"zmniejszać" - Englanninkielinen käännös

PL

"zmniejszać" englanniksi

PL

zmniejszać [zmniejszam|zmniejszałbym] {verbin imperfekti}

volume_up
1. yleinen
Z tego względu inhibitory tych izoenzymów mogą zmniejszać klirens wardenafilu.
Therefore, inhibitors of these isoenzymes may reduce vardenafil clearance.
NLPZ moga zmniejszac skutecznosc preparatów moczopednych i przeciw nadcisnieniu.
NSAIDs may reduce the effect of diuretics and antihypertensive medicinal products.
Inhibitory tych izoenzymów mogą zmniejszać klirens syldenafilu.
Therefore, inhibitors of these isoenzymes may reduce sildenafil clearance.
Mamy teraz system, do którego inne państwa mogą przystąpić i z którego mogą korzystać, by wspomóc zmniejszanie emisji - o ile ograniczą elementy przedaukcyjne i ustalą ambitne cele.
We now have a scheme that other countries can join and use to help drive down their emissions - if they limit the pre-auction elements and set ambitious targets.
Zwiększenie stężenia digoksyny z czasem może się zmniejszać (patrz punkt 4. 5).
The increased digoxin levels may lessen over time (see section 4.5).
Nie należy przekraczać dawki: raz dziennie, gdyż częstsze podawanie może zmniejszać działanie obniżające ciśnienie wewnątrzgałkowe.
The dose should not exceed once daily as more frequent administration may lessen the intraocular pressure lowering effect.
zmniejszać (myös: skrócić, skracać, zmniejszyć, okroić)
volume_up
to prune [pruned|pruned] {transitiiviverbi} [kuv.]
W moim podzielonym kraju, kluczową rolę mogłyby odgrywać inicjatywy tego rodzaju i inne programy pomocy Unii Europejskiej mające na celu zmniejszanie negatywnego wpływu podziału na Irlandię.
In my divided country a key role could be played by initiatives of this kind and other EU support schemes aimed at mitigating the adverse impact of partition on Ireland.
2. "się"
zmniejszać (myös: pomniejszać)

Esimerkkejä "zmniejszać"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishWstępne dane sugerują, że irbesartan może zmniejszać AUC i Cmax produktu Rasilez.
Preliminary data suggest that irbesartan may decrease Rasilez AUC and Cmax.
PolishWstępne dane sugerują, że irbesartan może zmniejszać AUC i Cmax produktu Riprazo.
Preliminary data suggest that irbesartan may decrease Riprazo AUC and Cmax.
PolishWstępne dane sugerują, że irbesartan może zmniejszać AUC i Cmax produktu Sprimeo.
Preliminary data suggest that irbesartan may decrease Sprimeo AUC and Cmax.
PolishWstępne dane sugerują, że irbesartan może zmniejszać AUC i Cmax produktu Tekturna.
Preliminary data suggest that irbesartan may decrease Tekturna AUC and Cmax.
PolishWstępne dane sugerują, że irbesartan może zmniejszać AUC i Cmax produktu Enviage.
Preliminary data suggest that irbesartan may decrease Enviage AUC and Cmax.
PolishW przypadku przerwania leczenia z dowolnego powodu, dawkę należy stopniowo zmniejszać.
If treatment is stopped for any reason, the dose should be decreased gradually.
PolishInhibitory konwertazy angiotensyny (ACE) mogą zmniejszać stężenie glukozy we krwi.
Angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitors may decrease the blood glucose levels.
PolishInsulina pomaga zmniejszać stężenie cukru we krwi, szczególnie po posiłku.
Insulin helps to lower the level of sugar in the blood, especially after meals.
PolishOktreotyd/ lanreotyd mogą zmniejszać lub zwiększać zapotrzebowanie na insulinę.
Octreotide/ lanreotide may both decrease and increase insulin requirement.
PolishLeki stosowane w napadach drgawek mogą zmniejszać skuteczność działania witaminy D.
Medicines for fits (seizures) may decrease the effectiveness of vitamin D.
PolishNie należy jednak zapominać, że każdego roku emisje będą się zmniejszać.
However, it should not be forgotten that emissions will be reduced every year.
PolishJeżeli leczenie z jakiejś przyczyny zostanie przerwane, dawkę należy stopniowo zmniejszać.
If treatment is stopped for any reason, the dose should be decreased gradually.
PolishDlatego teżdawkępramipeksolu należ zmniejszać tempie 0, 54 mg zasady (0, 75 mg
KRKA, d. d., Novo mesto, Š marješ cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia ka
PolishOznacza to, że emisje w Europie będą się musiały cały czas zmniejszać.
This will mean that Europe's emissions will have to be decreasing all the time.
PolishJeżeli leczenie z jakiejś przyczyny ma zostać przerwane, dawkę należy stopniowo zmniejszać.
If treatment is stopped for any reason, the dose should be decreased gradually.
PolishNależy pamiętać, że państwa członkowskie UE i obywatele muszą zmniejszać swoje budżety.
Keep in mind that EU Member States and citizens have to cut their budgets.
PolishW razie konieczności przerwania leczenia preparatem Zonegran należy stopniowo zmniejszać dawkę.
When Zonegran treatment is to be discontinued, it should be withdrawn gradually.
PolishNie dawajmy żadnych sygnałów, które mogłyby stopniowo zmniejszać nasze zamierzenia.
Let us not give any sign of being about to scale down our ambitions.
PolishNależy szybciej i niezwłocznie zmniejszać dysproporcje pomiędzy różnymi regionami.
The disparities between the different regions must be reduced at a faster pace, without delay.
PolishAle w szóstym miesiącu widać, że guz zareagował, i zaczął się zmniejszać.
But what we can see is, by month six, the tumor has responded and it's begun to melt away.