PL zdecydowanie
volume_up
{neutri}

Zdecydowanie popieram przyjęcie tej rezolucji, która dotyczy tych istotnych kwestii.
It is without hesitation that I support this resolution, which addresses these important issues.
Mimo to, jest to rezolucja, na którą zdecydowanie należy zwrócić uwagę.
It is nonetheless a resolution to which regard should definitely be had.
W związku z tym głosowałam zdecydowanie za przyjęciem tej rezolucji.
I therefore emphatically voted in favour of this resolution.
W tym przypadku powinniśmy bardziej zdecydowanie opowiedzieć się za samodzielnością żywnościową.
Here, we should take the side of food self-determination more decisively.
Ten szczyt musi być tym, który potwierdzi siłę i zdecydowanie Europy w obliczu kryzysu.
This summit must be the one that affirms Europe's strength and determination in the face of the crisis.
I am counting on your determination.

Esimerkkejä "zdecydowanie"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishZdecydowanie nie jest to niezależny urząd prezydenta mającego władzę wykonawczą.
It is certainly not a President and not with executive powers in its own right.
PolishTo powiedziawszy, zdecydowanie szanujemy zasadę pomocniczości w Unii Europejskiej.
That said, we respect very much the subsidiarity principle in the European Union.
PolishKlauzula społeczna to jednak zdecydowanie więcej, niż znajdujemy w tym tekście.
However, a social clause is significantly more than what we find here in this text.
PolishZatem zdecydowanie popieram przystąpienie Bułgarii i Rumunii do tego obszaru.
I therefore very much welcome the accession of Bulgaria and Romania to that area.
Polish(SL) Odpowiedź na pierwszą część pytania posła Aylwarda brzmi zdecydowanie "tak”.
(SL) The answer to the first part of Mr Aylward's question is certainly yes.
PolishGdyby to zależało od państw członkowskich, ta kwota byłaby zdecydowanie mniejsza.
If it was up to the Member States, this figure would be substantially lower.
PolishNiezależnie od tego, jak jest on niewielki, zdecydowanie pracuje niezwykle ciężko.
No matter how small it may be, it is certainly one that works extremely hard.
PolishJest krajem podkreślającym zdecydowanie pro-euro-atlantycki kierunek polityki.
The country places a strong emphasis on following pro-Euro-Atlantic policies.
PolishGwarantował on ochronę jedynie w stopniu minimalnym i zdecydowanie niewystarczającym.
It guaranteed protection only to a minimal and certainly not an adequate extent.
PolishW tym celu Unia Europejska musi występować bardziej zdecydowanie w negocjacjach z WTO.
To this end, the European Union must be firmer in its negotiations with the WTO.
PolishWydarzenia z 8 kwietnia są godne ubolewania i zdecydowanie je potępiłam i potępiam.
What happened on 8 April is deplorable and has, and had, my strongest condemnation.
PolishSpołeczeństwo i rząd Słowenii są zdecydowanie przeciwne budowie tego terminalu.
The Slovenian public and the Slovenian Government are firmly opposed to this terminal.
PolishBezpośrednie inwestycje zdecydowanie nie są taką lokomotywą, za jaką mają uchodzić.
Direct investments are by no means the magic bullet they are made out to be.
PolishRównież ten instrument zdecydowanie popieram, gdyż moim zdaniem to bardzo dobry pomysł.
This is also something that I strongly support - I think it is a very good idea.
PolishMa pan zdecydowanie rację, z całą pewnością powinienem to zrobić, i nie tylko ja.
You are quite right, I certainly need to do so, and I am not the only one.
PolishW Irlandii Północnej cena wołowiny jest zdecydowanie niższa od kosztów produkcji.
In Northern Ireland, the beef price is well below the cost of production.
PolishZdecydowanie odrzucamy energetykę jądrową jako zrównoważone, odnawialne źródło energii.
We strongly reject nuclear energy as a sustainable, renewable source of energy.
PolishKomisja powinna bardziej zdecydowanie apelować o równość kobiet i mężczyzn.
The Commission should make a clearer call for equality between men and women.
PolishObecnie możliwości, jakie niesie ta umowa, zdecydowanie przeważają nad wątpliwościami.
Today, the opportunities this agreement brings clearly outweigh the uncertainties.
PolishDelegacja Holenderskiej Partii Wolności (PVV) zdecydowanie popiera wolny handel.
The delegation of the Dutch Party for Freedom (PVV) is a strong supporter of free trade.