"zostać" - Englanninkielinen käännös

PL

"zostać" englanniksi

volume_up
zostać {vb:n perf.}

PL zostać
volume_up
{verbin perfekti}

1. yleinen

Znajdziesz tu przydatne strony, które pomogą ci zostać aktywnym obywatelem.
In the following pages you will find useful websites to become an active citizen.
Nie mogą zostać oddzielone od swej funkcji ekonomicznej i społecznej.
They must not become detached from their economic and societal function.
Nie może ona zostać zakładnikiem ogólnej sytuacji panującej w regionie.
It must not become hostage to the wider situation in the region.
Jak nie zostać przytłoczonym przez cierpienie i rozpacz?
How do you not get overwhelmed by the despair and the misery of it all?
Jeśli nie lubili się wzajemnie, mogliśmy zostać stratowani na śmierć.
If they didn't like each other, we could all get trampled to death.
Mogłabym zostać zaproszona na to przyjęcie w każdej chwili, jeśli bym tylko chciała.
I could get invited to that party any day if I wanted to.
Jeżeli jednak musi on zostać w niej uwzględniony, trzeba przyjąć podejście elastyczniejsze.
However, if it must remain part of it, it must be more flexible.
Jak chcesz zostać na służbie, nie możesz go widywać.
If you want to remain on my staff, I don't want you to see him any more.
Patrząc z perspektywy tej alarmującej sytuacji, Afganistan musi zostać uznany za sprawę priorytetową dla Europy.
In view of this alarming state of affairs, Afghanistan must remain an absolute priority for Europe.
Sprzedaż ziemi jest z uzasadnionych powodów regulowana prawem cywilnym i tak powinno zostać.
The sale of land is covered by civil law, with good reason, and it should stay this way.
"Gdy raz się tu znajdziesz, będziesz chciał zostać do końca życia".
'Once you have stayed here,' he said, 'you can stay for the rest of your life.'"
Oto, dlaczego uważam, że limity ilościowe powinny zostać.
That is why I believe that indicative limits should stay.
Dla UE jest to szczególne wyzwanie, bo jeśli nie zostaną podjęte żadne środki, nasze uzależnienie od importu zwiększy się z 50% do 70%.
For the EU this is a particular challenge because our import dependency, if no measures are taken, will grow from 50% to 70%.
Jest to problem, który narasta, i nie chciałbym, aby ten sygnał został pominięty w dyskusji.
This is a growing problem and I don't want this signal to remain without discussion.
Te rosnące potrzeby zostały już uwzględnione w Azji i w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
The growing need in Asia and the United States of America has already been taken into account.
Kiedy echo strzałów nie ustawało, wkrótce zostało zagłuszone przez tłum intonujący, nie mogłem uwierzyć w to co słyszałem.
So when the echo of the gunshots had lingered, it was soon drowned by the chanting of the mob, and I didn't believe what I was hearing.
Mimo że główne przeszkody wydają się pokonane, traktat lizboński nie został jeszcze ratyfikowany i pozostają wątpliwości co do niektórych jego postanowień.
Although the major difficulties seem to be overcome, the Lisbon Treaty is not yet ratified, and questions linger over some of its provisions.
zostać (myös: zostawać)
Należy pomagać nie pozostawionym dzieciom, lecz rodzinom i całej ludności tych krajów - należy im pomagać oraz zachęcać ich, by zostali u siebie.
It is not the children who stay behind who should be helped; it is the families and the entire populations from these countries who should be helped and encouraged to stay at home.

2. "z kimś, zwł. prowadzącym program"

zostać
So, stay tuned. ~~~ All right.

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "zostać":

zostać

Esimerkkejä "zostać"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishTurcja może zostać członkiem Unii pod warunkiem spełnienia kryteriów kopenhaskich.
Turkey is welcome to membership on the basis of meeting the Copenhagen criteria.
PolishUważam, że klęska żywiołowa, która dotknęła Rumunię, nie może zostać zlekceważona.
I believe that the environmental disaster that struck Romania cannot go unheeded.
PolishDostępne środki powinny zostać zablokowane do momentu spełnienia tych warunków.
The resources that are available should be blocked until these conditions are met.
PolishMogą zostać przyjęte wszelkie inne stosowne środki przewidziane w Konstytucji.
Any other appropriate measures provided for in the Constitution may be adopted.
PolishProblem z marketingiem i reklamami nie może zostać przypisany mediom jako takim.
The problem with marketing and advertising cannot be ascribed to the media as such.
PolishChciałam być pewna, że może zostać odwzajemnione w formie niewielkiego prezentu.
I wanted to make sure that it can be returned in the form of a small present.
PolishJuż w 2007 roku wiadomo było, że architektura SWIFT musi zostać zreformowana.
It was known back in 2007 that the architecture of Swift needed to be reformed.
PolishProszek powinien zostać rozpuszczony w dołączonej ilości wody do wstrzykiwań.
The powder should be dissolved in the supplied amount of water for injections.
PolishBędzie ona musiała zostać wdrożona i zastosowana poprzez programy reform krajowych.
It will have to be implemented and applied through the national reform programmes.
PolishI to pseudo-demokratyczne wypaczenie ma zostać narzucone Brytyjczykom!
And this pseudo-democratic distortion is to be foisted on the people of Britain!
PolishPierwszą dawkę powinna zostać podana w ciągu 2 godzin przed zabiegiem transplantacji.
The first dose should be given within 2 hours prior to transplantation surgery.
PolishNie wiadomo, czy emtrycytabina może zostać usunięta za pomocą dializy otrzewnowej.
It is not known whether emtricitabine can be removed by peritoneal dialysis.
PolishOkres zatrzymania w areszcie mógłby zostać przedłużony maksymalnie do 18 miesięcy.
Accordingly, the detention period could be extended to as much as 18 months.
PolishNa szczycie powinien zostać również omówiony temat wzajemnego ruchu bezwizowego.
The summit should also address the subject of reciprocal visa-free travel.
PolishTaka polityka Komisji dotyczy nielastyczności płac, która ma zostać zmniejszona.
This Commission policy talks about the inflexibility of wages, which is to be reduced.
PolishUproszczenie europejskich funduszy jest dziś słowem kluczowym i musi zostać usłyszane.
Simplification of the European funds is the key word today and it must be heard.
PolishPlan ten miał zostać przedłożony Radzie i Parlamentowi jesienią ubiegłego roku.
The plan was due to be submitted to the Council and Parliament last autumn.
PolishKażda fiolka musi zostać rozpuszczona w 41 ml sterylizowanej wody do iniekcji.
Each vial must be reconstituted with 41 ml sterilised water for injections.
PolishBezpieczeństwo jest jednak podstawowym priorytetem, i musi zostać zagwarantowane.
Safety is, however, the first priority, and it is just as important to guarantee this.
PolishPrezydencja uznała, że cel ten musi zostać osiągnięty przed końcem czerwca.
The Presidency has set the objective of achieving this before the end of June.