PL zgadzać się
volume_up
{refleksiiviverbin imperfekti}

1. yleinen

zgadzać się (myös: przystać, przyzwolić)
Dziś przybysze domagają się coraz to nowych praw a tradycyjna ludność Europy ma zgadzać się na wszystko wraz z niszczeniem wielowiekowej tradycji.
Newcomers are currently demanding ever increasing rights, and the traditional peoples of Europe have to consent to all of it along with the destruction of traditions that go back many centuries.
zgadzać się (myös: przyzwalać)
zgadzać się (myös: zaspokajać, poznać, zastać, zastawać)
zgadzać się (myös: zgodzić się)
zgadzać się (myös: pokrywać się)
volume_up
to fit in {v.} (with sth)
To znaczy, że każde nasze spostrzeżenie musi zgadzać się z poprzednim, takim samym, bo inaczej nie ma ciągłości, i jesteśmy nieco zdezorientowani.
What it means is, for every perception we have, it needs to tally with the one like it before, or we don't have continuity, and we become a little bit disoriented.

2. "z czymś"

zgadzać się
volume_up
to conform {v.} (with/to sth)

3. "na coś"

Jesteśmy jednym kontynentem i powinniśmy również zgadzać się w tych kwestiach”.
We are a single continent, and should also agree on these questions'.
To naturalne, podobnie jak fakt, że niektórzy z was nie muszą zgadzać się z moimi opiniami.
This is normal, just as some of you may not agree with my views.
Nie musimy zgadzać się z każdym istniejącym przekonaniem i nie musimy przyjmować każdego poglądu.
We do not have to agree with every belief that exists, and we do not have to accept every view.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "zgadzać się" englanniksi

się pronomini

Esimerkkejä "zgadzać się"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishMogą państwo się nie zgadzać, lecz trudno mówić, że strategia jest nieznana.
You may not be in agreement, but it is very difficult to say that it is not known.
PolishNie musimy zgadzać się na świat, w którym się kupuje, sprzedaje lub zabija kobiety.
We don't have to expect a world where girls are bought and sold or killed.
PolishMożemy się nie zgadzać w kilku szczegółowych kwestiach, lecz nasze cele pozostają tożsame.
We might disagree on some specific questions but our objectives are the same.
PolishCzy byłoby rzeczą odpowiedzialną, nie zgadzać się na dalszy rozwój tego systemu?
Would it be responsible to refuse to develop this system further?
PolishNie możemy zgadzać się na archaiczną zasadę stref i sfer wpływów.
We cannot accept the archaic principle of regions and spheres of influence.
PolishJakże to typowe dla Zielonych: szydzić z tych, którzy mają czelność się nie zgadzać.
Madam President, how typical of the Greens to sneer at those who dare to disagree.
PolishNie wolno nam zgadzać się na naznaczoną przemocą dyskryminację ani na akty terrorystyczne.
We must not accept violent discrimination or acts of terrorism.
PolishNie trzeba w pełni zgadzać się ze swoją partią polityczną.
One does not have to be in complete agreement with one's political party.
PolishNie jest to jednak powód, by zgadzać się na mniej, niż zdecydowany przełom w negocjacjach.
But that is not a reason to accept anything less than a decisive breakthrough in these negotiations.
PolishNie możemy zgadzać się na takie barbarzyńskie akty przemocy: są one przejawem nienawiści i nietolerancji.
We cannot stand for such barbaric acts: they are expressions of hate and intolerance.
PolishCieszę sie, że Parlament i Komisja wydają się zgadzać się co do wielu priorytetów w tej sprawie.
I am pleased that Parliament and the Commission seem to see eye to eye on many priorities here.
PolishMy w Unii Europejskiej nie możemy dalej zgadzać się na takie postępowanie, a już na pewno nie możemy go popierać.
We in the European Union cannot go on putting up with this game, far less fuel it.
PolishW tym właśnie punkcie powinniśmy się zgadzać i proszę Radę, aby zauważyła sugerowane tu zobowiązanie.
This is where we should be in agreement, and I ask the Council to notice the pledge implied here.
PolishMówi to nam też, że jedna z rzeczy może do końca się nie zgadzać.
But this also tells us that one of these facts that I mentioned in the beginning may not be quite right.
PolishJeśli to prawda, coś innego też musi się zgadzać.
Well if that's true, a couple other things had to be true as well.
PolishChociaż możemy się nie zgadzać co do tego, czy wspomniane kryteria zostały spełnione, wiele zrobiono.
Although there may well be disagreement between us as to whether those criteria have been met, much has been done.
PolishNie wolno nam zgadzać się na liberalizację usług i dumping społeczny, mające na celu obniżenie europejskich wynagrodzeń.
We must not accept the liberalisation of services and social dumping aimed at bringing down European wages.
PolishNie możemy zgadzać się na takie wyniki, które wraz z recesją w niektórych państwach członkowskich wciąż się pogarszają.
We cannot accept these figures and, with the recession, they are getting worse in a number of Member States.
Polishkomisarz - Możemy się nie zgadzać co do pewnych zasad opodatkowania, które są zawsze dość drażliwym problemem.
Member of the Commission. - We can disagree on certain principles of taxation, which is always a rather sensitive matter.
PolishMożemy się nie zgadzać i możemy prowadzić konstruktywne spory, jednak czynimy to w ramach uzgodnionych zasad i procedur.
We can disagree and we can argue constructively, but we do so within a framework of agreed rules and procedures.