "coś"
zrekompensować (myös: wynagrodzić)

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "zrekompensować":

zrekompensować

Esimerkkejä "zrekompensować"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishPrawdopodobnie możemy zrobić coś, aby to zrekompensować, ale nie możemy przywrócić życia.
We can probably do something to recompense that, but you cannot give back a life.
PolishŻaden zysk nie może zrekompensować szkód dla środowiska naturalnego.
There is no income that can compensate for the environmental damage this causes.
PolishTo śmieszne sądzić, że możemy to zrekompensować przy pomocy jednego miliarda!
If we think we can offset this with one billion, that is ridiculous!
PolishPytanie brzmi: czy to wystarczy, aby zrekompensować braki europejskiego nakazu aresztowania?
The question is: will this be enough to compensate for the failings of the European Arrest Warrant?
PolishCzy wynika to z tego, że fundusze strukturalne i polityka spójności nie były w stanie zrekompensować skutków WPR?
Was it that the structural funds and cohesion policy were no match for the CAP?
PolishJeśli źle zarządza, waluta spada, by to zrekompensować.
If it mismanages itself, the currency will fall to compensate for that.
PolishZyski Europy z usług są za niskie, aby to zrekompensować.
Europe's surplus in services is too small to compensate for this.
Polishw imieniu grupy EFD - Powiem krótko, aby zrekompensować czas, który zajął pan poseł Portas.
on behalf of the EFD Group. - Mr President, I will be brief to compensate for the time that Mr Portas took.
PolishTrzeba zrekompensować rolnikom te dodatkowe koszty oraz dostarczanie dóbr publicznych społeczeństwu.
Farmers should be compensated for these additional costs and for providing public goods to society.
PolishJeżeli transport lotniczy nie jest możliwy, nie jesteśmy w stanie odpowiednio zrekompensować jego braku.
If air travel is no longer possible, we are not in a position to compensate adequately for its absence.
PolishUSA musi importować pszczoły, aby zrekompensować straty.
The US is having to import bees to make up the losses.
PolishPrace tymczasowe tylko częściowo mogą to zrekompensować.
Temporary jobs can only partly compensate for this.
PolishNie, szwedzka korona spadnie, by to zrekompensować.
No, the Swedish krona falls to compensate for this.
Polish(Śmiech) Muszę zrekompensować swój wpływ na środowisko w inny sposób, jak to robię za każdym razem.
I have to kill a Frenchman when I come back at home? (Laughter) I have to do my carbon offset in another way, like I do every time.
PolishAby zrekompensować brak kontroli wewnątrz Unii, konieczne jest wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń na jej zewnętrznych granicach.
To compensate for this, extra security measures have to be put in place at the EU’s external borders.
Polishleczniczego Tarceva podawanego razem ze wspomnianymi lekami, nie jest w stanie zrekompensować utraty ekspozycji na lek.
Increasing the dose of Tarceva when coadministered with such agents is not likely to compensate for the loss of exposure.
PolishTego rodzaju utratę dochodów można zrekompensować lepszym zarządzaniem oraz sprawiedliwszym i skuteczniejszym systemem podatkowym.
These losses in resources can be compensated for by better governance and a fairer and more efficient taxation system.
PolishIstnieją prostsze i lepsze instrumenty ogólne pozwalające zrekompensować społeczne konsekwencje instrumentów polityki środowiskowej.
There are simpler and better general measures to compensate for the social consequences of environmental policy instruments.
PolishOdpowiedzialność ponosi firma eksploatująca hutę, ale sama nie będzie ona w stanie zrekompensować tych nieobliczalnych szkód.
Responsibility belongs to the company operating the plant, but it will hardly be able to compensate for the incalculable damages by itself.
PolishSzybsze sprawdzanie prawdziwych turystów na granicach może zrekompensować obciążenie spowodowane wprowadzeniem systemu wejścia-wyjścia.
Faster border checks for bona fide travellers can offset the impact on border crossing times resulting from an entry-exit system.