"zgodzić się" - Englanninkielinen käännös

PL

"zgodzić się" englanniksi

volume_up
zgodzić się {refleksiiviverbi}
volume_up
zgodzić się {refl. vb:n perf.}

PL zgodzić się
volume_up
{refleksiiviverbi}

1. yleinen

W ostateczności mogę zgodzić się na 20 tygodni.
In the end, I can go along with 20 weeks.
Nie mogę jednak zgodzić się z tak biurokratycznym podejściem, które w rzeczywistości stwarza więcej problemów aniżeli ich rozwiązuje, nie zapewniając żadnej poprawy.
I cannot, however, go along with this bureaucratic approach, which actually creates more problems than it solves and does not constitute an improvement.
Chciałbym jednak podkreślić fakt, że nie mogę zgodzić się z niektórymi ustępami zawartymi w tym sprawozdaniu i że głosowałbym przeciwko, gdyby odbyło się odrębne głosowanie.
However, I would like to underline the fact that there are certain paragraphs in the report that I cannot go along with and that I would have voted against had we been given an individual vote.

2. "z kimś/czymś"

zgodzić się
volume_up
to fall into line {v.} (with sb/sth)

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "zgodzić się":

zgodzić się

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "zgodzić się" englanniksi

się pronomini

Esimerkkejä "zgodzić się"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishTrybunał zawarł także swoje zalecenia, z którymi w dużym stopniu należy się zgodzić.
The report includes the Court's recommendations, which must largely be accepted.
PolishWobec powyższego nie mogę zgodzić się na ten kompromis.
As a result of all this, Madam President, I cannot accept this compromise.
PolishNie możemy zgodzić się na to, że niektóre kraje wywołują nieograniczone deficyty budżetowe.
We cannot accept that countries should run up national debts without limitation.
PolishNie mogę się zgodzić z tym, co mówili inni, jeśli chodzi o zadowolenie z reakcji.
I cannot accept what others have been saying in terms of being satisfied with the response.
PolishNa to nie może się zgodzić ani społeczeństwo europejskie, ani przemysł europejski.
This would not be acceptable to European society or European industry.
PolishMimo to nie mogę zgodzić się na metody i opcje określone w przedmiotowym sprawozdaniu.
However, I am unable to subscribe to the pathways and options described in this report.
PolishPrawie nikt nie może nie zgodzić się z celami przedstawianym w tym sprawozdaniu.
The idea behind this report is such that hardly anyone here can disagree with its objectives.
PolishDlatego Komisja nie może się zgodzić na poprawki 4, 5, 21, 23 i 24.
For that reason, the Commission cannot accept Amendments 4, 5, 21, 23 and 24.
PolishNie mogę jedynie w pełni zgodzić się z obranym w sprawozdaniu sposobem realizacji tego zadania.
It is only the means for doing so chosen by the report that I cannot fully support.
PolishNie mogę jednak zgodzić się z trzema projektami zmian proponowanymi przez grupę ALDE.
I cannot, however, accept the ALDE Group's three draft amendments.
PolishDo pewnego stopnia mogę się zgodzić zarówno z diagnozą, jak i zaleceniami.
I can share to some extent both the diagnosis and the prescription.
PolishNie mogę jednak zgodzić się z odczuciem, że żywność stała się droższa.
However, I have to disagree with the impression given that food has become more expensive.
PolishEuropa nie może zgodzić się na nowy podział kontynentu, na nową Jałtę.
Europe can never consent to a new partitioning of the continent, to a new Yalta Agreement.
PolishNie mogę również zgodzić się z koncepcją, abyśmy pozwolili historykom zadecydować, co się wydarzyło.
Nor can I support the approach that we should let historians decide what happened.
PolishA że ośmielamy nie zgodzić się z niewielką częścią przedmiotowych wniosków, to należy nas wyśmiać.
We dare to disagree with a small part of these proposals; therefore we must be derided.
PolishDlatego nie mogę się zgodzić, aby mówiono, że tworząc SIS II zamykamy drzwi do Europy.
Therefore, I cannot allow it to be said that by creating SIS II we are closing the doors to Europe.
PolishPowiedziałem, że jesteśmy gotowi zgodzić się na definicję zaproponowaną w jednej z poprawek.
I said that we are prepared to accept the definition that is proposed in one of the amendments.
PolishW końcu pozwolę sobie nie zgodzić się z Denem Doverem w kwestii kwot.
Finally, I beg to differ with Mr Dover on the subject of quotas.
PolishKomisji trochę trudno jest zgodzić się jedynie na dwa wnioski.
The Commission has slight difficulties in accepting just two proposals.
PolishPopiera on wolny handel, więc nie jest mu łatwo się zgodzić.
He is for open trade so it is not easy for him to come to an agreement.